Početna stranica Početna stranica

Neo - penicillin
benzilpenicilin, benzilpenicilin-prokainUPUTSTVO ZA LEK


Neo-penicillin, prašak za suspenziju za injekciju, 50 bočica x 4 000 000 i.j.


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: FM PHARM D.O.O.


Adresa: Beli Golub 20, Palić, Republika Srbija


Podnosilac zahteva: FM PHARM D.O.O.


Adresa: Vuka Mandušića, 39 a, Subotica, Republika Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  FM PHARM D.O.O.

  Vuka Mandušića, 39 a, Subotica, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  FM PHARM D.O.O.

  Beli Golub 20, Palić, Republika Srbija


 2. IME LEKA Neo-penicillin

  1000000 i.j./bočica + 3000000 i.j./bočica prašak za suspenziju za injekciju

  za goveda, ovce, svinje, konje, pse i mačke benzilpenicillin, benzilpenicillin-prokain


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 bočica praška za suspenziju za injekciju sadrži:


  Aktivne supstance:

  Benzilpenicilin-kalijum 0.63 g (ekvivalentno 1000000 i.j. benzilpenicilina)

  Benzilpenicillin-prokain 3.00 g

  (u obliku benzilpenicilin-prokaina sa 1% lecitina) (ekvivalentno 3000000 i.j. benzilpenicilina)


  Pomoćne supstance:

  Nema


 4. INDIKACIJE


  Lečenje infekcija prouzrokovanih bakterijama osetljivim na penicilin nakon urađenog antibiograma: infekcija gastrointestinalnog, respiratornog i urogenitalnog trakta, infekcija kože i mekih tkiva.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Lek se ne daje životinjama preosetljivim na peniciline i cefalosporine. Takođe, ovaj preparat se ne daje gravidnim krmačama i nazimicama, malim herbivorima i sportskim konjima 2 nedelje pre trke. Lek se ne koristi kod konja čije je meso namenjeno za ishranu ljudi, kao ni kod ovaca čije se mleko koristi u ishrani ljudi.


  image


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Kod tretiranih životinja može doći do pojave reakcije preosetljivosti (alergija, anafilaksija), nervnih poremećaja (ekscitacija, inkoordinacija, ataksija, povraćanje) i eventualnog „vaginalnog pranja“ i abortusa kod krmača i nazimica.


  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda, ovce, svinje, konji, psi i mačke


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Intramuskularna upotreba. Prethodno rekonstitusan u vodi za injekcije preparat se daje u dozi koja iznosi za:


  Goveda i svinje 6000-12000 i.j. (0.015 - 0.03 mL) /kg t.m. Telad i ovce 18000-36000 i.j. /(0.045 - 0.09 mL) /kg t.m. Konje 25000 i.j. (0.0625 mL) /kg t.m.

  Pse i mačke 25000 i.j. (0.0625mL) /kg t.m. 1 mL rekonstituisane suspenzije sadrži 400000 i.j.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


Lek se aplikuje jedanput dnevno do izlečenja. Terapija se nastavlja još 3-4 dana nakon prestanka simptoma bolesti. Kod konja je dnevnu dozu potrebno aplikovati podeljenu na tri mesta. Neo- penicillin treba rekonstituisati sa vodom za injekcije. Za postupak rekonstitucije neophodni su bočica sa vodom za injekcije, sterilni špric od 10 mL i sterilna igla. Ukloniti perforirani deo aluminijumske kapice. U sterilni špric uvući 10 mL vode za injekcije pazeći da je višak zarobljenog vazduha istisnut van. U vial (bočicu) leka Neo-penicillin istisnuti 10 mL vode za injekcije kroz otvor na aluminijumskoj kapici probijajući gumeni čep. Nakon toga špric sa iglom izvući van. Vial (bočicu) energično promućkati dok se ne stvori fina bela suspenzija. Nakon rekonstitucije svaki mL sadrži 400 000 i.j. (0,3 g Benzilpenicilin prokaina i 0,063 g Benzilpenicillin kalijuma). Rekonstituisani proizvod je homogena bela suspenzija bez grudvi (aglomerata). Proizvod treba odmah odbaciti ako se pojave grudve u suspenziji. Pre upotrebe promućkati suspenziju za injekcije. Gumeni vrh dezinfikovati vatom natopljenom alkoholom i novim sterilnim špricem i iglom izvući odgovarajuću količinu preparata. Rekonstituisan preparat treba upotrebiti odmah. Neupotrebljenu količinu treba odbaciti tj ukloniti u skladu sa važećim propisima.


image


10.

KARENCA


Meso:

Goveda: Ovce: Svinje:

16 dana

9 dana

7 dana

Mleko krava:

3 dana


Lek se ne daje konjima čije se meso koristi za ishranu ljudi, kao ni ovcama čije se mleko koristi u ishrani ljudi.


 1. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Lek čuvati na temperaturi do 25 °C, u originalnom pakovanju. Čuvati zaštićeno od direktne sunčeve svetlosti.


  Rok upotrebe: 2 godine

  Rok upotrebe leka nakon rekonstitucije: upotrebiti odmah


 2. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Lek se ne daje gravidnim krmačama i nazimicama, kao ni ovcama čije se mleko koristi za ishranu ljudi. Takođe, ne daje se sportskim konjima 2 nedelje pre trke. Lek se ne koristi kod konja čije je meso namenjeno za ishranu ljudi.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Nakon rekonstitucije praška vodom za injekciju, bočicu dobro promućkati. Lek ne davati i.v. Ukoliko se kod tretiranih životinja pojavi alergija, odniosno anafilaksa, treba odmah aplikovati adrenalin i po potrebi antihistaminike i glukokortikoide.


  Posebne mere opreza za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Prilikom primene leka treba izbegavati direktan kontakt leka sa kožom i sluzokožom, odnosno očima. Ruke posle svake primene treba oprati i lek držati van domašaja dece. U slučaju pojave znakova preosetljivosti obratiti se lekaru.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Lek se ne daje gravidnim krmačama i nazimicama, kao ni ovcama čije se mleko koristi za ishranu ljudi.


  image


  Predoziranje

  Penicilin je vrlo malo toksičan, životinje ga dobro podnose u visokim dozama, bez simptoma trovanja. Kod pasa su letalne doze penicilina 90-100 puta veće od terapijskih za intravensku primenu, a čak 140-270 puta veće od doza za intramuskularnu aplikaciju.


  Interakcije

  Antibiotici širokog spektra i eritromicin smanjuju antimikrobni efekat penicilina. Cefalosporini, polimiksin i aminoglikozidni antibiotici pojačavaju antimikrobnu aktivnost penicilina. Oksifenbutazon i probenicid smanjuju ekskreciju penicilina u bubrezima. Kiseline, baze i oksidaciona sredstva brzo inaktivišu peniciline. Penicilin pojačava efekat antikoagulantnih sredstava.


  Inkompatibilnost

  Kiseline, baze i oksidaciona sredstva brzo inaktivišu peniciline.


  Podaci o uticaju na životnu sredinu

  Kada se koristi na propisan način lek ne predstavlja opasnost za životnu sredinu.


 3. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 4. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  25.02.2021.


 5. OSTALI PODACI


Pakovanje: Unutrašnje pakovanje:

Bočica od bezbojnog stakla (tip II), zapremine 20 mL, sa 3.63 g praška za suspenziju za injekciju, zatvorena čepom od bromobutil gume i aluminijumskom kapicom.

Spoljnje pakovanje:

Kartonska kutija, u kojoj se nalazi 50 bočica i Uputstvo za lek.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01CE30

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00062-20-002 od 25.02.2021.image