Početna stranica Početna stranica

Lamulin 364,2
tiamulinUPUTSTVO ZA LEK


Lamulin 364,2 , granule za oralni rastvor, 450 mg/g, 1x 1kg


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: LAVET PHARMACEUTICALS LTD.


Adresa: Batthyany u. 6, Kistarcsa, Mađarska


Podnosilac zahteva: FIRST – VET D.O.O.


Adresa: Georgi Dimitrova 5, Subotica, Republika Srbijaimage


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  FIRST-VET D.O.O.

  Georgi Dimitrova 5, Subotica, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  LAVET PHARMACEUTICALS LTD.

  Batthyany u. 6, Kistarcsa, Mađarska


 2. IME LEKA Lamulin 364,2

  450 mg/g

  granule za oralni rastvor za svinje

  tiamulin


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 g granula za oralni rastvor sadrži:


  Aktivna supstanca

  Tiamulin-hidrogenfumarat 450.0 mg (što odgovara 364.2 mg tiamulina)


  Pomoćne supstance: skrob, kukuruzni; laktoza, monohidrat. Granule bele do žućkastobele boje.


 4. INDIKACIJE


  Lečenje dizenterije svinja uzrokovane sa Brachyspira hyodysenteriae osetljivim na tiamulin- hidrogenfumarat.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Preparat se ne sme primenjivati, odnosno kontraindikovana je njegova primena kod jedinki preosetljivih na tiamulin ili neku od pomnih supstanci u preparatu.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Samo retko, kod tretiranih životinja može doći do pojave eritema i edema kože.


  image


  Učestalost ispoljavanja neželjenih dejstava se klasifikuje kao:

  • veoma često (više od 1 na 10 životinja ispoljava neželjene reakcije tokom jednog tretmana)

  • često (više od 1 ali manje od 10 životinja na 100 životinja)

  • povremeno (više od 1 ali manje od 10 životinja na 1000 životinja)

  • retko (više od 1 ali manje od 10 životinja na 10000 životinja)

  • veoma retko (manje od 1 životinje na 10000 životinja, uključujući izolovane prijave).


   Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Svinje.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Način primene: upotreba dodavanjem u vodu za piće za životinje.

  Preparat se primenjuje oralno, u vodi za piće u količini, odnosno dozi, koja iznosi 20 mg/kg t.m. (ekv. 9 mg tiamulin hidrogen fumarata/kg t.m.). Terapija traje 5 dana.

  Da bi se obezbedila doza od 9 mg tiamulin hidrogenfumarata/kg t.m./dnevno, predloženi preparat Lamulin 364,2 se rnože primeniti na jedan od sledeća dva načina:

  • Dnevna doza izračunata na osnovu telesne mase može se rastvoriti u približno jednoj polovini dnevne potrebe vode. Posle primene medicinirane vode, svaki dan životinjama treba omogućiti da piju čistu vodu bez leka.

  • Preparat se takođe može životinjama primenjivati kontinuirano, davanjem medicinirane vode u kojoj će koncentracija aktivne supstancije iznositi 60 - 90 mg/L vode. Ovakva medicinirana voda životinjama se daje kao jedini izvor vode za piće. Koncentracija se određuje na osnovu telesne mase i potrošnje vode od strane životinja. Dok traje terapija, svaka 24 sata se dodaje nova količina medicinirane vode.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Da bi se obezbedilo pravilno doziranje leka prema telesnoj mase, potrebnu količinu leka treba izmeriti korišćenjem kalibrisane opreme.


 10. KARENCA


  Meso i jestiva tkiva: 4 dana


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Lek čuvati na temperaturi do 25 °C, u originalnom pakovanju.

  Nakon prvog otvaranja pakovanja leka LDPE kesu čuvati u originalnom polipropilenskom


  image


  kontejneru na temperaturi do 25 °C.


  Rok upotrebe: 2 godine

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja pakovanja: 3 meseca, LDPE kesu čuvati u originalnom polipropilenskom kontejneru na temperaturi do 25 °C.

  Rok upotrebe medicinirane vode: 24 sata


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.

  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Kod životinja bolest može uticati na uzimanje različite količine medicinirane vode. U slučaju nedovoljnog unošenja vode, odnosno leka, takve jedinke treba tretirati parenteralno.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Posle rastvaranja preparata Lamulin 364,2 u vodi za piće, pH novonastale medicinirane vode je blago do umereno kiseo, što zavisi od koncentracije leka. Stoga, direktan kontakt leka sa kožom ili očima treba izbegavati. Ovo se posebno odnosi na osobe, koje su preosetljive na tiamulin.

  Osobe koje rukuju preparatom moraju nositi zaštitne rukavice. U slučaju akcidentalne kontaminacije kože, odnosno očiju, iste treba isprati sa većom količinorn čiste česmene vode.

  Kod žena tiamulin može prouzrokovati poremećaj menstrualnog ciklusa, pa ukoliko ga žene rastvaraju u vodi ili aplikuju, to moraju raditi sa posebnom pažnjom.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Ne primenjivati kod gravidnih krmača i krmača u laktaciji.


  Inerakcije

  Poznata je interakcija tiamulina sa jonofornim antibioticima, koja je klinički veoma značajna, jer često može biti i fatalna.

  Stoga, svinjama ne treba davati jonoforne antibiotike, kao što su monenzin, lasalocid, narazin, salinomicin ili semduramicin tokom terapije, kao i bar 7 dana pre ili posle primene tiamulina.


  Predoziranje

  Za vreme ispitivanja podnošljivosti leka kod tretiranih jedinki doze koje su bile trostruko veće od terapijskih, a primenjivane su u 2 puta dužem periodu od preporučenog, nisu izazvale neželjene efekte. Ukoliko se kod jedinki tretiranih ekstremno visokim dozama pojave neželjeni efekti ili se posumnja na neki, tada se tretman odmah prekida, a životinje simptomatski tretiraju.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa vazećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  08.03.2022.  image


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: LDPE kesa sa 1 kg granula za oralni rastvor.

Spoljnje pakovanje: Višedozni polipropilenski kontejner u kome se nalazi jedna LDPE kesa sa lekom

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01XQ01

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00542-20-001 od 08.03.2022. godine


image