Početna stranica Početna stranica

Coffeinum cum natrii benzoate
kofein


UPUTSTVO ZA LEKCoffeinum cum natrii benzoate, rastvor za injekciju, 250 mg/ml, 5 x 10 ml Coffeinum cum natrii benzoate, rastvor za injekciju, 250 mg/ml, 1 x 50 ml


(za primenu na životinjama)Proizvođač: VETERINARSKI ZAVOD “SUBOTICA” A.D.


Adresa: Beogradski put 123, Subotica, Srbija

Podnosilac zahteva: VETERINARSKI ZAVOD “SUBOTICA” A.D.


Adresa: Beogradski put 123, Subotica, Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  VETERINARSKI ZAVOD “SUBOTICA” A.D.

  Beogradski put 123, 24106 Subotica, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  VETERINARSKI ZAVOD “SUBOTICA” A.D.

  Beogradski put 123, 24106 Subotica, Srbija


 2. IME LEKA


  Coffeinum cum natrii benzoate

  kofein (250 mg/ml) rastvor za injekciju

  za konje, ždrebad, goveda, telad, ovce, svinje, pse i mačke


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 ml rastvora za injekciju sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Kofein 250 mg


  Pomoćne supstance:

  Natrijum-benzoat 250 mg Ostale pomoćne supstance: voda za injekcije.


 4. INDIKACIJE


  Primena leka COFFEINUM CUM NATRII BENZOATE indikovana je u sledećim slučajevima:

  • kolapsna stanja kod zaraznih bolesti, umora i napora

  • depresija respiratornog centra (disanja) uključujući i onu koja nastaje posle primene depresora CNS-a (opšti anestetici, barbiturati, opiodni analgetici)

  • neonatalna depresija respiracije (asfiksija), iscrpljenost i iznemoglost u toku bolesti životinja.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Lek se ne primenjuje kod:

  • hipertenzija

  • aritmija   image


  • paraliza perifernih krvnih sudova

  • motorne prenadraženosti.

   Primena kofeina je kontraindikovana kod trkačkih konja najmanje 10 dana pre trke.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Tremor, povraćanje, konvulzije, hipotenzija, ekstrasistole, aritmija i poliurija.

  Ukoliko primetite neko neželjeno dejstvo, koje nije navedeno u ovom uputstvu, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Konji, ždrebad, goveda, telad, ovce, svinje, psi i mačke.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

  Lek se primenjuje subkutanom, intramuskularnom ili intravenskom injekcijom. Lek Coffeinum cum natrii benzoate primenjuje se u sledećim dozama:

  Konji, goveda: 2 - 3 ml / 100 kg t.m.

  Telad, ždrebad, ovce, svinje, psi, mačke: 0,2 – 0,25 ml / 10 kg t.m.


  Aplikacija se vrši po potrebi, a doza može da se ponovi u toku dana (1,5 - 2 sata od prve aplikacije).


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Pre aplikacije primeniti mere asepse i antisepse i dezinfikovati kožu na mestu injiciranja leka.

  Na mestu subkutane aplikacije može da se javi prolazni otok i bol, pa se preporučuje prethodno razblaživanje ovog leka vodom za injekcije u odnosu 1:4.

  Na jednom injekcionom mestu (i.m.) može se dati najviše:

  • konjima i govedima 10 ml leka

  • psima i mačkama 1-2 ml leka

   Kod konja sa tamnom bojom dlake (dorati, vranci) na mestu s.c. aplikacije dlaka ponekad pobledi.


 10. KARENCA


  Nula (0) dana.


  image


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na temperaturi do 25 °C, u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti.


  Rok upotrebe: 3 godine

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: upotrebiti odmah. Ne koristiti lek posle roka naznačenog na pakovanju.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.

  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Nema posebnih upozorenja.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Nema ograničenja.


  Interakcije

  Kofein je sinergista sa preparatima digitalisa, adrenergičkim β stimulatorima i preparatima kalcijuma, pa ga treba oprezno davati sa ovim lekovima.


  Inkompatibilnost

  Lek ne primenjivati u infuzijama ili injekcijama zajedno sa hlorpromazinom, promazinom, prometazinom, simpatikomimeticima i tetraciklinima.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA LEK


  26.07.2018.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Bočica od 10 ml: Tip I staklena bočica sa 10 ml rastvora za injekciju, zatvorena hlorbutilnim gumenim zatvaračem i aluminijumskom kapicom. Ukupno 5x10 ml (5 bočica u kartonskoj kutiji).

Bočica od 50 ml: Tip II staklena bočica sa 50 ml rastvora za injekciju, zatvorena hlorbutilnim gumenim zatvaračem i aluminijumskom kapicom. Ukupno 50 ml (bočica u kartonskoj kutiji).image


Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QN06BC01

Broj dozvole: 5x10 ml: 323-01-00048-18-001

1x50 ml: 323-01-00047-18-001


image