Početna stranica Početna stranica

Neomicin 245
neomicinUPUTSTVO ZA LEK


Neomicin 245, oralni prašak, 245 mg/g, 1x100 g Neomicin 245, oralni prašak, 245 mg/g, 25x20 g


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: VETERINARSKI ZAVOD “SUBOTICA” A.D.


Adresa: Beogradski put 123, 24106 Subotica, Srbija


Podnosilac zahteva: VETERINARSKI ZAVOD “SUBOTICA” A.D.


Adresa: Beogradski put 123, 24106 Subotica, Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  VETERINARSKI ZAVOD “SUBOTICA” A.D.

  Beogradski put 123, 24106 Subotica, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  VETERINARSKI ZAVOD “SUBOTICA” A.D.

  Beogradski put 123, 24106 Subotica, Srbija


 2. IME LEKA


  Neomicin 245

  245 mg/g oralni prašak

  za svinje, ždrebad, telad, jagnjad, jarad i živinu neomicin


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 g oralnog praška sadrži:


  Aktivna supstanca

  Neomicin (u obliku neomicin-sulfata) 245 mg


  Pomoćna supstanca: Saharoza


 4. INDIKACIJE


  Lečenje akutnih i subakutnih, primarnih i sekundarnih infekcija gastrointestinalnog trakta kod ciljnih vrsta životinja izazvanih osetljivim mikroorganizmima (pre svega E. coli i Salmonella spp).


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne daje se dehidriranim životinjama, jedinkama sa opstipacijom i jedinkama sa oštećenom funkcijom bubrega.

  Ne daje se životinjama sa poznatom preosetljivošću na aminoglikozidne antibiotike.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA  image


  Veoma retko, posle primene viših doza u odnosu na preporučene ili kod primene u toku dužeg vremenskog perioda, neomicin može prouzrokovati nefrotoksičnost, dijareju praćenu malabsorpcijom, kao i gljivičnu superinfekciju.


  Kod osetljivih jedinki moguće su alergijske reakcije.


  Ukoliko primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Svinje, ždrebad, telad, jagnjad, jarad i živina.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

  Lek se primenjuje oralno, u vodi za piće. Doza neomicina sulfata je:

  • za telad, ždrebad, jagnjad i jarad 10-20 mg/kg telesne mase

  • za svinje 10-15 mg/kg telesne mase

  • za živinu 10-30 mg/kg telesne mase


   U praktičnoj primeni, preparat Neomicin 245 se dozira u količini od 5 g/10 litara vode ili 0,5 g/1 litar vode.

   Primenjuje se svakodnevno u toku 5-7 dana.


   Potrebnu količinu leka je najbolje pre mešanja s ukupnom potrebnom količinom vode, umešati sa manjom količinom vode da bi se obezbedila ravnomerna distribucija leka i pravilno doziranje. Neophodno je svakodnevno pripremanje svežeg rastvora.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Uvek kada je to moguće, primena leka treba da bude zasnovana na prethodnom ispitivanju osetljivosti uzročnika.

  Ukoliko posle 2-3 dana lečenja ne dođe do poboljšanja stanja, neophodno je promeniti terapiju.

  Zbog mogućeg razvoja rezistencije lek ne treba davati u manjim dozama od preporučenih, niti skraćivati vreme trajanja terapije.

  Da bi svaka jedinka dobila odgovarajuću dozu, lek se mora dobro i ravnomerno umešati u vodu. Zbog toga je najbolje lek prvo umešati u manju količinu vode, a zatim u predviđenu ukupnu količinu vode.


 10. KARENCA


  image


  Meso i jestiva tkiva svinja, teladi, jagnjadi, ždrebadi, jaradi i brojlera: 14 dana


  Ne prirnenjuje se kod koka nosilja konzumnih jaja.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.


  Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju.


  Rok upotrebe: 3 godine.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 3 meseca, na temperaturi do 25°C.


  Rok upotrebe nakon rastvaranja u vodi za piće: 24 časa, na temperaturi do 25°C. Ne koristiti lek posle roka naznačenog na pakovanju.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.

  Ukoliko se kod životinja pojave alergijske reakcije treba odmah primeniti antihistaminike i po potrebi glukokortikoide.

  Izuzev kod svinja, lek je predviđen za primenu kod podmlatka.


  Interakcije

  Istovremena primena neomicina sa penicilinom V dovodi do malapsorpcije penicilina.

  Takođe, u prisustvu neomicina smanjuje se resorpcija preparata digitalisa (naročito digoksina) i vitamina K iz digestivnog trakta.

  Istovremena upotreba sa diureticima Henlejeve petlje (furosemid, etakrinska kiselina) ili osmotskim diureticima (manitol, urea) može dovesti do potenciranja ototoksičnog efekta neomicina i drugih aminoglikozida.

  Istovremena primena neomicina sa drugim nefrotoksičnim lekovima može dovesti do pojačanja nefrotoksičnog dejstva neomicina.

  Resorpcija metrotreksata može biti smanjena peroralnom aplikacijom neomicina.


  Upotreba tokom graviditeta, laktacije i nošenja jaja

  Nema posebnih podataka koji bi ukazivali na opasnost od primene neomicina u toku graviditeta ili laktacije kod svinja.

  Ne primenjuje se kod koka nosilja konzumnih jaja.


  Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Osobe koje rukuju ovim preparatom treba da se zaštite od direktnog kontakta leka sa kožom i očima (zaštitna maska, rukavice, naočare).

  Kod osoba preosetljivih na aminoglikozidne antibiotike može se javiti alergijska reakcija.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA  image


  Neiskorišćen lek ili otpadni materijal uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA LEK


  26.03.2019.


 15. OSTALI PODACI Pakovanje:

1 x 100 g: štampana kesica od tripleks folije sa 100g oralnog praška.

25 x 20 g: 25 štampanih kesica od tripleks folije sa 20 g oralnog praška upakovanih u složivu kartonsku kutiju.

Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QA07AA01

Broj dozvole:

323-01-00061-18-001 od 17.09.2018.

323-01-00388-18-001 od 26.03.2019.


image