Početna stranica Početna stranica

NEOFER 100
Fe(III)-hidroksid dekstran kompleks

UPUTSTVO ZA KORISNIKA


NEOFER 100, rastvor za injekciju, 1 x 20 mL NEOFER 100, rastvor za injekciju, 1 x 50 mL NEOFER 100, rastvor za injekciju, 1 x 100 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: “FM PHARM” d.o.o.


Adresa: Vuka Mandušića 39a, SUBOTICA Podnosilac zahteva: “FM PHARM” d.o.o.

Adresa: Vuka Mandušića 39a, SUBOTICA


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET


  “FM PHARM” d.o.o.

  Vuka Mandušića 39a, Subotica


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  “FM PHARM” d.o.o.

  Vuka Mandušića 39a, Subotica


 2. IME LEKA


  NEOFER 100

  Fe(III)-hidroksid dekstran kompleks (292 mg/mL) rastvor za injekciju

  Konji, goveda, ovce, svinje, koze i psi.


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

  1 mL rastvora za injekciju sadrži: Aktivna supstanca:

  Fe(III)-hidroksid dekstran kompleks 292 mg


  Pomoćne supstance:

  Fenol 5,835 mg

  Voda za injekcije do 1 mL


 4. INDIKACIJE


  Profilaksa i terapija anemija, obimne hemoragije, sekundarne anemije kod oboljenja različite etiologije prasadi, teladi, goveda, konja, ovaca, koza i pasa.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Kontraindikovana je primena ovog preparata kod prasadi čije majke boluju od deficita selena i/ili vitamina E, jer je poznato da takav poremećaj može biti, zajedno sa injekcijama DPG-a, uzrok iznenadnih uginuća prasadi. Preparat se ne daje tovljenicima, već samo životinjama u odgoju.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Sporadično se kod prasadi nakon primene dekstranskih preparata gvožđa može javiti iznenadni kolaps i uginuće posle profilaktičkih doza, nakon 3 do najviše 12 sati od aplikacije. Ovakvo stanje se leči davanjem antihistaminika, glukokortikoida i adrenomimetika. Na mestu aplikacije može doći do prolazne lokalne reakcije i bojenja tkiva.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Konji, goveda, ovce, svinje, koze i psi.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Lek se daje duboko i.m. u sledećoj dozi:

  Prasad: preventivno 2mL /životinja, trećeg dana života terapijski 2-3mL / životinja

  Telad: preventivno 5-10mL / životinja, prvih 10 dana života terapijski 5-15mL / životinja

  Goveda, konji: 5-10mL /životinja Ovce, koze: 2-3mL /životinja

  Psi: preventivno 0,2-0,5mL u prvoj nedelji života

  terapijski 2 puta po 0,5mL u intervalu 1-2 nedelje


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Lek treba aplikovati isključivo duboko intramuskularno.


 10. KARENCA


  Nema ograničenja upotrebe mesa tretiranih životinja.Ukoliko dođe do prinudnog klanja, deo tkiva na mestu aplikacije treba odbaciti.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Lek čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 250C. Čuvati van domašaja dece.


  Rok upotrebe u originalnom pakovanju: 2 godine

  Rok upotrebe nakon otvaranja: 28 dana


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama.

  Kod prasadi može doći do iznenadnog kolapsa i uginuća posle profilaktičke primene parenteralne doze leka. Anafilaktičke reakcije su moguće kod svih ciljnih vrsta životinja.


  Neki metali, kao što su bakar i kobalt, deluju katalitički pri fiziološkoj eksploataciji gvožđa jer podstiču eritropoezu. Vitamin E i selen smanjuju osetljivost organizma na toksične efekte gvožđa.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Prilikom primene leka treba izbegavati direktan kontakt leka sa kožom i sluzokožom, odnosno očima. Ruke posle svake primene treba oprati i lek držati van domašaja dece.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostaci leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


Jul 2011.


16. OSTALI PODACI


Pakovanje: Staklene bočice od 20mL, 50mL i 100mL. Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara. ATCvet kod: QB03AC90

Broj dozvole: 1x20 mL: 323-01-37-06-001 od 07.07.2011.

1x50 mL: 323-01-38-06-001 od 07.07.2011.

1x100 mL: 323-01-39-06-001 od 07.07.2011.