Početna stranica Početna stranica

Amproline
amprolijumUPUTSTVO ZA LEKAmproline, rastvor za upotrebu u vodi za piće, 400 mg/mL, 1x1L Amproline, rastvor za upotrebu u vodi za piće, 400 mg/mL, 1x5L


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Huvepharma SA


Adresa: 34 rue Jean Monnet, Z.I. d’Etriché, Segré, 49500 Segré-en-Anjou Bleu, Francuska

Podnosilac zahteva: Farmanima d.o.o.

Adresa: Živka Davidovića 113, Beograd, Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

  Farmanima d.o.o. , Živka Davidovića 113, Beograd, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

  Huvepharma SA, 34 rue Jean Monnet, Z.I. d’Etriché, Segré, 49500 Segré-en-Anjou Bleu, Francuska


 2. IME LEKA Amproline

  400 mg/mL

  rastvor za upotrebu u vodi za piće za kokoške i ćurke

  amprolijum


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL rastvora sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Amprolijum (u obliku hidrohlorida) 400 mg (ekvivalentno 452 mg amprolijum-hidrohlorida)


  Pomoćne supstance:

  Sorbinska kiselina (E200) 0,5 mg


  Ostale pomoćne supstance: prečišćena voda


 4. INDIKACIJE


  Terapija crevne kokcidioze kokošaka i ćuraka, prouzrokovane Eimeria vrstama koje su osetljive na amprolijum.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne primenjivati kod životinja sa poznatom preosetljivošću na aktivnu supstancu ili bilo koju pomoćnu supstancu u sastavu leka.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Nisu poznata.

  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


  image


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Kokoške (brojleri, koke u uzgoju, nosilje i roditelji) i ćurke.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Za upotrebu dodavanjem u vodu za piće.

  Doza za sve ciljne vrste i kategorije je 20 mg amprolijuma/kg t.m./dan (što odgovara primeni 0,5 mL leka/10 kg t.m./dan), tokom 5 do 7 uzastopnih dana.

  Za pripremu medicinirane vode treba uzeti u obzir telesnu masu životinja koje se tretiraju i njihovu stvarnu dnevnu potrošnju vode. Potrošnja vode može varirati u zavisnosti od različitih faktora, kao što su uzrast, zdravstveno stanje, rasa i sistem uzgoja koji se primenjuje.

  Da bi se obezbedila primena potrebne količine veterinarskog leka, izražene u mL leka po litru vode za piće, treba koristiti sledeću formulu:


  0,05 mL leka po kg t.m x prosečna t.m. životinja x broj životinja

  koje se tretiraju dnevno

  ------------------------------------------------------------------------------ --------- = mL leka /

  ukupna potrošnja vode (L) u jatu prethodnog dana L vode za piće


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Svim jedinkama koje se tretiraju treba da bude dostupan pristup sistemu za napajanje, kako bi se osigurao adekvatan unos medicinirane vode. Nijedan drugi izvor vode za piće ne bi trebalo da bude dostupan tokom trajanja terapije.

  Mediciniranu vodu treba pripremati i zameniti na svaka 24 sata.

  Nakon isteka perioda terapije, sistem za napajanje treba očistiti na odgovarajući način, kako bi se izbegao unos subterapijskih doza aktivne supstance.

  Ovaj lek se ne sme koristiti u metalnim cevovodima ili posudama.


 10. KARENCA


  Kokoške i ćurke:

  Meso i jestiva tkiva: nula (0) dana Jaja: nula (0) dana


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na temperaturi do 30ºC.


  Rok upotrebe: 2 godine.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja kontejnera: 4 meseca  image


  Rok upotrebe nakon rastvaranja u vodi za piće, u skladu sa uputstvom: 24 časa, na temperaturi do 25ºC


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Kao i kod drugih antiparazitika, učestala i ponovljena primena antiprotozoika iste grupe može dovesti do razvoja rezistencije.

  U slučaju da se tokom tretmana primeti smanjena efikasnost leka, potrebno je o tome obavestiti nadležnog veterinara.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Lek nije namenjen za prevenciju kokcidioze.

  Ovaj preparat se čuva kao lek izbora i primenjuje u slučaju pojave kokcidioze u jatima koja nisu imunizovana jer vakcina nije bila dostupna, u slučaju nedovoljne efikasnosti vakcine i kod vakcinisanih jata kod kojih je kokcidioza dijagnostikovana pre kompletnog razvoja imuniteta.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Ovaj proizvod je kiseo i može izazvati iritaciju ili oštećenje kože, očiju, grla i disajnih puteva. Izbegavati svaki fizički kontakt sa lekom, uključujući i njegova isparenja.

  Tokom rukovanja lekom, nositi zaštitne rukavice i naočare. Izbor zaštitnih rukavica treba da zadovolji standard EU Direktive 89/686/EEC i standard EN 374.

  Tokom rukovanja lekom ne treba jesti, piti ili pušiti.

  U slučaju kontakta leka sa kožom ili očima, odmah isprati zahvaćenu površinu čistom tekućom vodom i ukloniti kontaminiranu odeću. Ukoliko iritacija potraje, potražiti savet lekara i pokazati mu etiketu leka.

  Ukoliko dođe do slučajnog gutanja leka, treba isprati usta čistom vodom i odmah potražiti savet lekara i pokazati mu etiketu na pakovanju leka ili Uputstvo za lek.

  Osobe kod kojih postoji poznata preosetljivost na amprolijum ili sorbinsku kiselinu treba da izbegavaju kontakt sa lekom.

  Posle upotrebe leka, oprati ruke i kožu koja je mogla doći u kontakt sa lekom.


  Upotreba tokom perioda nošenja jaja

  Ispitivanja na laboratorijskim životinjama nisu pokazala da amprolijum ispoljava teratogeni efekat. Bezbednost primene amprolijuma kod nosilja nije ispitivana. Koristiti samo u skladu sa procenom odnosa koristi i rizika od strane nadležnog veterinara.


  Predoziranje

  Produžena upotreba visokih doza leka može uzrokovati deficit tiamina. Ovaj deficit može biti nadoknađen unosom tiamina.


  image


  Interakcije

  Amprolijum je kokcidiocid koji pripada grupi analoga tiamina. Zbog toga, efikasnost amprolijuma može biti smanjena kod istovremene primene leka sa proizvodima koji sadrže vitamine B- kompleksa.


  Inkompatibilnost

  U nedostatku ispitivanja kompatibilnosti, ovaj lek se ne sme mešati sa bilo kojim drugim veterinarskim lekom.


  Podaci o uticaju na životnu sredinu

  Amprolijum je supstanca koja se dugo zadržava u zemljištu.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neupotrebljeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  09.12.2020.


 15. OSTALI PODACI Pakovanje:

1x1L i 1x5L:

Kontejner od polietilena visoke gustine (HDPE) bele boje sa ljubičastim neprozirnim čepom sa navojem od polipropilena sa sigurnosnim prstenom i unutrašnjim zaštitnim diskom (folija od PE/PET/aluminijuma).


Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.


ATCvet kod: QP51AX09


Broj i datum izdavanja dozvole:

Amproline 1x1L: 323-01-00103-20-001 od 09.12.2020.

Amproline 1x5L: 323-01-00104-20-001 od 09.12.2020.


image