Početna stranica Početna stranica

Avishield IB GI-13
vakcina koja sadrži živi virus infektivnog bronhitisa, soj V-173/11UPUTSTVO ZA LEK


Avishield IB GI-13, liofilizat za okulonazalnu suspenziju/upotreba u vodi za piće, 10x2500 doza Avishield IB GI-13, liofilizat za okulonazalnu suspenziju/upotreba u vodi za piće, 10x5000 doza


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: GENERA d.d.


Adresa: Svetonedeljska cesta 2, Kalinovica, Rakov Potok, Hrvatska


Podnosilac zahteva: GENERA PHARMA d.o.o. Beograd -Voždovac


Adresa: Gostivarska 70, Beograd-Voždovac


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  GENERA PHARMA d.o.o.

  Gostivarska 70, 11010 Beograd- Voždovac


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

  GENERA D.D.

  Svetonedeljska cesta 2, Kalinovica, HR-10436 Rakov Potok, Hrvatska


 2. IME LEKA Avishield IB GI-13

  vakcina koja sadrži živi virus infektivnog bronhitisa živine, varijantni soj V-173/11 liofilizat za okulonazalnu suspenziju/primenu u vodi za piće

  za kokoške


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 doza vakcine sadrži:


  Aktivna supstanca:


  Živi virus infektivnog bronhitisa živine, varijantni soj V-173/11: 102,7 - 104,6 EID50*


  *EID50 (engl. 50% Embryo infective dose) = infektivna doza za 50% inokulisanih kokošijih embriona


  Pomoćne supstance: Povidon K-25, Bakto pepton, Natrijum-glutamat, Kalijum-dihidrogenfosfat, Kalijum-hidroksid, Dekstran 40000, Saharoza.


 4. INDIKACIJE


  Za aktivnu imunizaciju kokošaka u cilju smanjenja štetnih dejstava virusa avijarnog infektivnog bronhitisa, serotip 793B (linija GI-13), koji se mogu ispoljiti respiratornim kliničkim znacima.

  Početak imuniteta: 10 dana nakon vakcinacije. Trajanje imuniteta: 56 dana nakon vakcinacije.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Nisu poznate.  image


 6. NEŽELJENA DEJSTVA

  Veoma često u vremenskom periodu između 1 i 13 dana nakon okulonazalne vakcinacije, dolazi do pojave prolaznog otežanog disanja, sa ispoljenim trahealnim ronhama. Navedeni poremećaji spontano prestaju i ne zahtevaju lečenje.


  Učestalost neželjenih reakcija je određena prema sledećim pravilima:

  • vrlo česte (više od 1 na 10 životinja kod kojih je primenjen lek pokazuju neželjenu reakciju)

  • česte (više od 1, ali manje od 10 životinja na 100 životinja kod kojih je primenjen lek)

  • manje česte (više od 1, ali manje od 10 životinja na 1000 životinja kod kojih je primenjen lek)

  • retke (više od 1, ali manje od 10 životinja na 10000 životinja kod kojih je primenjen lek)

  • vrlo retke (manje od 1 životinje na 10000 životinja kod kojih je primenjen lek, uključujući izolovane slučajeve).


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Kokoške.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Upotreba raspršivanjem (sprej – aerosol) i okulonazalna primena: od 1.dana života. Upotreba u vodi za piće: od 7. dana života.


  1. Upotreba raspršivanjem (sprej - aerosol)

   Preporučuje se rekonstitucija 1000 doza vakcine u 150 do 300 mL destilovane vode. Broj doza rekonstituisane vakcine treba da odgovara broju jedinki u jatu.

   Zapremina vode za rekonstituciju vakcine treba da bude dovoljna da se osigura ravnomerno raspršivanje po pticama, a zavisno od starosti pilića i proizvodnih uslova, ali ne bi trebao biti manji od 150- 300 mL za 1000 doza.


  2. Upotreba u vodi za piće

   Vakcinu treba rekonstituisati u hladnoj i čistoj vodi bez tragova hlora, drugih dezinficijenasa ili nečistoća, a broj doza treba da odgovara broju jedinki koje treba vakcinisati.

   Vakcinu treba rekonstituisati neposredno pre primene.

   Zapremina vode za rekonstituciju zavisi od starosti i proizvodne kategorije pilića, kao i od proizvodnih i vremenskih uslova. Dodavanje približno 2 grama mleka u prahu ili 20 mL obranog mleka na litar vode omogućava da vakcinalni virus duže ostane aktivan.

   Zapremina vode potrebna za rekonstituciju vakcine prilikom vakcinacije mlađih jedinki (do tri nedelje starosti) može se odrediti na sledeći način:

   broj jedinki izražen u hiljadama pomnožiti sa danom života (npr. 1000 pilića starosti 7 dana = 1 x 7

   = 7 L).

   Važno je da se vakcina rekonstituiše u zapremini vode koju će ptice popiti tokom 1,5 do 2,5 sata, uzimajući u obzir različite sisteme za napajanje.


  3. Okulonazalna upotreba

  Svakih 1000 doza vakcine treba rekonstituisati u 100 mL destilovane vode.


  image


  Propisana doza rekonstituisane vakcine je 0,1 mL, tj. dve kapi za svaku jedinku, bez obzira na starost, telesnu masu i proizvodnu kategoriju. Vakcina se primjenjuje ukapavanjem jedne kapi u oko i jedne kapi u nosni otvor.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  1. Upotreba raspršivanjem (sprej - aerosol)

   Pripremljenu suspenziju vakcine treba ravnomerno raspršiti po odgovarajućem broju jedinki sa udaljenosti od 30 do 40 cm pomoću uređaja za raspršivanje kojim je moguće postići sprej s krupnim kapljicama aerosola (prosečnog promera između 150 i 170 mikrometara). Tokom vakcinacije ptice po mogućnosti treba držati na manjem prostoru uz prigušeno svetlo. Uređaj za raspršivanje mora biti bez taloga, korozije i tragova sredstava za dezinfekciju, i trebao bi biti namenjen isključivo za vakcinaciju.

   Ventilacija mora biti isključena tokom i nakon vakcinacije kako bi se izbegao vrtlog vazduha.


  2. Upotreba u vodi za piće

   Da bi ptice ožednele treba im uskratiti vodu do 2 sata pre vakcinacije (zavisno od temperature u objektu/okolini).

   Hrana uvek mora biti dostupna tokom vakcinacije jer u protivnom ptice neće piti vodu. Sistem za napajanje treba da bude čist, bez tragova hlora, drugih dezinficijenasa ili nečistoća.


  3. Okulonazalna upotreba

  Vakcina se primenjuje ukapavanjem jedne kapi (0.05 mL) u oko i jedne kapi (0.05mL) u nosni otvor. Pre puštanja ptice treba paziti da je prethodno udahnula kap ukapanu u nosni otvor.


 10. KARENCA


  Nula (0) dana.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na temperaturi 2-8 °C (u frižideru). Čuvati zaštićeno od svetlosti.

  Ne zamrzavati.


  Rok upotrebe u originalnom pakovanju: 18 meseci.

  Rok upotrebe nakon rekonstitucije: 3 sata.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.


  image


  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Vakcinisati isključivo zdrave jedinke.


  Maternalna antitela mogu negativno uticati na razvoj aktivno stečenog imuniteta. Pilići sa maternalnim antitelima mogu se vakcinisati, ali se imunitet kod takvih pilića razvija 21 dan nakon vakcinacije.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Sve jedinke u jatu treba vakcinisati istovremeno.

  Vakcinalni soj virusa izlučuje se putem respiratornog i digestivnog sistema. Treba preduzeti odgovarajuće mere kako bi se sprečio kontakt vakcinisanih sa nevakcinisanim životinjama. Takođe treba preduzeti mere za sprečavanje širenja vakcinalnog soja virusa na divlje životinje. Objekte treba očistiti i dezinfikovati nakon svakog proizvodnog ciklusa.


  Vakcinalni soj virusa se može širiti na prijemčivu nevakcinisanu živinu najmanje 28 dana nakon vakcinacije. Moguće je širenje vakcinalnog soja virusa i na prijemčive neciljne vrste.


  Vakcina Avishield IB GI-13 namenjena je za zaštitu živine od respiratornih kliničkih znakova bolesti uzrokovane isključivo varijantnim sojevima koji pripadaju serotipu 793B (linija GI-13) virusa zaraznog bronhitisa živine i ne sme se primenjivati kao zamena za vakcinu protiv infekcije drugim sojevima virusa zaraznog bronhitisa živine. Posebno treba paziti da se izbegne uvođenje varijantnog soja virusa na područja na kojima još nije prisutan.


  Upotreba tokom graviditeta, laktacije i nošenja jaja I

  Dokazana je bezbednost vakcine kada se aplikuje tokom perioda nošenja jaja.


  Interakcije

  Nema dostupnih podataka o bezbednosti i efikasnosti ove vakcine kada se primenjuje sa bilo kojim drugim veterinarskim lekom. Odluku o primeni ove vakcine pre ili posle primene bilo kog drugog veterinarskog leka donosi nadležni veterinar u zavisnosti od procene u konkretnom slučaju.


  Inkompatibilnost

  Vakcinu ne mešati sa bilo kojim drugim veterinarskim lekom.


  Predoziranje

  Nakon primene 10 puta više doze od preporučene, zapažen je prolazni kašalj nakon aerosol/sprej aplikacije vakcine, kao i neželjene reakcije navedene u tački 6.


  Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Potreban je oprez prilikom rekonstitucije i primene vakcine. Nakon primene vakcine treba oprati i dezinfikovati ruke i opremu. Osobe koje primenjuju vakcinu raspršivanjem, i druge prisutne osobe, treba da nose zaštitnu opremu koja uključuje maske sa zaštitom za oči.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek i ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


  image


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  03.10.2022.


 15. OSTALI PODACI Pakovanje:

Bočice od bezbojnog stakla (tip I), zatvorene gumenim zapušačem i sa aluminijskom kapicom. Kartonska ili plastična kutija sa 10 bočica od 2500 doza vakcine.

Kartonska ili plastična kutija sa 10 bočica od 5000 doza vakcine


Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QI01AD07


Broj i datum izdavanja dozvole:

Avishield IB GI-13, 10x2500 doza:323-01-00231-21-001 od 03.10.2022. Avishield IB GI-13, 10x5000 doza:323-01-00232-21-002 od 03.10.2022.


image