Početna stranica Početna stranica

Cladaxxa
amoksicilin, klavulanska kiselinaUPUTSTVO ZA LEK


Cladaxxa 40 mg/10 mg, tableta za žvakanje, 10 x 10 tableta(za primenu na životinjama)


Proizvođač: KRKA, D.D., NOVO MESTO


Adresа: Šmarješka cesta 6, Novo Mesto, Slovenija


Podnosilac zahteva: KRKA-FARMA D.O.O. BEOGRAD


Аdresа: Jurija Gagarina 26/V/II , Beograd, Republika Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  KRKA-FARMA D.O.O. BEOGRAD

  Jurija Gagarina 26/V/II, Beograd, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  KRKA, D.D., NOVO MESTO

  Šmarješka cesta 6, Novo Mesto, Slovenija


 2. IME LEKA


  Cladaxxa 40 mg/10 mg

  tableta za žvakanje za mačke i pse

  amoksicilin, klavulanska kiselina


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  Jedna tableta za žvakanje sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Amoksicilin (kao amoksicilin trihidrat) 40 mg Klavulanska kiselina (kao kalijum klavulat, razblažen) 10 mg


  Pomoćne supstance: Celuloza, mikrokristalna; Magnezijum stearat; Silicijum dioksid, anhidrovani; Natrijum skrob glikolat (tip A); Suvi autolizovani kvasac; Eritrozin, E127


  Ružičasto obojene tablete, okrugle, sa podeonom linijom sa jedne strane. Tablete mogu da se dele na jednake polovine.


 4. INDIKACIJE


  Tretman infekcija koje su izazvane bakterijama osetljivim na amoksicilin i klavulansku kiselinu uključujući: oboljenja kože (dubinski i površinski piodermas); oboljenje mekih tkiva (apcesi i analne fistule); oboljenja desni (npr. gengivitis); infekcije urinarnog trakta; respiratorna oboljenja (infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta); enteritis.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne primenjivati kod gerbila, zamorčića, hrčaka, kunića i činčila. Ne koristiti kod konja i preživara. Ne koristiti kod životinja sa teškom disfunkcijom bubrega praćenih anurijom, ili oligurijom.

  Ne primenjivati kod životinja sa poznatom preosetljivošću na penicilin, ili slične supstance iz grupe beta-laktamskih antibiotika ili na bilo koju od navedenih pomoćnih supstanci.


  image


  Ne upotrebljavati kod slučajeva sa poznatom rezistencijom na kombinaciju amoksicilina i klavulanske kiseline.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Veoma retko mogu se javiti reakcije preosetljivosti na penicillin kod tretiranih životinja. U ovim slučajevima primena leka se mora obustaviti i primeniti simptomatska terapija.

  Veoma retko, se mogu javiti gastrointestinalne tegobe (dijareja, povraćanje…) nakon primene ovog leka. Tretman se može prekinuti, u zavisnosti od težine simptoma i procene ordinirajućeg veterinara o odnosu koristi i rizika.


  Učestalost neželjenih reakcija je određena u skladu sa sledećim pravilima:

  • vrlo česte (više od 1 na 10 tretiranih životinja pokazuju neželjenu reakciju)

  • česte (više od 1, ali manje od 10 životinja na 100 tretiranih životinja)

  • povremene (više od 1, ali manje od 10 životinja na 1000 tretiranih životinja)

  • retke (više od 1, ali manje od 10 životinja na 10 000 tretiranih životinja)

  • veoma retke (manje od 1 životinje na 10 000 životinja, uključujući izolovane slučajeve).


   Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Mačke i psi.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Doza: Preporučena doza je 12,5 mg/kg telesne mase dva puta u toku dana-10 mg amoksicilina i 2,5 mg klavulanske kiseline po kilogramu telesne mase (tj. 12,5 mg kombinacije aktivnih supstanci po kg telesne mase dnevno), dva puta dnevno (odgovara 25 mg kombinaciji aktivnih supstanci po kilogramu telesne mase dnevno).

  Način primene: Samo za oralnu aplikaciju. Životinje rado uzimaju tablete iz ruke, mogu se izmrviti i staviti u malo hrane.

  Sledeća tabela predstavlja vodič za upotrebu leka sa odgovarajućim doziranjem:


  Telesna masa (kg)

  Broj tableta po dozi pri primeni dva puta dnevno

  1,0 - 2,0

  ½

  2,1 - 4,0

  1

  4,1 - 6,0

  1 ½

  6,1 - 8,0

  2

  >8,0

  koristiti 200 mg/50 mg ili 400 mg/100 mg tablete


  Trajanje terapije: 5 - 7 dana.


  image


  Hronične i teže infekcije: U slučajevima gde je došlo do značajnih tkivnih oštećenja, oporavak tkiva zahteva duže sprovođenje terapije.

  Na osnovu kliničkih ispitivanja preporučuje se sledeća dužina sprovođenja terapije: Hronične kožne bolesti: 10 - 12 dana

  Hronični cistitis: 10 - 28 dana

  Respiratorne bolesti: 8 - 10 dana


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Da bi se osiguralo ispravno doziranje i izbeglo subdoziranje, telesnu masu treba odrediti što je preciznije moguće.

  Ako životinja ne prihvata tabletu iz ruke ili činije, izmrviti tabletu u malo hrane i dati odmah životinji da pojede.


 10. KARENCA


  Nije primenljivo.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van vidokruga i domašaja dece.

  Čuvati na temperaturi do 25 °C.

  Čuvati u originalnom pakovanju zaštićeno od svetlosti i vlage.

  Rok upotrebe: 2 godine.

  Rok upotrebe prepolovljene tablete: 24 h.

  Svaki put kada se neiskorišćeni deo tablete čuva do sledeće upotrebe, mora se vratiti u otvoreno ležište blistera i čuvati na bezbednom mestu.

  Nemojte upotrebljavati posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe odnosi se na poslednji dan navedenog meseca.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu:

  Ne koristi se u infekcijama koje uzrokuje Pseudomonas spp.

  Lek se ne primenjuje duže od 28 dana ni u slučaju hroničnih infekcija.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Kad god je moguće, kombinaciju amoksicilin, klavulanska kiselina treba koristiti u skladu sa nalazom antibiograma. Primena ovog leka mora biti u skladu sa zvaničnim, nacionalnim vodičima i smernicama za upotrebu antibiotika. Neadekvatna upotreba ovog leka može dovesti do povećane


  image


  prisutnosti bakterija rezistentnih na amoksicilin, klavulansku kiselinu, što takođe može dovesti do smanjenja efikasnosti drugih penicilinskih antibiotika usled potencijalne ukrštene rezistencije.

  Primećen je rastući trend rezistencije E.coli, uključujući multirezistentni E.coli na veliki broj lekova. Kod životinja sa oštećenom funkcijom bubrega i jetre, upotreba ovog leka mora biti u skladu sa procenom ordinirajućeg veterinara i odnosa koristi i rizika i pažljivo izabranom dozom.

  Posebno se savetuje oprez kod primene malim herbivorima.

  Tablete za žvakanje imaju dodat ukus. Da bi izbegli bilo kakvu slučajnu primenu leka, čuvajte tablete van domašaja životinja.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Penicilini i cefalosporini mogu dovesti do pojave preosetljivosti (alergijske reakcije) posle inhalacije, gutanja ili dodira sa kožom. Preosetljivost na peniciline može dovesti do unakrsne reakcije sa cefalosporinima i obrnuto. Alergijske reakcije na ove lekove mogu nekada biti veoma ozbiljne.

  Nemojte rukovati ovim lekom ukoliko imate poznatu preosetljivost, ili ako Vam je savetovano da ne radite sa ovim lekom.

  Rukujte sa ovim lekom tako da izbegnete izlaganje u skladu sa preporučenim merama opreza. Ukoliko se nakon izlaganja ovom leku pojave simptomi, kao što je osip na koži, treba potražiti medicinsku pomoć. Otok lica, usana, ili očiju ili teško disanje su teži simptomi koji zahtevaju hitan medicinski tretman.

  Oprati ruke posle svakog rukovanja lekom.

  Da bi se izbegla slučajna primena leka, pogotovu kod dece, neiskorišćene tablete treba vratiti u otvoren blister, vratiti nazad u spoljašnje pakovanje i čuvati na sigurnom mestu van domašaja dece.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Laboratorijskim ispitivanjima na pacovima i miševima nije dokazano teratogeno, fetotoksično ili maternalno toksično dejstvo.

  Bezbednost leka nije procenjivana tokom perioda graviditeta i laktacije. Koristiti isključivo u skladu sa procenom odgovornog veterinara i odnosa koristi i rizika prilikom primene u periodu graviditeta i laktacije.


  Interakcije

  Ne treba ga koristiti uporedo sa bakteriostatskim antibioticima.

  Ne sme se davati istovremeno sa hloramfenikolom, makrolidima, sulfonamidom i tetraciklinom, jer mogu da inhibiraju antibakterijsko dejstvo penicilina zbog brzog bakteriostatskog dejstva.

  Penicilini mogu da pojačaju efekat aminoglikozida.


  Predoziranje

  Može doći do blagih gastrointerstinalnih poteškoća (dijareja, nauzeja i povraćanje) prilikom predoziranja lekom, ukoliko je neophodno primeniti simptomatsku terapiju.


  Inkompatibilnost

  Nije poznata.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


  image


  Ovaj lek može imati štetno dejstvo na vodene organizme. Ne kontaminirati vodene tokove ovim lekom ili praznom ambalažom.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  23.12.2022.


 15. OSTALI PODACI Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: Blister napravljen od aluminijumske folije koja se sastoji od alminijumskog sloja presvučenog filmom od poliamida (OPA) sa jedne strane i PE sa desikantom sa druge strane i aluminijumske zaptivne folije koja se sastoji od aluminijumskog sloja i PE premaza. Blister sadrži 10 tableta.

Spoljašnje pakovanje: Složiva kartonska kutija sadrži 10 blistera sa 10 tableta i Uputstvo za lek.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01CR02

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00531-21-002 od 23.12.2022. godine


image