Početna stranica Početna stranica

Catosal
butafosfan, cijanokobalamin


UPUTSTVO ZA LEKimage

Catosal, rastvor za injekciju, 100 mg/mL + 50 µg/mL, 1 x 100 mL


(za primenu na životinjama)Proizvođač: KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH Adresa: Projensdorfer Str. 324, Kiel, Nemačka Podnosilac zahteva: Bayer d.o.o.

Adresa: Omladinskih brigada 88b, 11070 Beograd, Srbijaimage


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  Bayer d.o.o.

  Omladinskih brigada 88b, 11070 Beograd, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH Projensdorfer str. 324, Kiel, Nemačka


 2. IME LEKA Catosal

  butafosfan, cijanokobalamin (100 mg/mL + 50 µg/mL) rastvor za injekciju

  za goveda, mačke i pse


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV Sadržaj aktivnih supstanci:

  1 ml rastvora za injekciju sadrži 100.0 mg butafosfana i 0.050 mg cijanokobalamina


  Pomoćne supstance:

  n-butanol, natrijum-hidroksid, voda za injekcije


 4. INDIKACIJE


  Prevencija i tretman stanja uzrokovanih ili praćenih hipofosfatemijom i deficitom vitamina B12:

  • poremećaji metabolizma kao posledica neadekvatne ishrane, držanja ili bolesti

  • prevencija neplodnosti i puerperalnih oboljenja

  • kao potporna terapija kod tetanija i pareza, zajedno sa Ca/Mg terapijom

  • stres, opšta slabost i iscrpljenost organizma


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne koristi se u slučajevima uočene preosetljivosti na aktivnu ili na neku od pomoćnih supstanci.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Nisu poznata.

  Ukoliko primetite neko neželjeno dejstvo, o tome obavestite nadležnog veterinara.


  image


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda, mačke, psi


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Način primene: Primenjuje se s.c., i.m. ili i.v., a kod goveda i.v. ili i.m.


  Doziranje:

  Goveda:

  i.v., i.m.

  2-5 mg butafosfana i 0.001-0.0025 mg cijanokobalamina po kg

  telesne mase, odnosno 10.0-25.0 ml po životinji

  Telad:

  i.v., i.m.

  10-25 mg butafosfana i 0.005-0.0125 mg cijanokobalamina po kg

  telesne mase, odnosno 5.0-12.5 ml po životinji

  Psi:

  i.v., i.m., s.c.

  10-100 mg butafosfana i 0.005-0.05 mg cijanokobalamina po kg

  telesne mase, odnosno 0.5-5.0 ml po životinji

  Mačke:

  i.v., i.m., s.c.

  10-100 mg butafosfana i 0.005-0.05 mg cijanokobalamina po kg

  telesne mase, odnosno 0.5-2.5 ml po životinji


  Ukoliko je potrebno, aplikacija se može ponavljati svakodnevno.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Pre primene leka omogućiti da rastvor dostigne sobnu temperaturu.


 10. KARENCA


  Goveda


  • meso: 0 dana

  • mleko: 0 dana


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.

  Lek se ne sme zamrzavati. Čuvati zaštićeno od svetlosti.


  Rok upotrebe: 5 godina

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana, na temperaturi do 25°С.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.


  image


  image


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Nema podataka koji bi ukazali na mogući rizik upotrebe butafosfana tokom graviditeta i laktacije.


  Predoziranje

  Nema poznatih simptoma, hitnih procedura ili antidota.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Nema posebnih upozorenja. Treba se pridržavati opštih mera opreza.


  Interakcije

  Nisu poznate.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  15.10.2019.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Bočica od tamnog stakla, zatvorena čepom od hlorbutila i aluminijumskim poklopcem, sa 100 ml rastvora za injekciju u složivoj kartonskoj kutiji.


ATCvet kod: QA12CX91

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

Broj dozvole: 323-01-00403-17-001 od 11.04.2018. godineimage