Početna stranica Početna stranica

CENFLOX
enrofloksacinUPUTSTVO ZA LEK


CENFLOX 100mg/mL, rastvor za injekciju, 100 mg/mL, 1 x 100 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: CENAVISA S.L.

Adresa: Cami Pedra Estela s/n 43205 Reus, Španija


Podnosilac zahteva: AGRIMATCO D.O.O.


Adresa: Narodnog fronta 73/I, 21002 Novi Sad, Republika Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  AGRIMATCO D.O.O.

  Narodnog fronta 73/I, 21002 Novi Sad, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  CENAVISA S.L.

  Cami Pedra Estela s/n 43205 Reus, Španija


 2. IME LEKA CENFLOX 100 mg/mL

  100 mg/mL

  rastvor za injekciju za goveda i svinje enrofloksacin


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL rastvora za injekciju sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Enrofloksacin 100.0 mg


  Pomoćne supstance:

  n-Butanol 30.0 mg

  benzil alkohol (E 1519) 20.0 mg


  Ostale pomoćne supstance:

  arginin; voda za injekciju.


 4. INDIKACIJE


  Goveda:

  Lečenje infekcija respiratornog trakta koje izazivaju mikroorganizmi osetljivi na enrofloksacin (Histophilus somni, Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida i Mycoplasma spp), kao i mastitisa uzrokovanog bakterijom E. coli.


  Svinje:

  Lečenje bronhopneumonije koje izazivaju bakterije osetljive na enrofloksacin (Actinobacillus pleuropneumoniae, Haemophilus parasuis i Pasteurella multocida).  image


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Lek se ne koristi kod životinja:

  • sa poznatom preosetljivošću na aktivnu supstancu ili na bilo koji od ekscipijenasa.

  • sa poremećajem funkcije centralnog nervnog sistema kao što je epilepsija,

   image

  • sa poremećajem razvoja hrskavice ili oštećenjem lokomotornog sistema nastalog usled izloženosti zglobova jakom funkcionalnom naprezanju ili velike opterećenosti

  • u slučaju poznate rezistencije na druge fluorohinolone, jer postoji ukrštena rezistencija između njih.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  U vrlo retkim slučajevima mogu se pojaviti:

  • reakcije inflamacije (otok, crvenilo) na mestu ubrizgavanja leka, koje spontano prolaze za nekoliko dana, bez dodatnih terapijskih mera.

   image

  • šok, nakon intravenske injekcije kod goveda, koji najverovatnije nastaje kao rezultat određenih poremećaja u cirkulaciji

  • gastrointestinalni poremećaji, tokom lečenja kod teladi


   image

   Učestalost pojave neželjenih dejstava je definisana prema sledećoj konvenciji:

   • Veoma česta (više od 1 na 10 životinja ima simptome neželjenih dejstava tokom trajanja jednog tretmana)

   • Česta (više od 1 ali manje od 10 životinja na 100 životinja)

   • Povremena (više od 1 , ali manje od 10 životinja na 1000 životinja)

   • Retka (više od 1, ali manje od 10 životinja na 10.000 životinja)

   • Veoma retka (manje od 1 životinje na 10.000 životinja, uključujući izolovane slučajeve)


   Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda i svinje


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Lek se životinjama aplikuje:

  Goveda: subkutano (respiratorna oboljenja) ili intravenski (kolimastitis) Svinje: intramuskularno


  Goveda:

  Respiratorne infekcije

  • 7.5 mg enrofloksacina/kg t.m. (ekv. 7.5 mL leka/100 kg t.m.), jednokratno, subkutano.


   image


  • U ozbiljnim slučajevima ili kod hroničnih respiratornih bolesti, lek se može aplikovati još jednom nakon 48 sati.

  • Na jedno injekciono mesto ne sme se aplikovati više od 15 mL leka (goveda) ili 7.5 mL leka (telad).


   Kolimastitis

  • 5 mg enrofloksacina/kg t.m. (ekv. 5 mL leka/100 kg t.m.)/dan, isključivo intravenski, u toku 2-3 dana.


   Svinje:

   Respiratorne infekcije

  • 7.5 mg enrofloksacina/kg t.m. (ekv. 0.75 mL leka/10 kg t.m.), jednokratno, intramuskularno.

  • U ozbiljnim slučajevima ili kod hroničnih respiratornih bolesti, lek se može aplikovati još jednom nakon 48 sati.

  Na jedno injekciono mesto ne sme se aplikovati više od 7.5 mL leka.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Goveda:

  Za lečenje respiratornih infekcija lek se aplikuje subkutano, a za lečenje kolimastitisa, intravenski.


  Svinje:

  Za lečenje respiratornih infekcija lek se aplikuje intramuskularno, iza uha.

  Pre aplikacije leka, telesnu masu životinja treba odrediti što preciznije, da bi se izbeglo subdoziranje. Čep na bočici se ne sme probosti iglom više od 30 puta.


 10. KARENCA


  Goveda:

  Meso: 14 dana (subkutano)

  7 dana (intravenski)

  Mleko: 120 časova (5 dana), (subkutano)

  72 časa (3 dana), (intravenski)


  Svinje:

  Meso: 12 dana (intramuskularno)


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati lek u originalnom pakovanju, bez posebnih temperaturnih uslova čuvanja.

  Posle prvog otvaranja bočice, lek čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25 °C Rok upotrebe: 2 godine

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja bočice: 28 dana


  image


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Nema upozorenja


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Prilikom primene leka treba uzeti u obzir, zvanične lokalne smernice o racionalnoj upotrebi antimikrobnih lekova. Flourohinolone treba čuvati za lečenje onih infekcija, kod kojih je utvrđen slabiji efekat, ili pak onih gde se očekuje da će drugi antimikrobni lekovi delovati slabije. Kad god je moguće, fluorohinolone treba primenjivati na osnovu prethodno urađenog ispitivanja osetljivosti mikroorganizama (antibiograma). Upotreba leka u stanjima različitim od onih koja su preporučena u Sažetku karakteristika leka, može povećati prevalencu bakterija otpornih na fluorohinolone i time smanjiti efikasnost lečenja, koje se sprovodi upotrebom drugih hinolona, zbog mogućeg razvoja ukrštene rezistencije. Novo injekciono mesto treba odabrati uvek kada se aplikuje više od jedne injekcije, odnosno ukoliko je zapremina leka koju treba aplikovati veća od 15 mL (goveda) ili 7,5 mL (telad, svinje). Enrofloksacin se izlučuje preko bubrega. Kao i u slučaju drugih fluorohinolona, kod jedinki sa oštećenim bubrezima izlučivanje leka može biti odloženo.


  Posebne mere opreza za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Izbegavati direktan kontakt sa lekom zbog moguće senzibilizacije, nastajanja kontaktnog dermatitisa i reakcija preosetljivosti. Osobe sa poznatom preosetljivošću na enrofloksacin treba da izbegavaju kontakt sa lekom. Ne jesti, ne piti i ne pušiti za vreme rukovanja lekom. Ukoliko lek dođe u kontakt sa kožom ili očima, navedena mesta isprati većom količinom čiste vode. Posle primene leka oprati ruke. Oprezno aplikovati lek u cilju sprečavanja slučajnog samoubrizgavanja. Ukoliko dođe do slučajnog samoubrizgavanja leka, odmah zatražiti pomoć lekara, pokazati etiketu ili uputstvo leka.


  Upotreba tokom graviditeta, laktacije

  Lek se može koristiti kod životinja u graviditetu i laktaciji.


  Interakcije

  Antagonizam se može javiti posle istovremene primene enrofloksacina sa makrolidima ili tetraciklinima. Enrofloksacin može uticati na metabolizam teofilina, smanjujući njegov klirens, usled čega se povećava njegov nivo u plazmi.


  Inkompatibilnost

  U odsustvu studija kompatibilnosti, ovaj veterinarski lek ne sme se davati sa drugim veterinarskim lekovima.


  Predoziranje

  Goveda dobro podnose doze od 25 mg//kg t.m. primenjene subkutano tokom 15 uzastopnih dana, bez pojave neželjenih efekata. Više doze kod goveda i doze od 25 mg/kg t.m. i više kod svinja mogu prouzrokovati letargiju, hromost, ataksiju, umerenu salivaciju i mišićni tremor.

  Ne sme se prekoračiti preporučena doza. U slučaju akcidentalnog predoziranja nema specifičnog antidota i životinje se (ukoliko je potrebno) tretiraju simptomatski.


  Podaci o uticaju na životnu sredinu

  Kada se koristi na propisan način preparat nije štetan za životnu sredinu.  image


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neupotrebljeni lek i/ili ostatak leka neškodljivo se uklanjaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  03.03.2021.


 15. OSTALI PODACI Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: braon polipropilenska bočica sa 100 mL rastvora za injekciju, zatvorena brombutil gumenim čepom i aluminijumskom kapicom sa flip off zatvaračem.

Spoljašnje pakovanje: složiva kartonska kutija koja sadrži 1 bočicu sa lekom i Uputstvo za lek.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01MA90

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00538-19-001od 03.03.2021.


image