Početna stranica Početna stranica

CALCI-kel 300
kalcijum-glukonat, magnezijum-hlorid


UPUTSTVO ZA LEK


CALCI-kel 300, rastvor za injekciju, 279.24 mg/mL+ 40mg/mL, boca, 1 x 500 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: KELA LABORATORIA N.V.


Adresa: St. Lenaartseweg 48, Hoogstraten, Belgija


Podnosilac zahteva: Farmanima d.o.o.


Adresa: Živka Davidovića 113, Beograd, Srbijaimageimage


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  Farmanima d.o.o.

  Živka Davidovića br. 113, 11000 Beograd, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  KELA LABORATORIA N.V.,

  St. Lenaartseweg 48, Hoogstraten, Belgija


 2. IME LEKA CALCI-kel 300

  279.24 mg/mL + 40 mg/mL rastvor za injekciju

  za goveda i ovce

  kalcijum-glukonat, magnezijum-hlorid


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL rastvora za injekciju sadrži:


  Aktivne supstance:

  Kalcijum-glukonat 279.24 mg

  (u obliku kalcijum-glukonata, monohidrata; odgovara 24.96 mg kalcijuma)

  Magnezijum-hlorid 40.00 mg

  (u obliku magnezijum-hlorid, heksahidrata; odgovara 4.78 mg/mL magnezijuma)


  Pomoćne supstance:

  Metilparahidroksibenzoat 1.00 mg


  Ostale pomoćne supstance: borna kiselina; voda za injekcije.


 4. INDIKACIJE


  Hipokalcemija kod krava i ovaca (puerperalna pareza). Hipomagnezemija kod goveda (pašna tetanija).


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Apsolutna kontraindikacija: kardiovaskularni poremećaji

  Relativna kontraindikacija: hiperparatiroidizam, bubrežna insuficijencija, acidoza, intoksikacija srčanim glikozidima.  image


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Nakon tretmana, zbog privremene hiperkalcemije, primećeni neželjeni efekti uglavnom uključuju kardiovaskularni sistem. Početna bradikardija koja se razvija u blagu tahikardiju i ubrzan puls može se javiti kod većine životinja tokom terapije. Međutim, u pojedinim slučajevima ovi simptomi mogu se razviti u izraženu tahikardiju, nepravilan puls (ekstrasistole), čak i smrt uzrokovanom prestankom rada srca (ventrikularna fibrilacija, srčani blok). Ozbiljna neželjena dejstva se javljaju češće u slučaju prebrze intravenske primene.

  Ostala neželjena dejstva koja se mogu javiti tokom i nakon infuzije su mišićni tremor, povećana salivacija, pojačano suzenje, škrgutanje zubima, često mokrenje i defekacija, i poremećaji centralnog nervnom sistema koje variraju od depresije (opšta slabost, prestanak uzimanja hrane i paretično stanje) do pojačanja stepena razdražljivosti.

  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda i ovce.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Preparat se aplikuje isključivo sporo intravenski!


  Odrasla goveda (500 - 600 kg):

  500 mL (eq. 12.5 g kalcijuma + 2.4 g magnezijuma) ili cela boca. Ovce:

  1 mL po kilogramu telesne mase


  Ovaj proizvod nije predviđen za subkutanu primenu.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Pre aplikacije preparat zagrejati na temperaturu približnu telesnoj temperaturi životinje kojoj se preparat aplikuje. Potrebno je preduzeti potrebne mere da se infuzija primeni u aseptičnim uslovima. Preporučuje se redovna kontrola infuzionog sistema na odsustvo vazduha. Rastvor treba aplikovati putem spore intravenske injekcije, odnosno trajanje infuzije ne sme biti kraće od 5 minuta. Preporučuje se redovna kontrola pulsa tokom intravenske primene. U slučaju recidiva nakon tretmana, lek se može ponovo aplikovati najmanje 6 časova posle prve aplikacije.


 10. KARENCA


  Nema (0 dana).  image


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na temperaturi do 25 ºC. Ne zamrzavati.


  Rok upotrebe: 39 meseci

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana, čuvanjem na temperaturi do 25 ºC.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Kod pašne tetanije, obično nakon infuzije dolazi do novog pada koncentracije magnezijuma u serumu nakon 24-36 časova. Da bi se ovo sprečilo preporučuje se oralna primena magnezijuma tokom 7 ili više dana nakon i.v. terapije.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Preparat se aplikuje isključivo intravenskim putem.

  Pre aplikacije preparat zagrejati na temperaturu približnu telesnoj temperaturi životinje kojoj se preparat aplikuje.

  Potrebno je preduzeti potrebne mere da se infuzija primeni u aseptičnim uslovima. Preporučuje se redovna kontrola infuzionog sistema na odsustvo vazduha.

  Rastvor treba aplikovati putem spore intravenske injekcije, odnosno trajanje infuzije ne sme biti kraće od 5 minuta.

  Preporučuje se redovna kontrola pulsa tokom intravenske primene.

  U slučaju recidiva nakon tretmana, lek se može ponovo aplikovati najmanje 6 časova posle prve aplikacije.


  Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Nema.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Nema kontraindikacija.


  Interakcije

  Povećana koncentracija kalcijuma u krvi može povećati terapeutske, ali takođe i toksične efekte srčanih glikozida, simpatikomimetika i metilksantina (npr. kofein).

  Kalcijum antagonizuje akutnu nervno-mišićnu blokadu aminoglikozidnih antibiotika. Sa druge strane, magnezijum može povećati efekat nervno-mišićne blokade nekih lekova (npr. miorelaksanasa kao što je sukcinilholin). Kalcijum stvara komplekse sa tetraciklinima što dovodi do inaktivacije njihovog antimikrobnog delovanja.


  Predoziranje

  Suviše brza intravenska injekcija i/ili predoziranje može dovesti do pojave simptoma hiperkalcemije koji su opisani u delu 6 (Neželjena dejstva).  image


  U slučaju iznenadnog ubrzanja pulsa ili izraženog nepravilnog rada srca, treba odmah prekinuti intravensku primenu. Posle toga, može se nastaviti sa sporom intravenskom aplikacijom i uz redovnu kontrolu rada srca. Moguća dalja terapija: Na-EDTA sporo intravenski.


  Inkompatibilnost

  Soli kalcijuma i magnezijuma su inkompatibilne sa mnogim lekovima, što može dovesti do formiranja precipitata. Dakle, Calci-kel 300 ne bi trebalo mešati sa drugim lekovima kod istovremene intravenske primene.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neupotrebljen lek ili otpadni materijal se uništava u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  26.07.2022.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Neprozirna boca od polipropilena, četvrtastog oblika, zapremine 500 mL sa zatvaračem od bromobutil gume i aluminijumskim poklopcem.

Unutrašnje pakovanje je ujedno i spoljašnje.

ATCvet kod: QB05XA30

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara

Broj dozvole za stavljanje leka u promet: 323-01-00035-20-001 od 20.08.2020. godineimage