Početna stranica Početna stranica

Covinan
proligestonUPUTSTVO ZA LEK


Covinan, suspenzija za injekciju, 100 mg/mL, 1 x 20 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Intervet International B.V.


Adresa: Wim de Korverstraat 35, Boxmeer, Holandija


Podnosilac zahteva: TURANGO D.O.O.


Adresa: Vojvode Antonija Pljakića 9b, Kragujevac, Republika Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  TURANGO D.O.O.

  Vojvode Antonija Pljakića 9b, Kragujevac, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Intervet International B.V.

  Wim de Korverstraat 35, Boxmeer, Holandija


 2. IME LEKA Covinan

  100 mg/mL

  suspenzija za injekciju

  za pse (kuje), mačke i feretke proligeston


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL suspenzije za injekciju sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Proligeston 100 mg


  Pomoćne supstance:

  Metilparahidroksibenzoat 1.02 mg

  Propilparahidroksibenzoat 0.12 mg


  Ostale pomoćne supstance: sorbitanpalmitat; polisorbat 40; lecitin; natrijum-citrat, dihidrat; kalijum-dihidrogenfosfat; Makrogol 3350; voda za injekcije


  Suspenzija bele do skoro bele boje.


 4. INDIKACIJE


  Bezbednost progestagena je vezana za njihovu molekularnu strukturu. Proligeston ima jedinstvenu molekularnu strukturu koja omogućava primenu ovog leka u bilo kojoj fazi estrusnog ciklusa, uz mali rizik od neželjenih efekata na endometrijum.

  Kontrola estrusa

  1. Kuje

   • Trajno odlaganje polnog žara (ponovljenim injekcijama u periodu anestrusa/metestrusa, izazvanih prethodnim davanjem preparata)

   • Privremeno odlaganje polnog žara (jednokratnom injekcijom u periodu anestrusa)


    image


   • Suzbijanje polnog žara (jednokratnom injekcijom datom na početku proestrusa)


  2. Mačke

   • Trajno odlaganje polnog žara (ponovljenim injekcijama u periodu anestrusa/diestrusa, izazvanih prethodnim davanjem preparata)

   • Privremeno odlaganje polnog žara (jednokratnom injekcijom u periodu diestrusa ili anestrusa)

   • Suzbijanje polnog žara (jednokratnom injekcijom datom na početku polnog žara)


  3. Feretke

   Za sprečavanje problema kao što su vaginalne infekcije, infekcije materice i supresija kostne srži, koji su povezani sa produženim estrusom i dugotrajno visokim nivoom estrogena.


   Lečenje i sprečavanje lažnog graviditeta

   Pokazano je da, kod većine kuja, jednokratno davanje preparata efikasno ublažava laktaciju i nervne simptome povezane sa lažnim graviditetom. Rezultati ispitivanja pokazuju da je učestalost lažne trudnoće kod kuja znatno smanjena nakon upotrebe preparata za kontrolu estrusa, bez obzira na to da li se ili ne kod njih ranije javljao lažni graviditet.


   Lečenje i sprečavanje milijarnog dermatitisa kod mačaka (milijarni ekcem)


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Iako se lek kod kuja može koristiti i u toku prvog estrusa, to se ne preporučuje. Generalno se ne preporučuje davanje ovog leka pre prvog estrusa.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i kod ostalih progestagena, postoji mogućnost da se kao neželjeni efekat terapije razvije kompleks cistične endometrijalne hiperplazije sa piometrom. Međutim, u kliničkim ispitivanjima sprovedenim sa ovim preparatom, učestalost pojave patoloških promena materice, uključujući piometru, bila je samo 0,3 % pri čemu nijedan slučaj nije zabeležen kod kuja tretiranih u proestrusu. Učestalost promena u materici je bila veća (1,4%) kod životinja prethodno tretiranih depo preparatima progestagena koji su sadržali medroksiprogesteron acetat.

  Kod nekih jedinki može se uočiti prolazno povećanje apetita sa povećanjem telesne mase, kao i letargija, ali se ovi efekti javljaju ređe nego kod korišćenja prve generacije progestagena, kakvi su medroksiprogesteron acetat ili megestrol acetat.

  Neposredno nakon primene leka može se javiti kratkotrajna bolna reakcija.

  Veoma retko, može se razviti blaga lokalna reakcija, stanjenje kože sa promenom boje i gubitkom dlake. Zbog toga izložbenim jedinkama i jedinkama sa tankom kožom Covinan treba primeniti potkožno s medijalne strane kolenog nabora.

  Veoma retko može doći do razvoja lokalne ili sistemske alergijske reakcije/reakcije anafilakse, koje zahtevaju neodložnu terapiju odgovarajućim kortikosteroidima, antihistaminicima ili adrenalinom.  image


  Nakon primene preparata nekastriranim i kastriranim mačkama, zabeleženo je nekoliko slučajeva hipertrofije mlečne žlezde. U poređenju sa progestagenima prve generacije, proligeston znatno ređe dovodi do nastanka ovog stanja.


  Kao i drugi progestageni, proligeston može kod nekih životinja da prouzrokuje supresiju nadbubrežne žlezde.

  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Psi (kuje), mačke i feretke.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Za subkutanu upotrebu. Kod kuja:

  Doza: od 10 do 33 mg/kg telesne mase. Preporučene su sledeće prosečne doze:  Telesna masa (kg)


  Doza (mL)

  < 5

  1 – 1,5

  5 – 10

  1,5 – 2,5

  10 – 20

  2.5 – 3,5

  20 – 30

  3,5 – 4,5

  30 – 45

  4,5 – 5,5

  45 – 60

  5,5 – 6,0

  > 60

  10 mg/kg telesne mase


  Kod mačaka:

  Kontrola estrusa: 1 mL za mačku prosečne težine od 3 kg.

  Kod milijarnog dermatitisa: od 33 do 50 mg/kg t.m. ili 1.5 mL za mačku prosečne težine od 3 kg. Kod feretki: 0.5 mL po jedinki

  Dozni režim:

  Kuje

  Trajno odlaganje polnog žara

  Preporučuje se sledeća shema primene:


  image


  1. injekcija: u proestrusu (pogledati deo Supresija polnog žara, u daljem tekstu) ili u anestrusu (pogledati deo Privremeno odlaganje polnog žara, u daljem tekstu)

  2. injekcija: 3 meseca nakon prve injekcije,

  3. injekcija: 4 meseca nakon druge injekcije,

  - naredne injekcije: u petomesečnim intervalima


  Kujama koje nisu tretirane na vreme (prema shemi) može se dati injekcija preparata kako bi se nastavilo trajno odlaganje estrusa, pod uslovom da u međuvremenu nije došlo do polnog žara.

  Ukoliko je anestrus prekinut, odnosno ukoliko kod kuja kod kojih se primenjuje gore opisani režim primene preparata dođe do pojave estrusa, preporuka je da im se odmah da jedna injekcija preparata, nakon čega se sledeće doze primenjuju prema gore opisanoj shemi, ali sa dužinom intervala između injekcija koji odgovara prethodnom koraku u navedenoj shemi. Na primer, ukoliko do pojave estrusa dođe kod kuja kojima se injekcije daju u petomesečnim intervalima, jedna doza preparata se daje odmah, prva sledeća doza 4 meseca kasnije i naredne doze u intervalima od 5 meseci.

  Nakon prekida primene režima trajnog odlaganja estrusa, naredni estrus obično nastupa unutar 6-7 meseci nakon poslednje injekcije. U vrlo retkim slučajevima (4%), interval može biti kraći od 5 meseci, a u 7% slučajeva može biti duži od 12 meseci. Nakon prekida režima trajnog odlaganja, kod vrlo malo kuja (< 3%) se polni žar ne javlja.


  Privremeno odlaganje polnog žara:

  Jednokratna primena preparata bilo kada u periodu anestrusa, ali najbolje ne više od mesec dana pre željenog termina za postizanje efekta. Naredni estrus će se javiti, u proseku, 6 meseci nakon davanja injekcije. U oko 3% slučajeva ovaj interval će biti kraći od 3 meseca, a u oko 4% duži od 12 meseci.


  Supresija polnog žara:

  Nakon uočavanja znakova proestrusa treba što pre primeniti jednokratnu injekciju.

  Nakon davanja injekcije, znaci (krvarenje, otok vulve, privlačenje pasa) se postepeno smanjuju i povlače u roku od 5 do 7 dana. Vreme za ponovo uspostavljanje estrusa je 5 do 6 meseci, kod većine kuja. U oko 3% slučajeva interval će biti kraći od 3 meseca, a u oko 1% duži od 12 meseci.


  Terapija lažnog graviditeta:

  Pojedinačna doza se daje što pre nakon uočavanja znakova lažnog graviditeta. U većini slučajeva nervni simptomi će se povući u roku od 6 dana, a laktacija će se zaustaviti ili biti značajno redukovana 9 dana nakon injekcije. U oko 20% slučajeva, simptomi se ponovo javljaju u roku od mesec dana nakon tretmana, od čega 70% slučajeva adekvatno odgovori na primenu druge doze.


  Prevencija lažnog graviditeta:

  Davanje preparata za trajno odlaganje polnog žara istovremeno sprečava i pojavu lažnog graviditeta.


  Mačke:

  Kontrola estrusa:

  Režimi davanja su slični onim koji se preporučuju za trajno odlaganje polnog žara, privremeno odlaganje polnog žara ili supresiju polnog žara kod kuja, s tim što se u cilju privremenog odlaganja polnog žara preparat može dati u diestrusu ili anestrusu.


  image


  Nakon primene injekcije na početku polnog žara, znaci se uglavnom smanjuju u roku od 1-4 dana, ali se u nekim slučajevima odgovor vidi tek za 7 dana.

  Kako su mačke sezonski poliestrične, povratak polnog žara nakon tretmana je vrlo varijabilan. U jednoj studiji se polni žar javio nakon 5 meseci od injekcije kod 11% mačaka tretiranih u anestrusu i kod 30% mačaka tretiranih u proestrusu. Povratak polnog žara će biti dodatno odložen ukoliko usledi sezona mirovanja (anestrus).


  Terapija i prevencija milijarnog dermatitisa:

  Pojedinačna injekcija je često dovoljna, ali ukoliko klinički odgovor nije odgovarajući druga doza se može dati 14 dana kasnije. Zavisno od kliničkih simptoma, primena leka se može ponavljati u četvoromesečnim intervalima, ili češće, u zavisnosti od postignutog kliničkog odgovora.


  Feretke:

  Kontrola estrusa:

  Lek se može primeniti za supresiju ili odlaganje estrusa kod ženki, tokom sezone parenja, bez negativnog uticaja na plodnost ženki u prvom estrusu nakon prestanka primene leka.

  Nakon davanja leka ženkama sa simptomima produženog estrusa (supresija estrusa) simptomi se smanjuju i nestaju u roku od 10 do 11 dana. Injekcije koje su date neposredno pre početka sezone parenja (odlaganje) ili tokom sezone parenja (supresija ili odlaganje) će obično držati ženke u fazi anestrusa do kraja sezone parenja.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Voditi računa da se prilikom subkutane primene lek ne aplikuje intradermalno ili u potkožno masno tkivo ili ožiljno tkivo.

  Promućkati bočicu pre upotrebe. Za primenu leka koristiti sterilan pribor i uobičajene mere asepse, tj. čišćenje i dezinfekciju mesta aplikacije alkoholom.

  Preporučuje se da se mesto primene blago masira kako bi se podstakla resorpcija leka.


 10. KARENCA


  Nije primenljivo.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na temperaturi do 25 °C, u originalnom pakovanju. Ne čuvati u frižideru.


  Rok upotrebe: 3 godine

  Rok upotrebe posle prvog otvaranja: upotrebiti odmah


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  image


  Za primenu na životinjama


  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Covinan se može bezbedno primenjivati kod priplodnih kuja, mačaka ili ženki feretki; nema negativnog uticaja na njihovu plodnost u estrusu nakon prekida tretmana.


  Kada se koristi za supresiju estrusa kod kuja, važno je osigurati da se injekcija daje u ranim fazama proestrusa, jer je malo verovatno da će primena u kasnijim fazama proestrusa biti efikasna u supresiji polnog žara.

  Covinan je korišćen za kontrolu polnog žara kod životinja obolelih od dijabetesa, bez promena u potrebi za insulinom. Međutim, kod pojedinih životinja je primena ovog leka dovodila do povećanja zahteva organizma za insulinom. Zbog toga se preporučuje da se kod takvih životinja lek koristi sa povećanim oprezom i da se nivo šećera u urinu pažljivo prati u prvih mesec dana nakon primene.

  Slučajeve lažnog graviditeta koji se ponavlja nakon primene druge doze leka je bolje tretirati konzervativno (ograničenjem unosa vode, dijetom sa smanjenim unosom ugljenih hidrata, povećanjem fizičke aktivnosti, itd.) nego nastaviti sa primenom hormonskih preparata.

  Preparat ne treba davati kujama koje su, za lečenje postojećeg lažnog graviditeta, prethodno tretirane estrogenima ili drugim progestagenima.

  Ako se Covinan upotrebljava za lečenje lažnog graviditeta, preporučuje se da se kuja pregleda nekoliko nedelja nakon završetka tretmana, jer se zbog primene progestagena kod životinja sa hormonskim poremećajem povećava opasnost od pojave cistične hiperplazije endometriuma i piometre, posebno kod kuja tretiranih u proestrusu.

  Kuje se mogu pariti tokom prvih nekoliko dana nakon primene preparata u periodu proestrusa (suzbijanje polnog žara). Stoga, kada god je to moguće, treba sprečiti njihov kontakt sa psima sve dok se znaci polnog žara (otok vulve, krvarenje) potpuno ne povuku. Ovo se obično dešava u roku od 5 dana od primene leka. U uslovima kada je tretirana kuja smeštena sa drugim kujama, trajanje odlaganja estrusa nakon primene leka može ponekad biti kraće nego što je očekivano.

  Proligeston kod nekih životinja može da prouzrokuje supresiju nadbubrežne žlezde. Kod jedinki kojima se ovaj preparat daje u cilju trajnog odlaganja estrusa se, zbog toga, preporučuje primena glukokortikoida u uslovima izloganja stresu, većoj traumi ili opsežnom hirurškom zahvatu. Međutim, u praksi nisu prijavljeni bilo kakvi problemi u vezi sa tim.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Pogledati Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Lek treba pažljivo aplikovati kako ne bi došlo do slučajnog samoubrizgavanja.

  U slučaju nehotičnog samoubrizgavanja leka, treba odmah potražiti pomoć lekara i pokazati mu Uputstvo za lek.

  U slučaju kontakta leka sa kožom ili očima, isprati ih vodom.

  Trudnice i žene koje planiraju trudnoću ne bi trebalo da rukuju ovim preparatom.

  Takođe, osobe sa poznatom preosetljivošću na proligeston ili neku od pomoćnih supstanci ne bi trebalo da rukuju ovim preparatom.


  image


  Upotreba tokom graviditeta, laktacije i nošenja jaja

  Primena ovog preparata tokom graviditeta i laktacije nije indikovana.


  Interakcije

  Preparat se ne sme primenjivati kod kuja koje su, zbog postojećeg lažnog graviditeta, prethodno tretirane estrogenima ili drugim progestagenima.


  Inkompatibilnost

  Nije poznata.


  Predoziranje

  Nema podataka o efektima predoziranja, a specifičan antidot ne postoji.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  10.02.2020.


 15. OSTALI PODACI Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: bočica od bezbojnog stakla (tip I), sa 20 mL suspenzije za injekciju, zatvorena gumenim čepom i aluminijumskom kapicom.

Spoljašnje pakovanje: složiva kartonska kutija, u kojoj se nalazi jedna bočica sa 20 mL suspenzije za injekciju i Uputstvo za lek.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara

ATCvet kod: QG03DA90

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00233-19-001 od 10.02.2020.


image