Početna stranica Početna stranica

Nobivac DHP
vakcina koja sadrži živi virus štenećaka (soj Onderstepoort), živi adenovirus pasa tip 2 (soj Manhattan LPV3) i živi parvovirus pasa (soj 154)


UPUTSTVO ZA LEK


image

Nobivac DHP, liofilizat za suspenziju za injekciju, 10 x 1 doza (za primenu na životinjama)


Proizvođač: Intervet International B.V.


Adresa: Wim de Korvestraat 35, Boxmeer, Holandija


Podnosilac zahteva: TURANGO D.O.O.


Adresa: Vojvode Antonija Pljakića 9b, Kragujevac, Republika Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

  Turango d.o.o.,Vojvode Antonija Pljakića 9b, Kragujevac, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

  Intervet International B.V., Wim de Korvestraat 35, Boxmeer, Holandija


 2. IME LEKA Nobivac DHP

  vakcina koja sadrži živi virus štenećaka (soj Onderstepoort), živi adenovirus pasa tip 2 (Manhattan soj LPV3) i živi parvovirus pasa (soj 154)

  liofilizat za suspenziju za injekciju za pse


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  Jedna doza sadrži:


  Aktivne supstance:

  Živi atenuirani virus štenećaka, soj Onderstepoort 104,0 – 106,0 TCID50* Živi atenuirani adenovirus pasa, tip 2 soj Manhattan LPV3 104,0 – 106,5 TCID50 Živi atenuirani parvovirus pasa, soj 154 107,0 – 108,4 TCID50


  *50% infektivna doza za kulturu tkiva


  Pomoćne supstance: sorbitol, hidrolizovani želatin, kazein hidrolizat, natrijum-hidrogenfosfat, dihidrat i voda za injekcije.


 4. INDIKACIJE


  Za aktivnu imunizaciju pasa u cilju smanjenja kliničkih znakova bolesti prouzrokovanih infekcijom virusom štenećaka pasa; sprečavanja kliničkih znakova i izlučivanja virusa prouzrokovanih infekcijom parvovirusom pasa; smanjenja kliničkih znakova zaraznog hepatitisa i izlučivanja virusa usled infekcije adenovirusom 1 i u cilju smanjenja kliničkih znakova respiratorne infekcije i izlučivanja virusa prouzrokovanih infekcijom adenovirusom tip 2.

  Početak imuniteta: 1 nedelja nakon završetka primarnog programa vakcinacije Dužina trajanja imuniteta: 3 godine


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Nisu poznate.


  image


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Na mestu primene se retko može javiti lokalna reakcija u vidu difuznog otoka dijametra do 5 mm, bola ili svraba. Otok ponekad može biti tvrd i bolan i trajati do 3 dana nakon injekcije.

  U retkim slučajevima, neposredno nakon vakcinacije je moguć prolazni porast telesne temperature i/ili razvoj reakcija preosetljivosti (uključujući anafilaksu) sa znacima kao što su letargija, edem lica, svrab, dispnoja, povraćanje, dijareja ili kolaps.

  Ukoliko primetite bilo koja druga neželjena dejstva osim ovde opisanih, o tome treba da obavestite nadležnog veterinara.

  Učestalost pojave neželjenih reakcija je definisana prema sledećoj konvenciji:

  • veoma česta (više od 1 na 10 životinja ima simptome neželjenih dejstava tokom trajanja jednog tretmana)

  • česta (više od 1 ali manje od 10 životinja na 100 životinja)

  • povremena (više od 1, ali manje od 10 životinja na 1000 životinja)

  • retka (više od 1, ali manje od 10 životinja na 10 000 životinja)

  • veoma retka (manje od 1 životinje na 10 000 životinja, uključujući izolovane slučajeve).


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Psi.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Jedna bočica sadrži jednu dozu vakcine.

  Vakcina se rekonstituiše neposredno pre primene i primenjuje se subkutano.

  Vakcina se rekonstituiše sa odgovarajućim vakcinama iz Nobivac programa protiv leptospiroze ili besnila, kao što je navedeno u poglavlju Interakcije.

  Shema vakcinacije:

  Primarna vakcinacija:

  Kod štenadi stare preko 10 nedelja jedna doza vakcine bi trebalo da obezbedi zadovoljavajući imunski odgovor. Kod štenadi kod koje je potrebna ranija zaštita, prva doza vakcine se može primeniti u uzrastu od 6 nedelja, ali zbog uticaja maternalnih antitela na imunski odgovor poslednju dozu vakcine treba dati 2-4 nedelje kasnije, tj. u uzrastu od 10 i više nedelja.

  Revakcinacija:

  Nakon završene primarne vakcinacije, revakcinacija se sprovodi na svake tri godine.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Za primenu vakcine koristiti sterilan pribor.

  Vakcina ne sme da se kontaminira hemijskim dezinficijensima. Pre inokulacije vakcine ne dezinfikovati kožu alkoholom ili hemijskim dezinficijensima.


  image


 10. KARENCA


  Nije primenljivo.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati u frižideru na temperaturi od 2-8 °C. Zaštiti od svetlosti. Ne zamrzavati.


  Rok upotrebe: 2 godine.

  Rok upotrebe nakon rekonstitucije: 30 minuta.

  Ne koristiti nakon isteka roka upotrebe označenog na pakovanju.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Prisustvo maternalnih antitela može smanjiti efikasnost vakcinacije. Međutim, dokazana je korist od primene vakcine u prisustvu maternalnih antitela u titrima koji se mogu očekivati u terenskim uslovima.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Vakcinisati samo zdrave pse.

  Pse ne treba izlagati riziku od infekcije nedelju dana nakon završenog programa vakcinacije. Iako je moguće veoma ograničeno izlučivanje vakcinalnog soja parvovirusa pasa (CPV) tokom 8 dana nakon vakcinacije, ono je bez epizootiološkog značaja jer nema podataka da kod nevakcinisanih životinja ovaj soj dovodi do pojave kliničkih simptoma.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  U slučaju nehotičnog samoubrizgavanja vakcine, mesto injekcije treba odmah isprati velikom količinom vode. U slučaju pojave bilo kakvih reakcija, treba se obratiti lekaru i pokazati mu tekst uputstva ili etiketu (pakovanje) leka.

  Nakon vakcinacije oprati i dezinfikovati ruke i pribor.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Može se koristiti tokom graviditeta.


  Predoziranje

  Kod primene desetostruke doze vakcine nisu uočeni drugi simptomi osim onih opisanih u poglavlju 6.


  image


  Interakcije

  Dostupni su podaci o bezbednosti i efikasnosti primene ove vakcine sa inaktivisanim vakcinama Nobivac programa protiv leptospiroze pasa, protiv sledećih uzročnika: Leptospira interrogans serogrupa Canicola serovar Canicola, L. interrogans serogrupa Icterohaemorrhagiae serovar Copenhageni, L. interrogans serogrupa Australis serovar Bratislava i L. kirschneri serogrupa Grippotyphosa serovar Bananal/Liangguang.

  Nakon primene sa jednom od vakcina protiv leptospiroze, blagi prolazni porast telesne temperature (≤ 1 °C) se može javiti tokom nekoliko dana nakon vakcinacije, uz smanjenu aktivnost i/ili smanjen apetit kod neke štenadi. Na mestu injekcije se može javiti mali, prolazni otok (≤ 4 cm), koji povremeno može biti tvrd i bolan na dodir. U svakom slučaju, otok će se ili povući ili značajno smanjiti u roku od 14 dana nakon vakcinacije.

  Nakon istovremene primene prekomernih doza vakcine Nobivac DHP i vakcine protiv leptospiroze iz Nobivac programa, mogu se uočiti prolazne lokalne reakcije kao što je difuzni do tvrdi otok prečnika 1 do 5 cm, obično u trajanju do 5 nedelja nakon vakcinacije; međutim, nekada može biti potrebno više vremena do potpunog povlačenja ovih reakcija.

  Dostupni su podaci o bezbednosti i efikasnosti primene ove vakcine sa inaktivisanim vakcinama Nobivac programa protiv besnila. Nakon primene sa vakcinom protiv besnila mogu se uočiti prolazne lokalne reakcije, kao što su difuzni do tvrdi otok prečnika 1 do 4 cm, u trajanju do 3 nedelje nakon vakcinacije. Otok može biti bolan do 3 dana nakon primene vakcine.

  Dostupni su podaci o bezbednosti i efikasnosti primene ove vakcine istog dana (ali ne pomešane) sa živom vakcinom iz Nobivac programa za intranazalnu primenu protiv infektivnog traheobronhitisa uzrokovanog sa Bordetella bronchiseptica i/ili virusom parainfluence pasa.

  Kada se vakcina Nobivac DHP primenjuje istovremeno sa bilo kojom od gore pomenutih vakcina iz Nobivac programa, treba proveriti podatke o najmlađoj starosnoj kategoriji za koju je odobrena primena svake pojedinačne vakcine. Najmlađi uzrast u kom se psi smeju vakcinisati odgovara najstarijem minimalnom uzrastu za koji je odobrena primena pojedinačnih vakcina koje daju u kombinaciji/istovremeno.

  Pre istovremene primene ovih vakcina obavezno pročitati odgovarajuća Uputstva za lek.

  Nema dostupnih podataka o bezbednosti i efikasnosti ove vakcine kada se primenjuje sa bilo kojim drugim veterinarskim lekom osim gore navedenih vakcina. Stoga se odluka o primeni ove vakcine pre ili posle bilo kog drugog veterinarskog leka donosi u zavisnosti od procene u konkretnom slučaju.


  Inkompatibilnost

  Ne mešati sa drugim veterinarskim lekovima osim sa originalnim rastvaračem* ili vakcinama iz Nobivac programa opisanim u poglavlju Interakcije.

  *nije registrovan u Republici Srbiji


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek kao ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.  image


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  05.10.2022.


 15. OSTALI PODACI Pakovanje:

Primarno pakovanje: bočica od hidrolitičkog stakla tipa I (Ph.Eur.) sa zatvaračem od halogenbutil gume i kodiranom aluminijumskom kapicom, sa jednom dozom vakcine.

Sekundarno pakovanje: kartonska kutija ili providna PVC kutija sa 10 bočica vakcine.


Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.


ATCvet kod: QI07AD02


Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00575-21-001 od 05.10.2022.


image