Početna stranica Početna stranica

QIVITAN
cefkvinomUPUTSTVO ZA LEKQIVITAN, suspenzija za injekciju, 25 mg/mL, 1x100 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: INDUSTRIAL VETERINARIA S.A.

Adresa: Esmeralda, 19, Esplugues de Llobregat, Barselona, Španija

Podnosilac zahteva: AGRIMATCO DOO

Adresa: Narodnog fronta 73/I, 21102 Novi Sad, Republika Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

  AGRIMATCO DOO, Narodnog fronta 73/I, 21102 Novi Sad, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

  INDUSTRIAL VETERINARIA S.A., Esmeralda, 19, Esplugues de Llobregat, Barselona, Španija


 2. IME LEKA


  QIVITAN

  25 mg/mL

  suspenzija za injekciju za goveda i svinje cefkvinom


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL suspenzije za injekciju sadrži:

  Aktivna supstanca:

  Cefkvinom 25 mg

  (ekvivalentno 29. 64 mg cefkvinom-sulfata)

  Pomoćne supstance: etil oleat.


  Uljana suspenzija skoro bele do žutobele boje.


 4. INDIKACIJE


  Lečenje infekcija uzrokovanih gram-pozitivnim i gram-negativnim bakterijama osetljivim na cefkvinom, kod goveda i svinja.

  Goveda

  Odrasle jedinke

  • Respiratorne infekcije uzrokovane bakterijama Pasteurella multocida i Mannheimia haemolytica.

  • Digitalni dermatitis, infektivna bulbarna nekroza i akutna interdigitalna nekrobaciloza (interdigitalna flegmona).

  • Akutni mastitis uzrokovan bakterijom E. coli sa znacima sistemske bolesti.

   Telad

  • E. coli septikemija kod teladi.

   Svinje

   Odrasle jedinke


   image


  • Respiratorne infekcije uzrokovane bakterijama Pasteurella multocida, Haemophilus parasuis, Actinobacillus pleuropneumoniae, Streptococcus suis i drugim mikroorganizmima osetljivim na cefkvinom.

  • MMA (mastitis-metritis-agalakcija) sindrom, uzrokovan bakterijama E.coli, Staphylococcus spp., Streptococcus spp. i drugim mikroorganizmima osetljivim na cefkvinom.


   Prasad

  • Za smanjenje mortaliteta kod meningitisa uzrokovanog bakterijom Streptococcus suis.

  • Za lečenje:

  Artritisa uzrokovanog bakterijama Streptococcus suis, E. coli i drugim mikroorganizmima osetljivim na cefkvinom.

  Epidermitisa (blage ili umerene lezije) uzrokovanog bakterijom Staphylococcus hyicus.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Lek se ne koristi kod životinja sa preosetljivošću na β-laktamske antibiotike ili na bilo koju pomoćnu supstancu u sastavu leka.

  Lek se ne koristi kod životinja čija je telesna masa manja od 1.25 kg.

  Lek se ne koristi kod živine (uključujući nosilje), zbog mogućeg rizika od širenja antimikrobne rezistencije na ljude.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Ponekad na mestu primene leka može doći do razvoja lokalnih reakcija. Ove reakcije prolaze spontano u roku od 15 dana od poslednje primene leka.

  Retko se mogu javiti reakcije preosetljivosti na cefalosporine.

  Ukoliko primetite neko ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda i svinje.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Ciljna vrsta

  Indikacija

  Doza

  Režim primene

  Goveda

  Respiratorne infekcije

  uzrokovane bakterijama Pasteurella multocida i M. haemolytica;

  digitalni dermatitis, infektivna bulbarna nekroza i akutna interdigitalna nekrobaciloza (interdigitalna

  1 mg cefkvinoma / kg t.m.

  (2 mL/50 kg t.m.)

  Jednom dnevno, tokom 3-5 uzastopnih dana


  image


  flegmona)

  Akutni mastitis uzrokovan bakterijom E. coli sa znacima sistemske bolesti

  1 mg cefkvinoma/ kg t.m.

  (2 mL/50 kg t.m.)

  Jednom dnevno, tokom 2 uzastopna dana

  Telad

  E.coli septikemija

  2 mg cefkvinoma / kg t.m.

  (4 mL/50 kg t.m.)

  Jednom dnevno, tokom 3-5 uzastopnih dana

  Svinje

  Respiratorne infekcije

  2 mg cefkvinoma / kg t.m.

  (2 mL/25 kg t.m.)

  Jednom dnevno, tokom 3 uzastopna dana

  MMA

  2 mg cefkvinoma / kg t.m.

  (2 mL/25 kg t.m.)

  Jednom dnevno, tokom 2 uzastopna dana

  Prasad

  Meningitis Artritis Epidermitis

  2 mg cefkvinoma /kg t.m.

  (2 mL/25 kg t.m.)

  Jednom dnevno, tokom 5 uzastopnih dana


  Za intramuskularnu upotrebu.

  Preporučuje se da se lek aplikuje u mišiće srednjeg dela vrata, kao i da se svaka sledeća injekcija daje na drugo injekciono mesto. Bočicu obavezno dobro promućkati pre upotrebe.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Da bi se osiguralo tačno doziranje i sprečilo subdoziranje leka, treba što preciznije odrediti telesnu masu životinje.

  Ovaj lek ne sadrži antimikrobni konzervans. Pre izvlačenja svake doze leka, zapušač bočice treba obrisati alkoholom ili nekim drugim dezinficijensom. Igla i špric koji se koriste moraju biti suvi i sterilni. Za primenu leka treba koristiti odgovarajuće graduisani špric, koji omogućuje precizno određivanje potrebne zapremine (doze) leka. Ovo je naročito važno kada treba aplikovati male količine leka, kao što je na primer slučaj kod prasadi. Kako bi se izbeglo prekomerno probadanje zapušača kada se lekom tretira grupa životinja, treba koristiti iglu za izvlačenje sadržaja koja se postavlja u zapušač bočice. Ova igla se mora ukloniti po završetku primene leka.

  Gumeni čep na bočici se može bezbedno probušiti do 50 puta.


 10. KARENCA Goveda

  Meso i jestiva tkiva: 5 dana

  Mleko: 24 sata

  Svinje

  Meso i jestiva tkiva: 3 dana  image


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati u originalnom pakovanju zaštićeno od svetlosti, bez posebnih temperaturnih uslova čuvanja. Nakon prvog otvaranja leka, čuvati u originalnom pakovanju na temperaturi do 25ºC.


  Rok upotrebe: 3 godine

  Rok upotrebe posle prvog otvaranja: 28 dana, u originalnom pakovanju na temperaturi do 25ºC.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Nema posebnih upozorenja.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Upotreba cefkvinoma treba da bude ograničena samo na odobrene indikacije kod ciljnih vrsta životinja koje su navedene u Sažetku karakteristika leka i Uputstvu za lek. Nepravilna primena leka, tj. primena koja nije u skladu sa odobrenim uputstvom, može dovesti do povećanja zastupljenosti bakterija rezistentnih na cefkvinom i smanjiti efikasnost lečenja drugim beta-laktamskim antibioticima, zbog moguće ukrštene rezistencije.

  image

  Primena leka QIVITAN može doprineti selekciji rezistentnih sojeva kao što su bakterije koje produkuju beta-laktamaze proširenog spektra delovanja (ESBL), što može predstavljati opasnost po zdravlje ljudi, ako se takvi sojevi prošire na ljude, npr. putem hrane.


  Upotreba leka QIVITAN može da predstavlja rizik po javno zdravlje zbog širenja antimikrobne rezistencije.

  Primena leka QIVITAN treba da bude ograničena na ona klinička stanja koja su slabo odgovorila, ili kod kojih je očekivan slab odgovor na terapiju prvog izbora. Pri primeni ovog leka moraju se uzeti u obzir zvanične, nacionalne i lokalne smernice za racionalnu primenu antibiotika. Prekomerna upotreba leka, uključujući primenu koja nije u skladu sa uputstvom datim u Sažetku karakteristika leka i Uputstvu za lek, može da dovede do povećanja zastupljenosti rezistentnih bakterija. Uvek kada je to moguće, lek QIVITAN treba davati samo na osnovu rezultata antibiograma.

  Lek QIVITAN je namenjen lečenju pojedinačnih životinja. Ne sme se primenjivati za profilaksu ili kao deo programa zdravstvene zaštite stada (zapata). Lečenje grupe životinja treba da bude strogo ograničeno na slučajeve kontinuiranog izbijanja bolesti, prema odobrenim uslovima primene.

  U slučaju pojave alergijskih reakcija treba odmah prekinuti primenu leka.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Penicilini i cefalosporini mogu uzrokovati reakcije preosetljivosti (alergije) nakon injekcije, udisanja, gutanja ili kontakta sa kožom. Preosetljivost na peniciline može dovesti do ukrštene reakcije na cefalosporine i obrnuto. Alergijske reakcije na ove lekove ponekad mogu biti veoma ozbiljne.


  image


  1. Lekom ne smeju da rukuju osobe sa poznatom preosetljivošću (alergijom) na peniciline i/ili cefalosporine, kao ni osobe kojima je savetovano da ne rade sa ovom vrstom preparata

  2. Lekom treba rukovati sa oprezom, uzimajući u obzir sve preporučene mere predostrožnosti, kako bi se izbegao direktan kontakt

  3. U slučaju da nakon kontakta sa lekom dođe do razvoja simptoma kao što je osip kože, treba potražiti savet lekara i pokazati mu ovo upozorenje. Otok lica, usana ili očiju ili problemi sa disanjem su ozbiljniji simptomi i zahtevaju hitnu medicinsku pomoć.


   Oprati ruke posle svakog rukovanja lekom.


   Upotreba tokom graviditeta i laktacije

   Bezbednost primene leka tokom graviditeta kod krava i krmača nije ispitivana. Ispitivanja reproduktivne toksičnosti sprovedena na laboratorijskim životinjama (pacovi, kunići) nisu pokazala da ovaj lek ima teratogeni, embriotoksični ili maternotoksični potencijal.

   Lek se koristi samo u skladu sa procenom odnosa koristi i rizika od strane nadležnog veterinara.


   Predoziranje

   Životinje su dobro podnosile lek kada je bio primenjen u prekomernoj dozi od 20 mg/kg t.m./dan (goveda) ili u dozi od 10 mg/kg t.m./dan (svinje i prasad).

   Interakcije

   Zbog mogućih neželjenih farmakodinamskih interakcija, lek se ne sme koristiti istovremeno sa antimikrobnim lekovima koji deluju bakteriostatski.


   Inkompatibilnost

   U nedostatku ispitivanja kompatibilnosti, ovaj lek se ne sme mešati sa bilo kojim drugim veterinarskim lekom.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neupotrebljeni lek ili ostatak leka se neškodljivo uklanjaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  29.07.2022.


 15. OSTALI PODACI Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: bezbojna, providna staklena bočica (tip II) sa 100 mL suspenzije za injekciju, zatvorena gumenim čepom obloženim slojem od fluoropolimera i aluminijumskom kapicom.

Spoljašnje pakovanje: složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi jedna bočica sa lekom i Uputstvo za lek.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.


image


ATCvet kod: QJ01DE90

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00044-21-002 od 29.07.2022.image