Početna stranica Početna stranica

Allergovet 10%
difenhidraminUPUTSTVO ZA LEK


Allergovet 10%, rastvor za injekciju, 100 mg/mL, 1 x 50 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Biovet JSC


Adresa: Petar Rakov Street 39, Peštera, Bugarska


Podnosilac zahteva: Farmanima d.o.o.


Adresa: Živka Davidovića 113, Beograd, Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  Farmanima d.o.o.

  Živka Davidovića 113, Beograd, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Biovet JSC

  Petar Rakov Street 39, Peštera, Bugarska


 2. IME LEKA Allergovet 10%

  100 mg/mL

  rastvor za injekciju za pse difenhidramin


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL rastvora za injekciju sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Difenhidramin-hidrohlorid 100 mg


  Pomoćna supstanca:

  Voda za injekcije


 4. INDIKACIJE


  Alergije, anafilaksa i upalni procesi - urtikarija, alergijski dermatitis i dermatoze, alergijski konjunktivitis, alergije izazvane lekovima i hranom, anafilaktički šok, ugrizi insekata i zmija.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne primenjivati u slučajevima preosetljivosti na antihistaminike koji pripadaju grupi monoetanolamina. Ne aplikovati tokom alergijskih dijagnostičkih testova-aplikacija mora biti prekinuta najmanje 4 dana pre testa. Ne primenjivati kod glaukoma.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA  image


  Hiperaktivnost ili depresija, povećana salivacija ili suvoća usta, hipostenurija (smanjeno izlučivanje urina), tahipneja i tahikardija najčešće su neželjene reakcije koje se mogu javiti posle primene difenhidramina, i javljaju u roku od 1 sata nakon primene. U retkim slučajevima može doći do pojave dijareje, povraćanja i smanjenja apetita.


  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Psi.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Za intramuskularnu ili subkutanu aplikaciju.

  Pojedinačna doza za parenteralnu aplikaciju: 1-2 mg/kg telesne mase. Zbog potrebe tačnog doziranja leka, poseban oprez neophodan je kada se leče životinje lakše od 10 kg.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Terapija antihistaminicima je simptomatska, pa na pravi uzrok bolesti treba delovati specifičnim lekovima. Ukoliko se aplikuje simultano sa narkoticima, trankilajzerima, alkoholom i rezerpinom mogu se uočiti sedativni ili supresivni efekati na centralni nervni sistem.


 10. KARENCA


  Nije primenljivo.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati u originalnom pakovanju na temperaturi do 25 ºC, zaštićeno od svetlosti.


  Rok upotrebe: 3 godine

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.

  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja  image


  Terapija antihistaminicima je simptomatska, pa na pravi uzrok bolesti treba delovati specifičnim lekovima.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Ne piti, ne jesti i ne pušiti tokom rukovanja sa preparatom. Posle upotrebe oprati ruke vodom i sapunom.

  Treba preduzeti sve mere da prilikom aplikacije ne dodje do samoubrizgavanja.U slučaju da dodje do samoubrizgavanja, odmah potražiti pomoć lekara i pokazati uputstvo za lek. U slučaju kontakta leka sa kožom ili očima, isprati velikom količinom vode.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Gravidnim životinjama blokatori H-1 receptora smeju se davati samo ako su preko potrebni i kada je očekivana korist od lečenja veća od mogućih štetnih efekata zbog teratogenog delovanja.Preparat se može koristiti kod životinja u laktaciji.


  Interakcije

  Difenhidramin može ispoljiti dodatni efekat ukoliko se aplikuje istovremeno sa depresorima CNS-a (barbituratima, trankvilajzerima) ili antiholinergičnim lekovima. Difenhidramin može pojačati efekat epinefrina i smanjiti efekte heparina i varfarina.


  Predoziranje

  U slučaju predoziranja, ili kada se upotrebljava u dužem vremenskom periodu, mogu se uočiti ekscitacija ili depresija, povraćanje, dijareja i gubitak apetita, a u retkim slučajevima-depresija disanja, koma i smrt. U slučajevima predoziranja, životinje tretirati simptomatskom terapijom.


  Inkompatibilnost

  Difenhidramin je inkompatibilan sa barbituratima, amfotericinom B, cefalotinom i hidrokortizonom.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA LEK


  02.04.2020.


 15. OSTALI PODACI Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: bočica od tamnog stakla ( hidrolitičke grupa II ), zapremine 50 mL, zatvorena gumenim čepom i aluminijumskom kapicom zelene boje.

Spoljnje pakovanje: kartonska kutija koja sadrži 1 bočicu.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATC-vet kod: QR06AA02


image


Broj dozvole i datum izdavanja: 323-01-00499-19-001 od 02.04.2020.


image