Početna stranica Početna stranica

Cevazuril
toltrazuril


UPUTSTVO ZA LEK


Cevazuril 50 mg/mL, oralna suspenzija, 1 x 250 mL Cevazuril 50 mg/mL, oralna suspenzija, 1x 1 L


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Ceva Sante Animale


Adresa: 10 Avenue de la Ballastiere, 33500 Libourne, Francuska


Podnosilac zahteva: Farmanima d.o.o.


Adresa: Živka Davidovića 113, 11000 Beograd, Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  Farmanima d.o.o.

  Živka Davidovića br. 113, 11000 Beograd, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Ceva Sante Animale,

  10 Avenue de la Ballastiere, 33500 Libourne, Francuska


 2. IME LEKA Cevazuril 50 mg/mL

  toltrazuril (50 mg/mL) oralna suspenzija

  za svinje (prasad) toltrazuril


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL oralne suspenzije sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Toltrazuril 50 mg


  Pomoćne supstance:

  Natrijum-benzoat (2.1 mg), natrijum-propionat (2.1 mg), propilenglikol (105 mg), natrijum-dokusat, aluminijum-magnezijum –silikat, ksantan guma, simetikon emulzija, limunska kiselina, monohidrat i prečišćena voda.


 4. INDIKACIJE


  Terapija kokcidioze prasadi na farmama sa potvrđenom kokcidiozom izazvanom vrstom Isospora suis.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne primenjivati u slučaju poznate preosetljivosti na aktivnu supstancu ili bilo koji ekscipijens.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Nisu poznata.

  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


  image


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Svinje (prasad).


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Oralna upotreba.

  Tretira se svaka jedinka posebno.

  Svako prase se tretira od 3-5 dana života sa pojedinačnom dozom od 20 mg toltrazurila /kg t.m., što odgovara 0.4 mL/kg t.m. oralne suspenzije.

  Pre upotrebe promućkati oralnu suspenziju.

  Terapija tokom probijanja infekcije ima ograničeno delovanje za pojedinu prasad zbog već nastalih oštećenja u tankom crevu.

  Zbog male količine leka potrebne za pojedinačno tretiranje prasadi, preporučuje se korišćenje dozatora są preciznošću od 0.1 mL.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Pogledati tačku 8. i 12.


 10. KARENCA


  Meso i iznutrice: 77 dana.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece!

  Lek čuvati u originalnom pakovanju na temperaturi do 30 °C.


  Rok upotrebe u originalnom pakovanju: 2 godine.

  Rok upotrebe nakon otvaranja: 6 meseci na temperaturi do 25 °C, u originalnom pakovanju ili 4 meseca na temperaturi do 30 °C, u originalnom pakovanju.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Preporučuje se terapija svih prasadi jednog legla.

  Higijenske mere mogu redukovati rizik od kokcidioze svinja. Zbog toga se preporučuje poboljšanje higijenskih uslova na farmi, naročito čistoća i suva prostirka.

  Da bi se izmenio tok klinički utvrđene infekcije kokcidijom kod pojedinih jedinki koje pokazuju kliničke znake dijareje, potrebno je uvesti dodatnu potpornu terapiju.


  image


  Kao i sa drugim antiparaziticima, česta i ponovljena terapija sa antiprotozoicima iste klase može dovesti do razvoja rezistencije.

  Da bi se postigao maksimalni efekat leka, životinje treba tretirati pre pojave očekivanih kliničkih znaka, odnosno u prepatentnom periodu.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju lek životinjama Ukoliko lek dospe na kožu ili u oči, odmah isprati vodom. Oprati ruke posle aplikacije leka.

  Osobe sa poznatom preosetljivošću na bilo koju komponentu leka treba da izbegavaju kontakt sa lekom.


  Upotreba tokom graviditeta, laktacije i nošenja jaja

  Nije primenljivo.


  Interakcije

  Nisu poznate.

  Nema interakcija u kombinaciji sa preparatima gvožđa.


  Predoziranje

  Trostruko veća doza od preporučene ne izaziva neželjena dejstva kod zdrave prasadi.


  Inkompatibilnost

  Lek ne treba mešati sa drugim preparatima.


  Podaci o uticaju na životnu sredinu

  Lek je toksičan za vodene organizme. Potrebno je sprovoditi mere bezbednosti kako lek ili ostaci leka ne bi dospeli u površinske vode ili vodotokove.


 13. POSEBNE MERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LEKA ILI OSTATKA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  03.04.2019.


 15. OSTALI PODACI

.

Pakovanje:

Pakovanje 250 mL:

Primarno pakovanje: bela, polietilenska bočica od 250 mL, sa polietilenskim čepom sa navojem sa i polietilenskim poklopcem za doziranje.

Sekundarno pakovanje: složiva kartonska kutija. Pakovanje 1L:

Primarno (koje je ujedno i sekundarno) pakovanje: bela, polietilenska boca od 1L, sa polietilenskim čepom sa navojem i polietilenskim poklopcem za doziranje.


image


Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QP51AJ01

Broj i datum izdavanja dozvole:

323-01-00375-18-001 od 03.04.2019. za lek Cevazuril 50 mg/mL, 1 x 250 mL

323-01-00376-18-002 od 03.04.2019. za lek Cevazuril 50 mg/mL, 1 x 1 L


image