Početna stranica Početna stranica

Ceftimed
ceftiofurUPUTSTVO ZA LEKCeftimed, suspenzija za injekciju, 1 x 100 mL Ceftimed, suspenzija za injekciju, 24 x 100 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: AVE&VETMEDIC DOO


Adresa: Bregalnička 32, 26300 Vršac, Republika Srbija


Podnosilac zahteva: AVE&VETMEDIC DOO BEOGRAD - ČUKARICA


Adresa: Petra Lekovića 6, 11000 Beograd, Republika Srbijaimage


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

  AVE&VETMEDIC DOO BEOGRAD – ČUKARICA,

  Petra Lekovića 6, 11000 Beograd, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

  AVE&VETMEDIC DOO,

  Bregalnička 32, 26300 Vršac, Republika Srbija


 2. IME LEKA Ceftimed

  50mg/mL

  suspenzija za injekciju za svinje i goveda ceftiofur


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL suspenzije za injekciju sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Ceftiofur 50 mg

  (u obliku ceftiofur-hidrohlorida)


  Pomoćne supstance:

  Sorbitan oleat; aluminum-monostearat; trigliceridi srednje dužine lanca.


 4. INDIKACIJE

  Infekcije prouzrokovane mikroorganizmima osetljivim na ceftiofur. Svinje:

  • Lečenje bakterijskih infekcija respiratornog sistema koje prouzrokuju Pasteurella multocida,

   Actinobacillus pleuropneumoniae i Streptococcus suis.

   Goveda:

  • Lečenje bakterijskih infekcija respiratornog sistema koje prouzrokuju Mannheimia haemolytica (ranije Pasteurella haemolytica), Pasteurella multocida i Histophilus somni (ranije Haemophilus somnus).

  • Lečenje akutne interdigitalne nekrobaciloze (panaricijum) koje prouzrokuju Fusobacterium necrophorum i Bacteroides melaninogenicus (Porphyromonas asaccharolytica).

  • Lečenje bakterijske komponente akutnog puerperalnog metritisa koje prouzrokuju Escherichia coli, Arcanobacterium pyogenes i Fusobacterium necrophorum. Primena leka je ograničena na slučajeve u kojima terapija drugim antibiotikom nije dala rezultate.


   image


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne primenjivati kod životinja sa poznatom preosetljivošću na ceftiofur ili druge beta-laktamske antibiotike, kao i na bilo koju pomoćnu supstancu u sastavu leka.

  Ne primenjivati intravenski.

  Ne koristiti u slučaju rezistencije uzročnika na druge cefalosporine ili beta-laktamske antibiotike. Ne koristiti kod živine (uključujući jaja) zbog rizika od širenja antimikrobne rezistencije na ljude.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Moguć je razvoj reakcija preosetljivosti, nezavisno od primenjene doze leka.

  Kod svinja je moguć razvoj umerene lokalne reakcije na mestu intramuskularne primene leka. Kod nekih svinja je zapaženo prebojavanje fascija i masnog tkiva na mestu primene, koje se može zadržati i do 20 dana nakon injekcije. Vidljiva lokalna reakcija se najčešće spontano povlači u roku od 11 dana od primene leka.

  Kod goveda na mestu subkutane primene leka može doći do razvoja otoka i otvrdnjavanja tkiva, ali se kod većine tretiranih životinja zapaža blaga do umerena lokalna hronična inflamacija. Ove promene se obično spontano povlače u roku od 7 dana, ali se kod nekih životinja mogu zadržati i do 42 dana posle injekcije.

  Ukoliko primetite neko ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Moguć je razvoj reakcija preosetljivosti, nezavisno od primenjene doze leka.

  Kod svinja moguć je razvoj umerene lokalne reakcije na mestu intramuskularne primene leka. Kod nekih svinja zapaženo je prebojavanje fascija i masnog tkiva na mestu primene, koje može perzistirati i do 20 dana nakon injekcije. Vidljiva lokalna reakcija se najčešće spontano povlači u roku od 11 dana od primene leka.

  Kod goveda na mestu subkutane primene leka može doći do razvoja otoka i otvrdnjavanja tkiva, ali se kod većine tretiranih životinja zapaža blaga do umerena lokalna hronična inflamacija. Ove promene se obično spontano povlače u roku od 7 dana ali se kod nekih životinja mogu zadržati i do 42 dana posle injekcije.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Svinje:

  Intramuskularna upotreba.

  Lek se primenjuje u dozi od 3 mg ceftiofura/kg telesne mase/dnevno tokom 3 dana, odnosno 1 mL leka/16 kg telesne mase/dnevno, tokom 3 dana.

  Na jedno injekciono mesto može se aplikovati najviše 4 mL leka.


  Goveda:

  Subkutana upotreba.  image


  Lek se primenjuje u sledećim dozama:

  • za lečenje respiratornih infekcija: 1 mg ceftiofura/kg telesne mase dnevno, tokom 3 do 5 dana, odnosno 1 mL leka/50 kg telesne mase/dnevno, tokom 3 do 5 dana.

  • za lečenje interdigitalne nekrobaciloze: 1 mg ceftiofura/kg telesne mase, tokom 3 dana, odnosno 1mL leka/50 kg telesne mase/dnevno, tokom 3 dana.

  • za lečenje puerperalnog metritisa do 10 dana posle teljenja: 1 mg ceftiofura/kg telesne mase dnevno, tokom 5 dana, odnosno 1 mL leka/50 kg telesne mase/dnevno tokom 5 dana.

  Na jedno injekciono mesto ne sme se aplikovati više od 13 mL leka.

  U slučaju lečenja akutnog postpartalnog metritisa, može biti potrebna dodatna potporna terapija.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Pre upotrebe bočicu sa lekom snažno promućkati, kako bi se dobila homogena suspenzija.

  Ukoliko je potrebna količina leka veća od 13 mL za goveda i 4 mL za svinje, potrebno je podeliti je i aplikovati na više injekcionih mesta.

  Svaka naredna injekcija treba da bude aplikovana na drugo injekciono mesto.

  Da bi se obezbedilo precizno doziranje i sprečilo subdoziranje leka, potrebno je što tačnije odrediti telesnu masu životinja.


 10. KARENCA


  Svinje:

  Meso i jestiva tkiva: 5 dana.


  Goveda:

  Meso i jestiva tkiva: 8 dana. Mleko: nula (0) dana.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na temperaturi do 25 °C, u originalnom pakovanju.


  Rok upotrebe: 2 godine.

  Rok upotrebe posle prvog otvaranja: upotrebiti odmah.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Nisu poznata.


  image


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Pre upotrebe bočicu sa lekom snažno promućkati, kako bi se dobila homogena suspenzija. U slučaju pojave alergijske reakcije primenu leka treba odmah prekinuti.

  Ne koristiti u profilaktičke svrhe u slučajevima retencije placente.

  Lek Ceftimed je namenjen lečenju pojedinačnih životinja. Ne sme se primenjivati za profilaksu ili kao deo programa zdravstvene stada (zapata). Lečenje grupe životinja treba da bude strogo ograničeno na slučajeve akutnog izbijanja bolesti, prema odobrenim uslovima primene. Suviše česta upotreba leka, uključujući primenu koja nije u skladu sa uputstvom datim u Sažetku karakteristika leka i Uputstvu za lek, može da dovede povećanja zastupljenosti rezistentnih bakterija.

  Primena leka Ceftimed može doprineti selekciji rezistentnih sojeva kao što su bakterije koje produkuju beta-laktamaze proširenog spektra delovanja (ESBL) i na taj način predstavljati opasnost po zdravlje ljudi, ako se takvi sojevi prošire na ljude, npr. putem hrane.  P

  o s e b n e

  image

  Upotreba leka Ceftimed može da predstavlja rizik po javno zdravlje zbog širenja antimikrobne rezistencije.

  Primena leka Ceftimed treba da bude ograničena na ona klinička stanja koja su slabo reagovala, ili kod kojih je očekivana slaba reakcija na terapiju prvog izbora. Prilikom primene ovog leka moraju se uzeti u obzir zvanične, nacionalne i lokalne smernice za racionalnu primenu antibiotika. Suviše česta upotreba leka, uključujući primenu koja nije u skladu sa uputstvom datim u Sažetku karakteristika leka i Uputstvu za lek, može da dovede do povećanja zastupljenosti rezistentnih bakterija. Uvek kada je to moguće, lek Ceftimed treba davati samo na osnovu rezultata antibiograma.

  m

  ere opreza za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Penicilini i cefalosporini mogu izazvati preosetljivost (alergije) nakon injekcije, inhalacije, gutanja ili kontakta sa kožom.

  Preosetljivost na peniciline može dovesti do unakrsne reakcije na cefalosporine i obrnuto. Alergijske reakcije na ove supstance mogu biti veoma ozbiljne.

  Osobama sa poznatom preosetljivošću na peniciline i/ili cefalosporine se ne preporučuje rukovanje ovim lekom.

  Ukoliko se simptomi ispolje kao crvenilo/svrab kože treba potražiti medicinsku pomoć.

  Otok lica, usana, očiju ili problemi sa disanjem su ozbiljniji simptomi i zahtevaju hitnu medicinsku pomoć.

  Oprati ruke posle svake upotrebe leka.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  U studijama na laboratorijskim životinjama nisu uočeni reproduktivna toskičnost niti teratogeni efekti ceftiofura.

  Bezbednost primene leka kod ciljnih vrsta životinja u toku graviditeta nije utvrđena. Stoga se lek primenjuje u skladu sa procenom odnosa koristi i rizika, sprovedenom od strane odgovornog veterinara u konkretnom slučaju.


  image


  Interakcije

  Ovaj lek se ne sme primenjivati zajedno sa bakteriostatskim antibioticima.


  Inkompatibilnost

  U nedostatku ispitivanja kompatibilnosti, ovaj lek se ne sme mešati sa bilo kojim drugim veterinarskim lekom.


  Predoziranje

  Niska toksičnost ceftiofura kod svinja je dokazana intramusularnom primenom ceftiofur-natrijuma u dozi koja je bila 8 puta veća od preporučene dnevne terapijske doze, tokom 15 uzastopnih dana.

  Kod goveda posle predoziranja leka nisu uočeni znaci sistemske toksičnosti.


  Podaci o uticaju na životnu sredinu

  Kada se koristi na propisan način lek ne predstavlja opasnost po životnu sredinu.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  29.07.2021.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Unutrašnje pakovanje:

Bočica od tamnog stakla (hidrolitičke grupe II) zapremine 100 mL zatvorena čepom od bromobutil gume i aluminijumskom kapicom, sa polipropilenskim diskom - flip-off kapsulom plave boje.

Spoljašnje pakovanje:

Složiva kartonska kutija koja sadrži 1 ili 24 bočice i Uputstvo za lek. Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara. ATCvet kod: QJ01DD90

Broj i datum izdavanja dozvole:

Pakovanje 1x100mL: 323-01-00547-20-001 od 29.07.2021.

Pakovanje 24x100mL: 323-01-00548-20-001 od 29.07.2021.


image