Početna stranica Početna stranica

NEOCOLIPOR
vakcina koja sadrži inaktivisane antigene E.coli


UPUTSTVO ZA LEKNeocolipor, suspenzija za injekciju, 1x25 doza (50 mL)


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH FRANCE SCS

Laboratoire Porte des Alpes


Adresa: 99 Rue de l'Aviation, Saint Priest, Francuska


Podnosilac zahteva: BOEHRINGER INGELHEIM SERBIA D.O.O. BEOGRAD


Adresa: Beograd, Milentija Popovića 5aimage


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

  BOEHRINGER INGELHEIM SERBIA D.O.O. BEOGRAD

  Milentija Popovića 5a, Beograd


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

  BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH FRANCE SCS Laboratoire Porte des Alpes, 99 Rue de l'Aviation, Saint Priest, Francuska


 2. IME LEKA


  Neocolipor

  vakcina koja sadrži inaktivisane antigene E.coli

  suspenzija za injekciju

  za svinje (krmače i nazimice)


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  Jedna doza od 2 mL sadrži:


  Aktivne supstance:

  E. coli adhezin F4 (F4ab, F4ac, F4ad) najmanje 2,1 SA.U*

  E. coli adhezin F5 najmanje 1,7 SA.U*

  E. coli adhezin F6 najmanje 1,4 SA.U*

  E. coli adhezin F41 najmanje 1,7 SA.U*


  *1 SA.U: količina dovoljna za podsticanje stvaranja aglutinirajućih antitela u titru od 1log10 kod zamorčića


  Adjuvans:

  Aluminijum (u obliku aluminijum-hidroksida) 1,4 mg

  Pomoćne supstance:

  Tiomersal 0,2 mg


  Ostale pomoćne supstance: natrijum-hlorid, voda za injekcije


 4. INDIKACIJE


  Inaktivisana adjuvantna vakcina za redukciju neonatalne kolibaciloze (enterotoksikoze) prasadi, uzrokovane sojevima E. coli koji eksprimiraju adhezine F4ab, F4ac, F4ad, F5, F6 i F41, tokom prvih nekoliko dana po rođenju.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Nema.


  image


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Vakcinacija može izazvati blagi porast telesne temperature (manje od 1,5 °C u trajanju od najviše 24 sata).

  Ukoliko primetite neko ozbiljno ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Svinje (nazimice i krmače).


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Za intramuskularnu upotrebu.

  Jedna doza od 2 mL vakcine se daje prema sledećem rasporedu: Primarna vakcinacija:

  Prva doza vakcine: 5 do 7 nedelja pre prašenja Druga doza vakcine: 2 nedelje pre prašenja

  Revakcinacija:

  Jedna doza vakcine 2 nedelje pre svakog sledećeg prašenja.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

  Vakcina se aplikuje intramuskularno u mišiće vrata iza uha. Pre upotrebe bočicu snažno promućkati.

  Špric i igle koji se koriste za primenu vakcine moraju biti sterilni. Primeniti uz uobičajene mere

  asepse.


 10. KARENCA


  Nula (0) dana.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati i transportovati na temperaturi od 2°C do 8°C, zaštićeno od svetlosti. Ne zamrzavati.


  Rok upotrebe: 18 meseci.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 3 sata.


  image


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Nema.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Budući da se zaštita prasadi postiže pasivno, putem kolostruma, svako prase u prvih 6 sati nakon rođenja treba da unese dovoljnu količinu kolostruma.

  Vakcinisati samo zdrave životinje.

  Ne primenjivati zajedno sa drugim lekovima.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  U slučaju nehotičnog samoubrizgavanja vakcine, odmah potražiti pomoć lekara i pokazati mu uputstvo za lek ili etiketu.

  Nakon primene vakcine treba oprati i dezinfikovati ruke.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Nema posebnih upozorenja.


  Interakcije

  Nema dostupnih podataka o kompatibilnosti ove vakcine sa bilo kojom drugom vakcinom. Bezbednost i efikasnost ove vakcine, kada se primeni istovremeno sa nekom drugom vakcinom (bilo da se primeni istog dana ili u različito vreme), nije ustanovljena.


  Inkompatibilnost

  Ne mešati sa bilo kojom drugom vakcinom.


  Predoziranje

  Nisu zabeleženi neželjeni efekti vakcine nakon primene u dozi koja je dvostruko veća od preporučene.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  19.10.2021.


  image


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje:

Primarno pakovanje: Bočica od stakla tipa I sa zapušačem od butil gume. Sekundarno pakovanje: Kutija sa bočicom od 25 doza (50 mL) vakcine.


Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.


ATCvet kod: QI09AB02


Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00114-21-001 od 19.10.2021. godine


Vakcina sadrži inaktivisane sojeve E. coli koji eksprimiraju adhezine F4ab, F4ac, F4ad, F5, F6 i F41, uzročnike neonatalne kolibaciloze (enterotoksikoze) prasadi, i aluminijum-hidroksid kao adjuvans. Vakcinacijom se kod nazimica i krmača podstiče specifična serokonverzija. Nakon uzimanja kolostruma i mleka koji sadrže adhezin-specifična antitela, prasad stiče pasivnu imunsku zaštitu protiv uzročnika kolibaciloze.


image