Početna stranica Početna stranica

Nifencol
florfenikolUPUTSTVO ZA LEK


Nifencol 300mg/mL, rastvor za injekciju, 300 mg/mL, 1 x 250mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: MEVET S.A.U


Adresa: Pol.Ind. El Segre, P.409-410, 25191 Lerida, Španija


Podnosilac zahteva: FARMANIMA D.O.O.


Adresa: Živka Davidovića 113, Beograd, Republika Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  FARMANIMA D.O.O.

  Živka Davidovića 113, Beograd, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  MEVET S.A.U.

  Pol.Ind. El Segre, P.409-410,25191 Lerida, Španija


 2. IME LEKA Nifencol 300 mg/mL

  300 mg/mL

  rastvor za injekciju za goveda i svinje florfenikol


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV Aktivne supstance:

  Florfenikol 300.00 mg


  Pomoćne supstance:

  Propilenglikol 150.00 mg

  Ostale pomoćne supstance: N-metilpirolidon, makrogol 300


 4. INDIKACIJE Goveda:

  Lek je indikovan za terapiju i metafilaksu infekcija respiratornog trakta goveda izazvanih bakterijama Histophilus somni, Mannheimia haemolytica i Pasteurella multocida osetljivim na florfenikol. Pre upotrebe leka potrebno je potvrditi prisustvo bolesti u stadu.


  Svinje:

  Lek se koristi za terapiju akutnih epidemija infekcija respiratornog trakta izazvanih sojevima bakterija Actinobacillus pleuropneumoniae i Pasteurella multocida osetljivim na florfenikol.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne davati odraslim bikovima i nerastovima namenjenim za priplod. Ne davati životinjama sa poznatom preosetljivošću na aktivnu supstancu ili na bilo koju od pomoćnih supstanci. Ne davati životinjama sa poremećajem funkcija jetre ili bubrega.  image


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Kod goveda se može javiti smanjen unos hrane i prolazno omekšavanje fecesa tokom perioda lečenja. Tretirane životinje se oporavljaju brzo i potpuno nakon prestanka lečenja. Lek može ispoljiti nefrotoksično dejstvo ukoliko se aplikuje dehidriranim, hipovolemičnim životinjama.

  Nakon subkutane aplikacije leka u maksimalnom volumenu od 10 mL na jednom injekcionom mestu, može doći do lokalne reakcije tkiva na mestu aplikacije leka. Javljaju se bolnost i otok koji se vremenom smanjuje, ali se može zadržati do 61 dan od aplikacije.

  Nakon intramuskularne aplikacije leka u maksimalnom volumenu od 10 mL na jednom injekcionom mestu, može doći do lokalne reakcije tkiva na mestu aplikacije leka, dok inflamatorne lezije na mestu aplikacije mogu trajati i do 37 dana.

  U veoma retkim slučajevima zabeležene su anafilaktičke reakcije kod goveda.

  Kod svinja najčešće uočeni neželjeni efekti su prolazna dijareja i/ili perianalni rektalni eritrem/edem koji mogu zahvatiti 50% životinja. Ovi efekti mogu biti uočeni tokom jedne nedelje. U terenskim uslovima, otprilike 30% lečenih svinja su imale povišenu temperaturu (40 ºC) povezanu sa umerenom depresijom ili umerenom dispnejom nedelju dana ili više nakon primene druge doze.

  Na mestu primene leka može se primetiti otok koji prolazi tokom 5 dana. Upalne lezije na mestu aplikacije mogu se zadržati do 28 dana.


  Učestalost pojave neželjenih dejstava je definisana prema sledećoj konvenciji:

  • veoma česta (više od 1 na 10 životinja ima simptome neželjenih dejstava tokom trajanja jednog tretmana)

  • česta (više od 1, ali manje od 10 životinja na 100 životinja)

  • povremena (više od 1, ali manje od 10 životinja na 1000 životinja)

  • retka (više od 1, ali manje od 10 životinja na 10 000 životinja)

  • veoma retka (manje od 1 životinje na 10 000 životinja, uključujući izolovane slučajeve).


   Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda i svinje


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Goveda: intramuskularna i subkutana primena. Svinje: intramuskularna primena.


  Goveda:

  Terapija:

  Intramuskularna primena: 20 mg florfenikola/kg telesne mase (1 mL leka/15 kg) dva puta u intervalu od 48 sati sa korišćenjem igle promera 16G.

  Subkutana primena: 40 mg florfenikola/kg telesne mase (2 mL leka/15 kg) jednokratno korišćenjem igle promera 16G.

  Metafilaksa:


  image


  Subkutana primena: 40 mg florfenikola/kg telesne mase (2 mL leka/15 kg) jednokratno korišćenjem igle promera 165G.


  Svinje:

  Intramuskularna primena: 15 mg florfenikola/kg telesne mase (1 mL leka/20 kg) dva puta u intervalu od 48 sati sa korišćenjem igle promera 16G.


  Zapremina leka koja se aplikuje na jedno injekciono mesto ne treba da bude veća od 10 mL za oba načina aplikacije (intramuskularna i subkutana) kod goveda i 3 mL kod svinja. Injekcija s eaplikuje u vrat kod obe ciljne vrste. Da bi se osiguralo pravilno doziranje i izbeglo subdoziranje, telesnu masu treba odrediti što je moguće preciznijePreporučuje se primena leka u ranom stadijumu bolesti i potrebno je razmotriti odgovor na terapiju tokom 48 h posle druge aplikacije leka. Ukoliko su klinički znaci respiratornog oboljenja prisutni tokom 48 h posle primene druge dozeili ukoliko dodje do recidiva, terapiju treba promeniti i koristiti drugačiju formulaciju ili drugi antibiotik do prestanka kliničkih znakova bolesti. Obrisati septum na bočici pre upotrebe. Koristiti suvu i sterilnu iglu i špric. Čep od bočice ne treba probadati više od 25 puta.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Pogledati tačku 8. Doziranje i način primene.


 10. KARENCA Goveda:

  Meso i jestiva tkiva:

  Intramuskularna primena (u dozi od 20 mg/kg t.m., dvokratno): 37 dana Subkutana primena (u dozi od 40 mg/kg t.m., jednokratno): 64 dana

  Mleko: lek se ne primenjuje kod krava čije se mleko koristi u ishrani ljudi, kao ni u periodu zasušenja.

  Svinje:

  Meso i jestiva tkiva18 dana.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Lek čuvati u spoljnom pakovanju radi zaštite od sunčeve svetlosti.

  Nakon prvog otvaranja leka, čuvati u spoljnom pakovanju radi zaštite od sunčeve svetlosti.


  Rok upotrebe: 2 godine

  Rok upotrebe posle otvaranja: 28 dana


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama Ovaj lek ne sadrži konzervans.


  image


  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  U cilju preveniranja subdoziranja (ili predoziranja) potrebno je tačno odrediti telesnu masu životinja. Maksimalni volumen leka koji se aplikuje na jedno injekciono mesto ne treba da bude veći od 10 mL za oba načina aplikacije (intramuskularna ili subkutana) kod goveda i 3 mL kod svinja.

  Lek se ne primenjuje kod krava u laktaciji čije se mleko koristi u ishrani ljudi.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Lek se ne aplikuje prasadi lakšoj od 2 kg. Kada god je to moguće, lek primenjivati samo na osnovu urađenog antibiograma. Prilikom upotrebe leka treba uzeti u obzir nacionalne smernice za primenu antibiotika.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Voditi računa da ne dodje do samoubrizgavanja leka. U slučaju samoubrizgavanja leka, odmah potražiti savet lekara i pokazati mu Uputstvo za lek ili etiketu. Izbegavati kontakt leka sa kožom ili očima. U slučaju kontakta leka sa kožom ili očima, isprati mesto kontakta sa dosta vode. Posle primene leka oprati ruke. Osobe sa poznatom preosetljivošću na propilenglikol ili polietilen glikole moraju izbegavati kontakt sa ovim veterinarskim lekom.


  Upotreba tokom graviditeta, laktacije i nošenja jaja

  Studije na laboratorijskim životinjama nisu pokazale embriotoksičnost ili fetotoksičnost florfenikola. Goveda: Bezbednost primene leka tokom graviditeta nije utvrđena.

  Primena leka zavisi od procene odnosa koristi i rizika od strane nadležnog veterinara. Svinje: Bezbednost primene leka tokom graviditeta i laktacije nije utvrđena.

  Upotrba leka tokom graviditeta i laktacije se ne preporucuje.


  Interakcije

  Ne davati istovremeno sa lekovima koji imaju nefrotoksično delovanje.


  Predoziranje

  Kod goveda se može javiti smanjen unos hrane i prolazno omekšavanje fecesa tokom perioda lečenja. Tretirane životinje se oporavljaju brzo i potpuno nakon prestanka lečenja. Kod svinja posle primene 3 puta veće doze od preporučene, primenjen je smanjen unos hrane , vode i smanjenje telesne mase. Posle primene doze 5 puta veće od preporučene, primećeno je povraćanje.


  Inkompatibilnost

  U nedostatku studija inkompatibilnosti, lek se ne sme mešati sa drugim veterinarskim lekovima.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  15.10.2020.


  image


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: providna bočica od polipropilena zapremine 250 mL, zatvorena brombutil gumenim čepom i flip off aluminijumskom kapicom.

Spoljašnje pakovanje: složiva kartonska kutija koja sadrži 1 bocu sa lekom i Uputstvo za lek..

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01BA90

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00508-19-001 od 15.10.2020.godine


image