Početna stranica Početna stranica

NARKAMON
ketaminUPUTSTVO ZA LEK


NARKAMON 100 mg/mL solution for injection, rastvor za injekciju, 100 mg/mL, 1 x 50 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: BIOVETA A.S.


Adresa: Komenskeho 212, Ivanovice na Hane, Češka Republika


Podnosilac zahteva: PROVET D.O.O.


Adresa: Nikolaja Gogolja 48, Beograd, Republika Srbijaimage


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  PROVET D.O.O.

  Nikolaja Gogolja 48, Beograd, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  BIOVETA A.S.

  Komenskeho 212, Ivanovice na Hane, Češka Republika


 2. IME LEKA


  NARKAMON 100 mg/mL solution for injection

  100 mg/mL

  rastvor za injekciju

  za konje, pse, mačke, i magarce ketamin


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL rastvora za injekciju sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Ketamin (u obliku ketamin hidrohlorida) 100 mg


  Pomoćne supstance:

  Benzatonijum hlorid 0.10 mg

  Dinatrijum edetat dihidrat 0.11 mg


  Ostale pomoćne supstance: natrijum hidroksid, voda za injekcije Bistar, bezbojan rastvor.


 4. INDIKACIJE


  Lek se primenjuje za izazivanje opšte anestezije kod pasa, mačaka, konja i magaraca radi obavljanja dijagnostičkih i terapijskih procedura.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne koristiti kod gravidnih životinja. Ne koristiti kod životinja koje imaju srčanu insuficijenciju, visok krvni pritisak, epilepsiju, kao i kod onih koje imaju insuficijenciju jetre ili bubrega. Ne koristii kod konja za savladavanje ekscitacije.


  image


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Visoke doze mogu izazvati depresiju disanja.


  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Psi, mačke, konji i magarci


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Lek se aplikuje intramuskularno i intravenski. Intravenska aplikacija se preporučuje kod velikih životinja. Doza treba da bude određena individualno za svakog pacijenta.


  Konji i magarci:

  Uobičajena doza je 2 mL/100 kg telesne mase (odnosno 2 mg ketamina/kg telesne mase) brzo intravenski. Narkamon 100 mg/mL je pogodan za umirivanje životinje (obaranje), za kraću opštu anesteziju, ili uvod u inhalacionu anesteziju kod konja. Konji spontano ležu bez bilo kakve pomoći. Za eventualno produženje anestezije može se naknadno ubrizgati ista doza leka. Za siguran efekat ketamina, potrebna je premedikacija sedativima, na primer acepromazinom 0.1 mg/kg telesne mase, zatim životinji aplikovati guaifenezin (miorelaksans) 90-120 mg/kg telesne mase ili ksilazin 0.4-0.6 mg/kg telesne mase intravenski.


  Psi:

  Za monoanesteziju se lek primenjuje u dozi od 0.1 – 0.2 mL/kg telesne mase (odnosno 10-20 mg ketamina/kg telesne mase) intramuskularno.

  Moguća kombinacija: atropin 0.05 mg/kg telesne mase intravenski, intramuskularno, subkutano zajedno sa acepromazinom u dozi od 0.1 mg/kg telesne mase. Nakon početka njihovog delovanja aplikovati Narkamon 100 mg/mL u dozi od 0.2 mL/10 kg telesne mase (odnosno 2 mg ketamina/kg telesne mase) intravenski.


  Druga moguća kombinacija: atropin 0.05 mg/kg telesne mase zajedno sa ksilazinom u dozi od 2 mg/kg telesne mase intramuskularno. Nakon početka njihovog delovanja aplikovati Narkamon 100mg/mL u dozi od 0.05 – 0.1 mL/kg telesne mase (odnosno 5-10 mg ketamina/kg telesne mase) intramuskularno.


  Mačke:

  Za monoanesteziju lek se primenjuje u dozi od: 0.2 – 0.4 mL/kg telesne mase (odnosno 20-40 mg ketamina/kg telesne mase) intramuskularno.


  Moguća kombinacija: 0.1 – 0.2 mL/kg telesne mase (odnosno 10-20 mg ketamina/ kg telesne mase) intramuskularno.  image


  Moguća kombinacija: da bi se smanjila salivacija dati atropin u dozi od 0.05 mg/kg telesne mase sa acepromazinom u dozi od 0.1 – 0.15 mg/kg telesne mase. Nakon početka njihovog delovanja aplikovati Narkamon 100mg/mL u dozi od 0.2 mL/kg telesne mase (odnosno 20 mg ketamina/kg telesne mase) intramuskularno.


  Druga moguća kombinacija: atropin zajedno sa ksilazinom u dozi od 2 mg/kg telesne mase intramuskularno ili subkutano. Nakon početka njihovog delovanja aplikovati Narkamon 100mg/mL u dozi od 0.1 mL/kg telesne mase (odnosno 10 mg ketamina/kg telesne mase) intramuskularno.


  Zapušač je testiran za do 50 bušenja.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Lek se aplikuje intramuskularno i intravenski.

  Lek se kod velikih životinja primenjuje intravenski.


 10. KARENCA


  Ovaj lek nije namenjen životinjama koje se koriste za ishranu ljudi.

  Ne koristiti ga kod konja i magaraca čije se meso i mleko koristi za ishranu ljudi.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati u originalnom pakovanju zaštićeno od svetlosti.

  Nakon prvog otvaranja bočice, čuvati u originalnom pakovanju na temperaturi do 25 °C. Ne zamrzavati.


  Rok upotrebe: 24 meseca

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja bočice: 28 dana


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Lek se kod velikih životinja primenjuje intravenski.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Životinje moraju biti pravilno klinički pregledane pre upotrebe leka.


  Posebne mere opreza za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Ovaj lek ima veoma snažno delovanje. Izbegavati slučajno samoubrizgavanje leka. Iglu zaštititi sve do momenta ubrizgavanja leka životinji. Izbegavati kontakt sa očima i kožom. U slučaju kontakta sa kožom odmah isprati taj deo tela sa većom količinom vode i ukloniti kontaminiranu odeću ili obuću. U slučaju


  image


  image

  kontakta leka sa očima odmah isprati oči sa većom količinom vode. U slučaju pojave neželjenih reakcija potražiti pomoć lekara. U slučaju akcidentalnog gutanja leka, popiti veliku količinu vode i potražiti pomoć lekara i pokazati mu tekst uputstva ili etiketu leka.

  NE UPRAVLJATI MOTORNIM VOZILOM. U slučaju samoubrizgavanja, potražiti pomoć lekara i pokazati mu tekst uputstva ili etiketu leka. NE UPRAVLJATI MOTORNIM VOZILOM. Nemojte pušiti, jesti ili piti tokom davanja leka. Ovaj lek ne smeju da koriste žene koje su trudne ili doje, starije osobe, osobe sa srčanim problemima, problemima sa cirkulacijom, respiratornim problemima i dijabetičari.

  Obaveštenje za lekara:

  Ne ostavljajte pacijenta bez nadzora i održavajte respiraciju. Lečenje treba da bude simptomatsko sa odgovarajućom potpornom terapijom.


  Upotreba tokom graviditeta, laktacije i nošenja jaja

  Lek se ne primenjuje tokom graviditeta.


  Interakcije

  Pesticidi i insekticidi mogu umanjiti efekat ketamina.


  Inkompatibilnost

  Ovaj lek ne treba mešati sa drugim lekovima u infuzionom sistemu ili špricu.


  Predoziranje

  Visoke doze mogu izazvati depresiju disanja.


  Podaci o uticaju na životnu sredinu

  Lek ne utiče negativno na životnu sredinu.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  17.03.2021.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Unutrašnje pakovanje:

Bočica od stakla (hidrolitičke klase II), volumena 50mL, zatvorena gumenim čepom i aluminijumskom kapicom ili flip off kapicom.

Spoljnje pakovanje:

Složiva kartonska kutija koja sadrži 1 bočicu sa lekom i Uputstvo za lek

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara, samo za profesionalnu primenu.

ATCvet kod: QN01AX03

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00376-20-001 od 17.03.2021.


image