Početna stranica Početna stranica

NEOSTREP
benzilpenicilin-prokain, dihidrostreptomicin


UPUTSTVO ZA LEK


NEOSTREP, suspenzija za injekciju, 200 000 i.j./mL + 200 mg/mL, 1 x 100 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: “FM PHARM” d.o.o.


Adresa: Senćanski put bb, Subotica, Srbija


Podnosilac zahteva: “FM PHARM” d.o.o.


Adresa: Vuka Mandušića 39a, Subotica, Srbijaimage


1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET


“FM PHARM” d.o.o.

Vuka Mandušića 39a, Subotica, Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

“FM PHARM” d.o.o.

Senćanski put bb, Subotica, Srbija


2.


IME LEKA

NEOSTREP

(200 000 i.j. + 200 mg)/ml Suspenzija za injekciju

Za konje, goveda, ovce, koze, svinje i pse benzilpenicilin-prokain, dihidrostrptomicin


3.


KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

1mL suspenzije za injekciju sadrži:

Aktivne supstance:

Benzilpenicilin-prokain


200 000 i.j.

Dihidrostreptomicin (u obliku sulfata)

200 mg

Pomoćne supstance:

Natrijum-formaldehidsulfoksilat 0,432 mg

Metil-parahidroksibenzoat 1,0 mg

Natrijum-citrat 17,86 mg

Kalijum-dihidrogen-fosfat 2,32 mg

Povidon K12 1,576 mg


Ostale pomoćne supstance: Dinatrijum EDTA, simetikon emulzija, voda za injekcije.


 1. INDIKACIJE


  Lek je namenjen za terapiju mešanih akutnih i hroničnih, primarnih i sekundarnih infekcija respiratornog (Pasteurella spp., Klebsiella spp., Mycobacterium tuberculosis), urogenitalnog i gastrointestinalnog trakta, kao i infekcije mekih tkiva kože prouzrokovanih mikroorganizmima osetljivim na aktivne supstance u leku (Brucella spp., Salmonella spp., Shigella spp., Leptospira canicola, Corynebacterium spp., E. coli, Vibrio foetus, Clostridium tetani, Cl. perfringens, Cl. renale, Staphylococcus aureus i Streptococcus agalactiae, Corynebacterium pyogenes, Erysipelotrix insidiosa, Bacillus anthracis i Actinomyces bovis).  image


 2. KONTRAINDIKACIJE


  Lek se ne aplikuje životinjama preosetljivim na penicilin, cefalosporine i aminoglikozide, kao i životinjama sa oštećenjem bubrega, jetre i vestibulokohlearnog aparata.

  Ne koristi se kod gravidnih krmača i nazimica jer može uzrokovati pojavu vaginalnog pranja i abortus. Ne daje se malim herbivorima (zamorac, gerbil, hrčak). Preparat se ne daje sasvim mladim životinjama, kao i sportskim konjima 2 nedelje pred trku. Lek se ne primenjuje kod ovaca i koza čije se mleko koristi za ishranu ljudi. Ne daje se konjima čije se meso koristi u ishrani ljudi.

  Ne davati lek intravenski.


 3. NEŽELJENA DEJSTVA


  Kod životinja koje su primale ovaj lek može doći do pojave reakcije preosetljivosti (alergija, anafilaksa), nervnih poremećaja (uznemirenost, nekoordinisano kretanje, povraćanje, grčevi, oštećenja sluha). Na ovaj lek su posebno osetljive svinje kod kojih se posle primene može javiti hiperpireksija, povraćanje, otok vulve, cijanoza ekstremiteta. Kod gravidnih krmača i nazimica moguća je pojava vaginalnog pranja i abortusa. Na mestu primene leka moguća je lokalna reakcija koja spontano prolazi


  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 4. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Konji, goveda, ovce, koze, svinje i psi.


 5. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Lek se primenjuje intramuskularno, jednom dnevno, u količini od 0,5 do 1 mL na 10 kg telesne mase (odgovara 10 000 do 20 000 i.j. benzilpenicilin-prokaina po kg t.m. i 10 do 20 mg dihidrostreptomicina po kg t.m.) za sve ciljne vrste životinja. Aplikaciju ponavljati svakodnevno tokom 5 dana.


 6. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Pre upotrebe bočicu promućkati.

  Ne prekoračivati preporučenu dozu leka.

  Ako je doza kod goveda i konja veća od 10 mL, kod svinja, ovaca i koza 5 mL, a kod pasa 2 mL lek se aplikuje na više injekcionih mesta.

  Ne upotrebljavati ovaj lek istovremeno sa bakteriostatskim lekovima (tetraciklini, sulfonamidi, makrolidi, linkozamidi) zbog antagonističkog delovanja.  image


  Uvek kada je to moguće, primena leka treba da bude zasnovana na prethodnom ispitivanju osetljivosti uzročnika. Zbog mogućeg razvoja rezistencije, lek ne treba davati u manjim dozama od preporučenih, niti skraćivati vreme trajanja terapije. Aminoglikozidi imaju užu granicu sigurnosti od beta laktamskih antibiotika.

  Ukoliko se kod životinja pojave alergijske reakcije treba odmah primeniti antihistaminike i po potrebi glukokortikoide.

 7. KARENCA


  Meso: 30 dana Mleko krava: 4 dana

  Lek se ne primenjuje kod ovaca, koza i kobila u laktaciji, ukoliko se njihovo mleko koristi u ishrani ljudi, niti kod konja čije se meso koristi za ishranu ljudi.


 8. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Rok upotrebe: 1 godina

  Uslovi čuvanja: na temperaturi 2 do 8 °C


  Rok upotrebe posle prvog otvaranja: 28 dana.

  Uslovi čuvanja posle otvaranja: na temperaturi do 25ºC.


 9. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.

  Dihidrostreptomicin može imati ototoksičan efekat kod svih ciljnih vrsta životinja.

  Preparat može da prouzrokuje povišenje telesne temperature i abortus kod krmača, kod nazimica inficiranih sa Erysipelothrix rhusiopathiae može se javiti povičenje telesne temperature. Stimulacija CNS-a može se javiti u veoma retkim slučajevima kod konja. Ponekad, kod sisančadi i tovne prasadi, posle primene preparata nastaje prolazna hiperpireksija, povraćanje, podrhtavanje i nekoordinaranost pokreta, a kod suprasnih krmača i iscedak iz vulve koje može da bude udružen ili prateća pojava abortusa.

  Zbog mogućeg razvoja rezistencije, lek ne treba davati u manjim dozama od preporučenih, niti skraćivati vreme trajanja terapije.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Prilikom primene leka treba izbegavati direktan kontakt leka sa kožom i sluzokožom, odnosno očima. Ruke posle svake primene treba oprati i lek držati van domašaja dece.

  Treba voditi računa da prilikom aplikacije leka ne dođe do samoubrizgavanja, a ako dođe do njega potražiti savet lekara.

  Penicilini i cefalosporini mogu izazvati preosetljivost (alergije) kao posledicu injekcije, inhalacije, gutanja ili kontakta sa kožom. Preosetljivost na peniciline može dovesti do unakrsne reakcije na cefalosporine i obrnuto.


  image


  Osobama sa poznatom preosetljivošću na peniciline, aminoglikozide i cefalosporine savetuje se da ne rukuju ovim lekom, naročito bez zaštitnih rukavica.

  Alergijske reakcije na ove supstance mogu biti veoma ozbiljne. Ukoliko se simptomi ispolje kao svrab treba potražiti medicinsku pomoć. Otok lica, usana, očiju ili problemi sa disanjem su ozbiljniji simptomi i zahtevaju hitnu medicinsku pomoć.

  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Lek se može koristiti tokom laktacije i graviditeta, ali sa posebnim oprezom zbog mogućeg oštećenja sluha fetusa. Kod gravidnih krmača i nazimica može uzrokovati pojavu vaginalnog pranja i abortus.


  Interakcije

  Tetraciklini, sulfonamidi, makrolidi i linkozamidi ispoljavaju antagonistički efekat prema aktivnim komponentama ovog leka. Penicilin pojačava efekat antikoagulacionih supstanci. Nafcilin, meticilin, kloksacilin, cefalosporini, polimiksin B i aminoglikozidi pojačavaju antimikrobnu aktivnost penicilina. Lek se ne primenjuje ni sa miorelaksansima, solima magnezijuma i opštim anesteticima zbog potenciranja neuromišićne paralize, koju inače prouzrokuje dihidrostreptomicin. Takođe, ne primenjuje se istovremeno sa diuretikom furosemidom i drugim potencijalno nefrotoksičnim i ototoksičnim lekovima. Kiseline i baze inaktivišu dihidrostreptomicin.


  Predoziranje

  Samo višestruko prekoračenje propisanih doza dovodi do simptoma predoziranja (otežano disanje, hipersalivacija, ekscitacije, grčevi i konvulzije). Primenu treba odmah prekinuti i pristupiti simptomatskom lečenju. Predoziranje preparata i primena u toku vremena dužeg od preporučenog može prouzrokovati neuromišićnu blokadu, reverzibilnu gluvoću, ataksiju, poremećaj ravnoteže i nekoordinisanost pokreta, nistagmus i oštećenje bubrega kod tretiranih životinja.


  Inkompatibilnost

  U nedostatku ispitivanja inkompatibilnosti, lek se ne sme mešati sa drugim veterinarskim lekovima.


 10. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 11. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  01.03.2023.


 12. OSTALI PODACI


Pakovanje: Unutrašnje (ujedno i spoljašnje) pakovanje: bočica od obojenog stakla (II hidrolitička grupa), zapremine 100 mL, zatvorena čepom od brombutila i aluminijumskim poklopcem.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01RA01

Broj dozvole i datum izdavanja: 323-01-00268-22-001 od 01.03.2023. godineimageimage