Početna stranica Početna stranica

Neococcyn WSP
amprolijum, sulfakvinoksalinUPUTSTVO ZA LEKNeococcyn WSP, oralni prašak (200 mg/g + 200 mg/g), 1 x 10 g Neococcyn WSP, oralni prašak (200 mg/g + 200 mg/g), 1 x 1 kg


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: FM PHARM D.O.O.


Adresa: Senćanski put bb, Subotica, Republika Srbija


Podnosilac zahteva: FM PHARM D.O.O.

Adresa: Vuka Mandušića, 39 A, Subotica, Republika Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

  FM PHARM D.O.O.,

  Vuka Mandušića 39a, Subotica, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

  FM PHARM D.O.O.

  Senćanski put bb, Subotica


 2. IME LEKA Neococcyn WSP

  200 mg/g + 200 mg/g oralni prašak

  za piliće (brojleri i nosilje u odgoju) i ćuriće u tovu amprolijum, sulfakvinoksalin


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 g oralnog praška sadrži:


  Aktivne supstance:

  Amprolijum- hidrohlorid 200 mg

  Sulfakvinoksalin-natrijum 200 mg


  Pomoćne supstance:

  Dekstroza, monohidrat


 4. INDIKACIJE


  Lečenje i kontrola kokcidioze pilića (brojleri i nosilje u odgoju), prouzrokovane sojevima Eimeria tenella, E.acervulina, E.brunetti, E.maxima osetljivim na aktivne komponente u sastavu leka.

  Lečenje i kontrola kokcidioze ćurića u tovu, prouzrokovane sojevima E.adenoides, E.galopavonis i E.meleagridis osetljivim na aktivne komponente u sastavu leka.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Lek se ne primenjuje u slučaju poznate preosetljivosti na aktivne supstance ili bilo koji drugu komponentu u sastavu leka.

  Lek se ne daje kokama nosiljama konzumnih jaja, kao ni dve nedelje pre očekivanog pronošenja.


  image


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Ponekad kod tretiranih životinja, a naročito posle primene većih doza i u toku dužeg vremenskog perioda može doći do pojave inapetence, povraćanja i dijareje.


  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Pilići (brojleri i nosilje u odgoju) i ćurići u tovu.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE Način primene:

  Upotreba dodavanjem u hranu. Lek se daje umešan u hranu.


  Doziranje:

  Pilići (brojleri i nosilje u odgoju):

  -do 6 nedelja starosti

  2 kg leka po 1 toni hrane, odnosno 20 g leka na 10 kg hrane;

  -od 6-14 nedelje starosti

  1.3 kg leka po 1 toni hrane, odnosno 13 g leka na 10 kg hrane;

  - od 14 nedelja starosti do 2 nedelje pre očekivanog pronošenja (nosilje u odgoju):

  640g leka po 1 toni hrane, odnosno 6.4 g /10kg hrane.


  Ćurići u tovu:

  640 g leka po 1 toni hrane, odnosno 6.4 g /10 kg hrane Terapija traje 5-7 dana.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Pogledati tačku 8.


 10. KARENCA


  Meso: 14 dana

  Lek se ne daje nosiljama konzumnih jaja, kao ni u periodu od dve nedelje pre očekivanog pronošenja.


  image


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Lek čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25°C. Rok upotrebe: 2 godine

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: iskoristiti odmah

  Rok upotrebe nakon umešavanja u hranu: iskoristiti odmah.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Nema posebnih upozorenja.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Lek umešan u hranu iskoristiti odmah. Ne preporučuje se istovremena primena leka i drugih antikokcidijalnih preparata. Kao i kod primene drugih antiparazitika, česta i ponavljana primena antiprotozoalnih lekova iste klase i primena tokom dugog vremenskog perioda mogu dovesti do razvoja rezistencije kod kokcidija.


  Posebne mere opreza za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Osobe sa poznatom preosetljivošću na amprolijum i/ili sulfakvinoksalin treba da izbegavaju svaki kontakt sa veterinarskim lekom. Pažljivo rukovati lekom kako bi se izbeglo udisanje prašine, kao i kontakt sa kožom, sluznicama i očima tokom umešavanja u hranu i primene leka, uz preduzimanje posebnih mera predostrožnosti:

  • preduzeti odgovarajuće mere kao bi se izbeglo stvaranje i širenje prašine tokom umešavanja leka u hranu

  • koristiti zaštitnu opremnu (masku protiv prašine, rukavice, kombinezon, zaštitne naočare)

  • ne pušiti, ne jesti i ne piti tokom rukovanja lekom

  • posle svake primene leka oprati ruke

  U slučaju kontakta sa lekom, kožu i sluzokožu odmah treba isprati vodom i sapunom, a oči isprati većom količinom vode.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Lek se ne daje nosiljama konzumnih jaja, niti najmanje 2 nedelje pre pronošenja.


  Interakcije

  Amprolijum je analog tiamina. Zbog toga, efikasnost amprolijuma može biti smanjena kod istovremene primene sa proizvodima koji sadrže vitamine B kompleksa.

  Vitamin K u kombinaciji sa sulfakvinoksalinom i amprolijumom ispoljava sinergističko delovanje na većinu vrsta Eimeria i sprečava razvoj hemoragičnog sindroma.


  Inkompatibilnost  image


  U nedostatku ispitivanja kompatibilnosti, ovaj lek se ne sme mešati sa bilo kojim drugim veterinarskim lekom.


  Predoziranje

  Produžena primena i primena amprolijuma u visokim dozama (500 mg/kg t.m. kod živine) mogu prouzrokovati polineuritis, inapetencu i smanjen prirast, usled deficita tiamina.


  U slučaju pojave simptoma predoziranja treba odmah prekinuti davanje leka i životinje tretirati tiaminom (vitamin B1).

  Predoziranje sulfakvinoksalinom (kao npr. kod primene u koncentracijama iznad 0,0645% u vodi za piće) dovodi do uginuća živine, sa znacima hemoragičnog sindroma. U slučaju pojave simptoma predoziranja treba odmah prekinuti davanje leka i životinje tretirati vitaminom K.


  Podaci o uticaju na životnu sredinu

  Amprolijum se dugo zadržava u zemljištu.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  18.02.2021.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Kesica od aluminijumske folije sa 10 g gotovog proizvoda. Kesa od aluminijumske folije sa 1 kg gotovog proizvoda. Unutrašnje pakovanje je ujedno i spoljnje pakovanje leka.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QP51AX59

Broj i datum izdavanja dozvole:

1 x 10 g: 323-01-00139-20-001 od 18.02.2021.

1 x 1 kg: 323-01-00140-20-001 od 18.02.2021.


image