Početna stranica Početna stranica

Analgin 30%
metamizol-natrijum


UPUTSTVO ZA LEK


Analgin 30%, rastvor za injekciju, 300 mg/mL, 1 x 100 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Biovet JSC


Adresa: 39 Petar Rakov Street, 4550 Peshtera, Bugarska


Podnosilac zahteva: Farmanima d.o.o.


Adresa: Živka Davidovića 113, Beogradimage


1.

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


Farmanima d.o.o.

Živka Davidovića 113, Beograd

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

Biovet JSC

39 Petar Rakov Street, 4550 Peshtera, Bugarska


2.


IME LEKA

Analgin 30%

300 mg/mL

rastvor za injekciju

za goveda, konje, svinje metamizol-natrijum


3.


KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

1 mL rastvora za injekciju sadrži:

Aktivna supstanca:

Metamizol-natrijum 300 mg

Pomoćna supstanca:

Voda za injekcije


4.


INDIKACIJE

Kataralno spazmatične kolike (akutna dilatacija želuca

praćena jakim količnim napadima,

meteorizam i konstipacija, traumatski retikuloperitonitis); spazam grlića materice tokom porođaja; bolovi urinarnog i bilijarnog porekla; neuritis i neuralgija; opstrukcija jednjaka; reumatizam zglobova i mišića.


 1. KONTRAINDIKACIJE


  Ne primenjuje se kod životinja sa obolelim bubrezima i jetrom, kod gastroenteritisa i krvarenja, neposredno pre i posle hirurških intervencija kao i kod životinja koje su preosetljive na ovaj lek.

  Ne daje se mlečnim životinjama u laktaciji čije se mleko koristi u ishrani ljudi, u periodu zasušenja i steonim kravama dva meseca pre partusa. Ne daje se sportskim konjima pet dana pred trku.  image


 2. NEŽELJENA DEJSTVA


  Kontinuirana upotreba leka može da prouzrokuje leukopeniju, agranulocitozu, ulcerozni gastritis, povraćanje, krvarenje, kao i poremećaj funkcije bubrega i jetre. Moguća je bolna reakcija i otok posle intramuskularne primene.

  Ukoliko primetite ozbiljno ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 3. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda, konji i svinje


 4. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Duboko intramuskularno i intravenski, jednom dnevno.

  Konji, svinje: 8.3 mL – 16.7 mL/100 kg telesne mase. (2.5 g - 5 g metamizola/100 kg telesne mase) Goveda: 8.3 mL/100 kg telesne mase. (2.5 g metamizola/100 kg telesne mase)

  Lek ispoljava dejstvo 5-10 minuta posle primene i traje oko 1 sat.

  Ako se bol ponovo pojavi, aplikacija se može ponoviti posle 8 do 12h. Terapija se obično sprovodi tokom 5 dana.


 5. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Preporučuje se spora intravenska primena prethodno istemperiranog leka. Kod jakih količnih bolova može da se kombinuje intravenska primena sa intramuskularnom primenom.

  U slučaju intramuskularne upotrebe preporučuje se da se doza leka podeli i aplikuje na nekoliko injekcionih mesta. Na jednom injekcionom mestu govedima i konjima može da se aplikuje 10 mL leka, a svinjama 5 mL leka.

  Ubrizgavanje rastvora može iritirati potkožna tkiva tako da ne prouzrokuje nekrozu ili supuraciju. Stoga, potrebno je voditi računa da se preparat primenjuje intramuskularno uz očuvanje sterilnih uslova.


 6. KARENCA


  Meso goveda: 18 dana posle poslednje aplikacije leka Meso konja i svinja: 15 dana posle poslednje aplikacije leka

  Lek se ne primenjuje kod životinja čije se mleko koristi u ishrani ljudi.


 7. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece!

  Čuvati u originalnom pakovanju na temperaturi do 25 ºC.

  Rok upotrebe: 3 godine  image


  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana

 8. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Ne davati sportskim konjima pet dana pred trku.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Ne piti, ne jesti i ne pušiti tokom rukovanja sa preparatom. Posle upotrebe oprati ruke vodom i sapunom.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Ne davati životinjama u laktaciji čije se mleko koristi u ishrani ljudi, ni steonim kravama dva meseca pre partusa.


  Interakcije

  Ne primenjivati istovremeno sa drugim NSAIL, glukokortikoidima, aminoglikozidima i bilo kojim drugim nefrotoksičnim lekom. Ne primenjivati istovremeno sa barbituratima, fenilbutazonom ili hlorpromazinom.


  Predoziranje

  Primena visokih doza može da prouzrokuje leukopeniju, agranulocitozu, ataksiju i konvulzije.


  Inkompatibilnost

  Zbog nedovoljnog poznavanja kompatibilnosti, metamizol ne treba mešati u istom špricu sa drugim lekovima.


 9. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 10. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA LEK


  19.03.2020.


 11. OSTALI PODACI Pakovanje:

Primarno pakovanje: bočica od tamnog stakla (hidrolitičke grupe II), zapremine 100 mL, zatvorena gumenim čepom i aluminijumskom kapicom zelene boje.

Sekundarno pakovanje: kartonska kutija koja sadrži 1 bočicu. Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara ATCvet kod: QN02BB02

Broj dozvole i datum izdavanja: 323-01-00473-19-001 od 19.03.2020.image