Početna stranica Početna stranica

Kelaprofen
ketoprofenUPUTSTVO ZA LEK


Kelaprofen 100 mg/ml, rastvor za injekciju, 100 mg/mL , 1 x 100ml,


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: KELA N.V.


Adresa: St. Lenaartseweg 48, 2320 Hoogstraten, Belgija


Podnosilac zahteva: Farmanima d.o.o.


Adresa: Živka Davidovića 113, Beograd, Srbija


image 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  Farmanima d.o.o.

  Živka Davidovića br. 113, 11000 Beograd, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  KELA N.V.,

  St. Lenaartseweg 48, 2320 Hoogstraten, Belgija


 2. IME LEKA


  Kelaprofen 100 mg/mL

  100 mg/mL

  rastvor za injekciju

  za goveda, konje i svinje ketoprofen


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 ml rastvora za injekciju sadrži :


  Aktivna supstanca:

  ketoprofen 100 mg


  Pomoćna supstanca:

  benzil alkohol (E1519) 10 mg Bistar, bezbojan do žućkast rastvor.

 4. INDIKACIJE Konji

  • Ublažavanje upale i bola kod mišićno-koštanih poremećaja.

  • Ublažavanje viscelarnog bola kod kolika.

   Goveda

   • Potporna terapija puerperalne pareze.

   • Terapija hipertermije u toku bakterijskih infekcija respiratornog trakta zajedno sa odgovarajućom antimikrobnom terapijom.

   • Potporna terapija akutnih kliničkih mastita, uključujući i endotoksične mastitise u kombinaciji sa antimikrobnim lekovima.


    image


   • Ublažavanje bola i edema vimena nakon telenja.

   • Za ublažavanje bola kod hromosti.

    Svinje

   • Ublažavanje hiperpireksije i respiratornih poremećaja kod bakterijskih ili virusnih infekcija


    respiratornog sistema, zajedno sa antimikrobnom terapijom.

   • Potporna terapija MMA sindroma zajedno sa odgovarajućim antimikrobnim lekovima.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne koristiti kod životinja kod kojih postoji poznata preosetljivost na aktivnu supstancu ili na neku od pomoćnih supstanci.


  Ne davati druge nesteroidne anti-inflamatorne lekove (NSAIL) istovremeno ili u roku od 24 časa u odnosu na drugi, kortikosteroide, diuretike i antikoagulanse.


  Lek se ne koristi kod životinja sa poremećajima rada srca, jetre i bubrega, gde postoji mogućnost gastro-intestinalnih ulceracija ili krvarenja, ili gde postoji dokaz krvne diskrazije.


  Lek ne primenjivati kod kobila u graviditetu.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i kod ostalih nesteroidnih antiinflamatornih lekova, kao posledica inhibicije sinteze prostanglandina kod nekih jedinki može doći do gastrične i renalne intolerancije.

  Alergijske reakcije su izuzetno retke ali su moguće i u slučaju pojavljivanja terapiju treba prekinuti. Posle intramuskularne aplikacije leka moguća je lokalna iritacija na mestu injekcije.

  Ukoliko primetite bilo kakve ozbiljne posledice ili druge efekte koji nisu spomenuti u ovom uputstvu, molimo vas da obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Konji, goveda, svinje


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

  Lek se aplikuje životinjama intravenski ili duboko intramuskularno u sledećim dozama: Konji:

  • Poremećaj mišićno-koštanog sistema

   1 ml/45 kg t.m. ili 5,5 ml/250 kg t.m./dan (ekv. 2,2 mg ketoprofena/ kg t.m.), i.v., u toku 3-5 dana

  • Kolike

   1 ml/45 kg t.m. ili 5,5 ml/250 kg t.m. ( ekv. 2,2 mg ketoprofena/ kg t.m.), jednokratno, i.v..


   image


   U slučaju potrebe aplikacija leka se može ponoviti.


   Goveda:

  • 1 ml/33 kg t.m. ili 3 ml/100 kg t.m./dan (ekv. 3 mg ketoprofena/ kg t.m.), i.v. ili i.m., u toku 3 dana.


   Svinje:

  • 1 ml/33 kg t.m. ili 3 ml/100 kg t.m./dan ( ekv.3 mg ketoprofena/kg t.m.) jednokratno, i.m.


  Korišćenje draw-off igala se preporučuje za lečenje velikih grupa životinja. Ne preporučuje se probadanje iglom gumenog čepa na bočici više od 33 puta.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Goveda: Intravenski ili duboko intramuskularno. Konji: Intravenski.

  Svinje: Duboko intramuskularno.


 10. KARENCA


  Konji: nakon intravenske primene - 1 dan, Goveda: nakon intravenske primene - 1 dan,

  nakon intramuskularne primene - 4 dana, Svinje: nakon intramuskularne primene - 4 dana


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece. Ne držati u frižideru i ne zamrzavati. Zaštititi od svetlosti.

  Ne koristiti posle isteka roka upotrebe navedenog na ambalaži.

  Rok upotrebe: 30 meseci.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana, na temperaturi do 25 ºC, zaštićeno od svetlosti. Kada se bočica otvori prvi put, koristeći u roku trajanja koji je naveden na etiketi, datum do kada bi trebalo iskoristiti sadržaj bočice treba upisati na etiketi.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Upotreba ketoprofena se ne preporučuje kod ždrebadi starosti do 15 dana. Upotreba kod bilo koje životinje mlađe od 6 nedelja ili kod starih životinja može da podrazumeva dodatni rizik.  image


  Ako se lek ipak mora aplikovati, nepophodno je smanjiti dozu leka i aplikovati ga sa posebnim oprezom.

  Izbegavati primenu kod dehidriranih, hipovolemičnih ili hipotenzivnih životinja, jer postoji potencijalni rizik od povećanja renalne toksičnosti.

  Izbegavati intra-arterijsku primenu.

  Ne prelaziti navedenu dozu ili trajanje terapije.


  Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama


  Osobe sa poznatom preosetljivošću na aktivnu supstancu i/ili benzil alkohol treba da izbegavaju kontakt sa ovim proizvodom.


  U slučaju akcendetalnog samoubrizgavanja odmah treba zatražiti pomoć lekara. Ukoliko lek dospe u oči ili na kožu, isprati vodom, a ukoliko iritacija potraje, obratiti se lekaru.


  Upotreba tokom graviditeta, laktacije i nosenja jaja

  Bezbednost Ketoprofena je ispitivana kod gravidnih laboratorijskih životinja (pacova, miševa i zečeva) i goveda. Ketoprofen nije pokazao teratogene ili embriotoksične efekte. Ketaprofen se može aplikovati kravama tokom graviditeta i u laktaciji. Obzirom da bezbednost ketoprofena nije ispitivana kod suprasnih krmača, u ovom slučaju proizvod bi trebalo da se koristi samo u skladu sa procenom koristi/rizika od strane odgovornog veterinara. Ne koristiti kod gravidnih kobila.


  Interakcije

  Neki nesteroidni antiinflamatorni lekovi ispoljavaju visok afinitet prema proteinima plazme i kompetituju sa drugim lekovima koji takođe pokazuju sličan afinitet. Ova kompeticija može biti razlog ispitivanja toksičnosti.

  Istovremeno sa ovim lekom ne treba primenjivati druge netoksične lekove, druge NSAIL, antikoagulanse i diuretike.


  Predoziranje

  Ispitivanja su pokazala da ketoprofen ne izaziva neželjene i toksične efekte i onda kada se primeni u preporučenoj dozi pet puta u toku 15 dana konjima, 5 puta u toku 5 dana govedima i 3 puta u toku 3 dana svinjama.


  Inkompatibilnost

  U nedostatku studija kompatibilnosti, ovaj proizvod ne bi trebalo mešati sa drugim supstancama u istom špricu.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA  image


  25.07.2022.


 15. OSTALI PODACI


Unutrašnje pakovanje: bočica od obojenog stakla (II hidrolitička grupa), zatvorena čepom od brombutila i aluminijumskom kapicom, sa 100 mL rastvora za injekciju.

Spoljašnje pakovanje: kartonska kutija.

ATCvet kod: QM01AE03

Režim izdavanja leka: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

Broj dozvole za stavljanje leka u promet: 323-01-00226-20-001 od 29.01.2021.


image