Početna stranica Početna stranica

IMOCHEM
imidokarb


UPUTSTVO ZA LEK


IMOCHEM, rastvor za injekciju, 85 mg/mL, 1 x 50 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač:

1.

Interchemie werken "De Adelaar" Eesti AS

2.

Interchemie werken "De Adelaar" B.V.

Adresa:

1.

Vanapere Tee 14, Viimsi, Estonija

2.

Metaalweg 8, Venray, Holandija

Podnosilac zahteva: Vojvodinalek d.o.o.

Adresa: Temerinski put 93 Novi Sad, Republika Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK VOJVODINA LEK DOO, Temerinski put 93, Novi Sad NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

  1. Interchemie werken "De Adelaar" Eesti AS Vanapere Tee 14, Viimsi, Estonija


  2. Interchemie werken "De Adelaar" B.V. Metaalweg 8, Venray, Holandija


 2. IME LEKA IMOCHEM

  85 mg/mL

  rastvor za injekciju za goveda i pse imidokarb


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL rastvora za injekciju sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Imidokarb 85 mg

  (u obliku 121.15 mg imidokarb-dipropionata)


  Pomoćne supstance:

  Propionska kiselina, voda za injekcije Bistar, svetložuti rastvor


 4. INDIKACIJE


  Lečenje i preveniranje babezioze kod goveda i pasa.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Lek ne aplikovati intravenski.

  Lek ne primenjivati istovremeno sa drugim lekovima koji inhibiraju acetilholin-esterazu.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  image


  image

  Kod životinja se nakon aplikacije leka mogu pojaviti holinergički simptomi, gastrointestinalnog (povraćanje, kolike, hipersalivacija) i neuromuskularnog porekla (tremor, konvulzije), te bol (na mestu aplikacije), hipertermija, znojenje i prostracija.

  Holinergički simptomi se mogu ublažiti primenom atropin-sulfata.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda i psi


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

  Lek se aplikuje jednokratno, intamuskularno ili subkutano u dozi koja iznosi: Goveda

  Lečenje: 0.85 mg imidokarba/kg t.m., (ekv. 1 mL/ 100 kg t.m.) Preventiva: 2.125 mg imidokarba/kg t.m., (ekv. 2.5 mL/ 100 kg t.m.)

  Lek se aplikuje duboko intramuskularno ili subkutano u predelu vrata ili buta.


  Psi

  Lečenje: 2.125 mg imidokarba/kg t.m., (ekv. 0.25 mL/ 10 kg t.m.) Preventiva: 4.25 mg imidokarba/kg t.m., (ekv. 0.5 mL/ 10 kg t.m.)


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Lek se aplikuje jednokratno, intamuskularno ili subkutano.


 10. KARENCA


  Goveda:

  Meso i jestiva tkiva: 213 dana Mleko: 21 dan


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Rok upotrebe: 2 godine.

  Rok upotrebe nakon rekonstitucije: 28 dana.

  Lek čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25 °C, zaštićen od svetlosti.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.


  image


  image


  Imidokarb je potentni inhibitor holinesteraze.

  Doze se razlikuju u zavisnosti od vrste životinja i indikacija.

  U svim slučajevima, doze treba prilagoditi tačnoj telesnoj težini životinje.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Ne aplikovati lek intravenski.

  Tačno slediti preporučene doze i izbegavati istovremenu upotrebu drugi antiprotozoalnih supstanci. Aplikacija leka (naročito u većim preporučenim dozama) može biti bolna, te dovesti do burnih reakcija kod životinja. Ove reakcije su naročito izražene kod nekih rasa pasa.

  Kod pasa sa oštećenjem pluća, jetre ili bubrega,lek davati nakon što odgovorni veterinar izvrši procenu svih prednosti i rizika davanja leka.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Pri radu sa ovim lekom potrebno je koristiti zaštitnu odeću i rukavice. Pri radu sa ovim lekom ne treba, jesti, piti ili pušiti. Ukoliko lek dođe u kontakt sa kožom ili očima, odmah iste isprati većom količinom vode. Aplikacija leka, (naročito u većim preporučenim dozama), može biti bolna, te dovesti do burnih reakcija kod životinja. Ove reakcije su naročito izražene kod nekih rasa pasa. Paziti da ne dode do akcidentnog samoubrizgavanja. Posle upotrebe leka oprati ruke. Obavezno potražiti pomoć lekara ukoliko se pojave simptomi antiholinesteraznih efekata.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Kako bezbednost primene ovog leka nije dokazana kod gravidnih životinja, kod ove kategorije ga ne treba primenjivati.

  Bezbednost leka nije dokazana ni kod štenadi.

  Studije na laboratorijskim životinjama nisu pokazale nikakve teratogene efekte. Bezbednost proizvoda nije proučavana kod ciljnih vrsta. Upotreba proizvoda kod gravidnih životinja zavisi od procene koristi / rizika od strane veterinara.


  Interakcije

  Ne primenjivati istovremeno sa inhibitorima holinesteraze.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek kao ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  26.07.2019.


 15. OSTALI PODACI Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje leka: Bočica od obojenog stakla (hidrolitička grupa II), zatvorena bromobutil čepom(tip I) i aluminijumskom kapicom.

Spoljnje pakovanje leka: Složiva kartonska kutija koja sadrži jednu bočicu sa lekom i Uputstvom za lek

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.


image


ATCvet kod: QP51AE01

Broj dozvole za stavljanje leka u promet: 323-01-00223-18-002 od 26.07.2019.image