Početna stranica Početna stranica

NEOVIT C
askorbinska kiselinaUPUTSTVO ZA LEK


NEOVIT C, rastvor za injekciju, 100 mg/mL, 1x 100 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: FM PHARM D.O.O.

Adresa: Beli golub 20, Palić, Srbija

Podnosilac zahteva: FM PHARM D.O.O.

Adresa: Vuka Mandušića 39a, Subotica, Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  FM PHARM D.O.O.

  Vuka Mandušića 39a, Subotica, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

  FM PHARM D.O.O.

  Beli golub 20, Palić, Srbija


 2. IME LEKA NEOVIT C

  askorbinska kiselina (100 mg/ml)

  Rastvor za injekciju

  Za konje, ždrebad, goveda, telad, ovce, koze, svinje i pse.


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1ml rastvora za injekciju sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Askorbinska kiselina 100 mg


  Pomoćne supstance:

  Benzil alkohol 0.01 mL

  Ostale pomoćne supstance:

  Natrijum-hlorid, Natrijum hidrogenkarbonat, tiourea, voda za injekcije. Rastvor za injekcije: Bistar, bezbojan rastvor

 4. INDIKACIJE


  Hipovitaminoza i avitaminoza C, krvarenja (hemoragične dijateze), potporna terapija uz kauzalnu kod različitih infektivnih oboljenja (pneumonija, štenećak, leptospiroza i dr.), različita trovanja (bakterijskim toksinima, alimentarna i medikamentozna - sulfopreparatima, preparatima arsena i olova), funkcionalnog steriliteta na bazi C- hipovitaminoze, ekcemi i pospešivanje zarastanja rana.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Preosetljivost na neki od sastojaka i acidoza.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Posle i.m. aplikacije leka može da se javi lokalna, prolazna nadražajna reakcija praćena bolom i otokom. Brza intravenska primena može uzrokovati kolaps. Posle i.v. primene ovog leka kod pasa, moguća je pojačana diureza, koja može da ima za posledicu slabu dehidraciju.


  image


  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Konji, ždrebad, goveda, telad, ovce, koze, svinje i psi.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Lek se aplikuje i.m. ili sporo i.v. u sledećoj dozi (količini): Konji, goveda: 10-20ml

  Svinje, ovce, koze, telad, ždrebad 5-10ml Psi 1-5ml


  Lek se primenjuje jednom dnevno, u toku više dana, u zavisnosti od procene veterinara.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Lek se primenjuje uz uobičajene mere asepse i antisepse.


  Na jednom injekcionom mestu velikim životinjama ne treba davati više od 10 ml ovog leka. Preparat treba aplikovati sporo intravenski jer pri brzoj aplikaciji može doći do kolapsa.

  Intravenska primena ovog leka ima prednost nad intramuskularnom, jer se ovim načinom aplikacije izbegava lokalno nadražajno dejstvo leka.


 10. KARENCA


  Nula (0) dana.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25 0C.

  Rok upotrebe u originalnom pakovanju: 2 godine.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.

  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja.

  Lek se aplikuje uz uobičajene mere asepse i antisepse.

  Na jednom injekcionom mestu velikim životinjama ne treba davati više od 10 ml ovog leka.


  image


  Preparat treba aplikovati sporo intravenski jer pri brzoj aplikaciji može doći do kolapsa.

  Intravenska primena ovog leka ima prednost nad intramuskularnom, jer se ovim načinom aplikacije izbegava lokalno nadražajno dejstvo leka.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Nema.


  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Posle i.v. primene ovog leka kod pasa, moguća je pojačana diureza, koja može da ima za posledicu slabu dehidraciju.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Lek se može koristiti tokom graviditeta i laktacije.


  Interakcije

  Preparati gvožđa snižavaju koncentraciju askorbinske kiseline u plazmi. Acetilsalicilna kiselina i natrijum-salicilat povećavaju sekreciju askorbinske kiseline, dok se izlučivanje salicilata usporava, tako da se na ovaj način pojačava njihova toksičnost.


  Predoziranje

  Vitamin C u visokim dozama može potencijalno uzrokovati gastrointestinalne poremećaje i urolitijazu.

  Inkompatibilnost

  Lek se ne sme mešati sa drugim veterinarskim lekovima.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  24.08.2022.


 15. OSTALI PODACI Pakovanje:

Unutrašnje, ujedno i spoljašnje pakovanje: bočica od tamnog stakla (hidrolitičke grupe II) sa 100 mL rastvora za injekciju, zatvorena čepom od brombutil gume i aluminijumskom kapicom.

ATCvet kod: QA11GA01

Režim izdavanja leka: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

Broj dozvole: 323-01-00590-21-001 od 24.08.2022. godineimage