Početna stranica Početna stranica

Noroclav Injection
amoksicilin, klavulanska kiselina


UPUTSTVO ZA KORISNIKA


Noroclav Injection, suspenzija za injekciju, 140 mg/mL+ 35 mg/mL, 1 x 50 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: NORBROOK LABORATORIES LTD

Station Works, Camlough Road, Newry, County Down, BT35 6JP,

Adresa:

Severna Irska, Ujedinjeno Kraljevstvo


Podnosilac zahteva: ZOOPHARM D.O.O. BEOGRAD


Adresa: Hadži Prodanova 8, Beograd


image


1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


ZOOPHARM D.O.O. BEOGRAD

Hadži Prodanova 8, Beograd


NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


NORBROOK LABORATORIES LTD

Station Works, Camlough Road, Newry, County Down, BT35 6JP, Severna Irska, Ujedinjeno Kraljevstvo


 1. IME LEKA Noroclav Injection

  140 mg/mL + 35 mg/mL suspenzija za injekciju za goveda i psa

  amoksicilin, klavulanska kiselina


 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL suspenzije za injekciju sadrži:

  Aktivne supstance:

  Amoksicilin (u obliku amoksicilin, trihidrata) 140 mg

  Klavulanska kiselina (u obliku kalijum-klavulanata) 35 mg


  Pomoćne supstance:

  Butilhidroksitoluen 0.08 mg

  Butilhidroksianizol 0.08 mg


  Ostale pomoćne supstance: propilenglikol-dikaprilokaprat


  Uljana suspenzija skoro bele do krem boje, koja se lako resuspenduje.


 3. INDIKACIJE


  Noroclav Injection ima baktericidno dejstvo protiv širokog spektra klinički značajnih bakterija kod goveda i pasa.

  1. In vitro Noroclav Injection deluje protiv širokog spektra bakterija uključujući:

   Gram pozitivne: Staphylococci (uključujući sojeve koje stvaraju beta-laktamaze), Streptococci, Corynebacteria, Clostridia, Bacillus anthracis, Actinomyces bovis.


   Gram-negativne: Escherichia coli (uključujući sojeve koje stvaraju beta-laktamaze), Salmonella spp (uključujući sojeve koje stvaraju beta-laktamaze), Campylobacter spp, Klebsiella spp, Proteus spp, Pasteurellae spp, Fusobacterium necrophorum, Bacteroides (uključujući sojeve koje stvaraju beta-laktamaze), Haemophilus spp, Moraxella spp i Actinobacillus lignieresi.


   image


  2. Noroclav Injection je indikovan za lečenje sledećih bolesti:

   Goveda: Respiratorne infekcije, infekcije mekih tkiva, (npr. neonatalna pioseptikemija/infekcija pupka, apscesi itd.).

   Psi: Infekcije respiratornog trakta, infekcije urinarnog trakta, infekcija kože i mekih tkiva (npr. apscesi i pioderma, analni sakulitis i gingivitis).


 4. KONTRAINDIKACIJE


  Lek ne treba davati kunićima, zamorcima, hrčkovima i gerbilima.


 5. NEŽELJENA DEJSTVA


  Upotreba leka u pojedinačnim slučajevima može dovesti do bola i/ili lokalne reakcije na mestu aplikacije. Moguća je i pojava reakcija preosetljivosti.

  Ukoliko primetite ozbiljno ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje ovde nije navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 6. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda i psi.


 7. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Goveda - intramuskularna upotreba Psi - subkutana upotreba


  Lek se aplikuje u dozi od 8.75 mg/kg telesne mase (1 mL preparata na 20 kg telesne mase), jednom dnevno tokom 3-5 dana.


 8. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Pre upotrebe bočicu dobro promućkati. Nakon aplikacije izmasirati mesto aplikacije. Preparat ne sadrži konzervanse. Koristiti potpuno suve špriceve i igle. Obrisati gumeni deo zatvarača pre uzimanja svake doze. Posebnu pažnju obratiti da bi se izbegla kontaminacija sadržaja boce vodom. Klavulanska kiselina je osetljiva na vlagu i zato je veoma važno koristiti suve igle i špriceve za izvlačenje sadržaja iz boce kako bi se izbegla kontaminacija preostalog sadržaja boce vodom. Kontaminacija za posledicu ima stvaranje tamno mrkog prebojavanja. Ovako promenjeni preparat ne bi trebalo koristiti zbog značajnog smanjenja potencije leka.


 9. KARENCA


  Goveda: meso - 42 dana

  mleko - 80 sati


  image


 10. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Uslovi čuvanja gotovog proizvoda: u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25oC.

  Uslovi čuvanja nakon prvog otvaranja bočice: u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25 oC.


  Rok upotrebe: 12 meseci

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja bočice: 28 dana


 11. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Lek se ne primenjuje kod životinja preostljivih na peniciline i druge beta-laktamske antibiotike.


  Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Penicilini i cefalosporini mogu prouzrokovati preosetljivost (alergiju) unošenjem u organizam putem injekcije, inhalacije, ingestije ili dodirom preko kože. Preosetljivost na peniciline može dovesti do unakrsne reakcije sa cefalosporinima i obrnuto. Alergijske reakcije na ove supstance ponekad mogu biti ozbiljne.

  Ne rukovati sa ovim preparatom ukoliko znate da ste preosetljivi ili ako vam je savetovano da ne rukujete sa ovakvim preparatima.

  Rukovati sa oprezom da bi se izbeglo izlaganje ovom preparatu.

  Ukoliko nakon izlaganja dođe do pojave simptoma kao što su kožni osip ili trajna iritacija oka, treba potražiti savet lekara. Otok lica, usana ili očiju ili otežano disanje su ozbiljniji simptomi koji zahtevaju hitnu medicinsku pomoć.

  Nakon upotrebe leka oprati ruke.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Lek se može koristiti tokom graviditeta i laktacije.


  Predoziranje

  Penicilini su malo toksični i dobro se podnose nakon parenteralne primene. Povremene neželjene reakcije na mestu aplikacije koje se javljaju kada se lek primenjuje u preporučenoj dozi mogu se javiti i kod predoziranja bez pojave drugih neželjenih dejstava.


  Inkompatibilnost

  U nedostatku ispitivanja kompatibilnosti ovaj veterinarski lek se ne sme mešati sa drugim lekovima.


 12. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA ILI UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


  image


 13. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA 07.10.2022.

 14. OSTALI PODACI Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: bočica od providnog stakla, hidrolitičke klase II, sa 50 mL suspenzije, zatvorena čepom od nitrilgume i aluminijumskom kapicom.

Spoljašnje pakovanje: složiva kartonska kutija koja sadrži jednu bočicu sa lekom i Uputstvo za lek. Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara

ATCvet kod: QJ01CR02

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00479-21-001 od 07.10.2022. godineimage