Početna stranica Početna stranica

Nobilis ND C2
vakcina koja sadrži živi virus Newcastle bolesti (NDV), soj C2


UPUTSTVO ZA LEK


image

image

Nobilis ND C2, liofilizat za okulonazalnu suspenziju, 10 bočica x 2500 doza Nobilis ND C2, liofilizat za okulonazalnu suspenziju, 12 čašica x 2500 doza


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Intervet International B.V.

Adresa: Wim de Korvestraat 35, Boxmeer, Holandija

Podnosilac zahteva: TURANGO D.O.O.

Adresa: Vojvode Antonija Pljakića 9b, Kragujevac, Republika Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

  Turango d.o.o.,

  Vojvode Antonija Pljakića 9b, Kragujevac, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

  Intervet International B.V.,

  Wim de Korvestraat 35, Boxmeer, Holandija


 2. IME LEKA Nobilis ND C2

  vakcina koja sadrži živi virus Newcastle bolesti, soj C2 liofilizat za okulonazalnu suspenziju

  za piliće


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  Jedna doza sadrži:

  Aktivna supstanca:

  Živi atenuirani virus Newcastle bolesti (NDV), soj C2 5,7 – 7,5 log10 EID50* (*) EID50 : infektivna doza za 50% embrioniranih jaja

  Pomoćne supstance: sorbitol, hidrolizovani želatin, pankreasni hidrolizat kazeina, natrijum- hidrogenfosfat, prečišćena voda


 4. INDIKACIJE


  Aktivna imunizacija pilića protiv virusa Newcastle bolesti, u cilju smanjenja kliničkih znakova i mortaliteta.

  Vreme potrebno za razvoj imuniteta: 2 nedelje nakon vakcinacije seronegativnih jedinki. Trajanje imuniteta: 5 nedelja nakon vakcinacije seronegativnih jedinki.

  Početak zaštite je potvrđen 2 nedelje nakon vakcinacije jedinki sa prisutnim maternalnim antitelima. Trajanje imuniteta: u skladu sa programom vakcinacije (pogledati tačku 9).


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne vakcinisati jedinke sa kliničkim znacima bolesti (naročito znacima respiratornih bolesti) i piliće izložene stresu.


  image


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Okulonazalna primena hladne vakcine (na temperaturi frižidera) može uzrokovati pojačano treptanje ili trešenje glavom.

  Ukoliko primetite ozbiljna neželjena dejstva ili bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Pilići.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Okulonazalna upotreba ili upotreba raspršivanjem.

  Vakcinacija se sprovodi jednokratno, primenom jedne doze po jedinki i može se primeniti od prvog dana života.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Vakcina može biti u obliku liofilizovanog kolača u staklenoj bočici ili u obliku liofilizovanih kuglica (sfera) u čašici. U slučaju da se vakcina nalazi u čašici, ne koristiti je ako je sadržaj braonkaste boje i lepi se za pakovanje, jer to ukazuje da je došlo do oštećenja pakovanja. Nakon otvaranja, svako pakovanje treba iskoristiti odmah i u potpunosti.

  Okulonazalna upotreba:

  Rekonstituisati vakcinu u odgovarajućoj količini pogodnog rastvarača i primeniti je korišćenjem strandardizovane kapaljke (sa poznatom i ujednačenom veličinom kapi). Za rekonstituciju se mogu koristiti sterilna destilovana voda ili fosfatom puferizovani fiziološki rastvor (PBS). Količina rastvarača potrebna za primenu vakcine metodom ukapavanja u oko ili u nos zavisi od broja doza i veličine kapljica, ali je potrebno oko 35 mL na 1000 doza.

  Jedna kap vakcine se aplikuje u jednu nozdrvu ili u jedno oko. Pre puštanja pileta treba se uveriti da je ono udahnulo intranazalno primenjenu kap vakcine.

  Upotreba raspršivanjem:

  Rekonstituisati vakcinu u hladnoj, čistoj vodi u koju se može dodati 2% obranog mleka. Ne koristiti hlorisanu vodu. Bočice sa vakcinom treba otvoriti ispod površine vode, a sadržaj čašice sipati u vodu. U oba slučaja, vodu sa dodatom vakcinom treba dobro promešati pre upotrebe. Voda koja se koristi za rekonstituciju i atomizeri za raspršivanje vakcine ne smeju sadržati sediment, tragove korozije, niti tragove dezinficijenasa ili antiseptika. Najbolje je koristiti atomizere koji su namenjeni isključivo za vakcinaciju. Vakcina se rekonstituiše u odgovarajućoj količini vode koja će da osigura ravnomerno raspršivanje vakcine po pilićima. Potrebna količina vode zavisi od uzrasta pilića koje treba vakcinisati i sistema uzgoja, ali se preporučuje 250 mL do 500 mL vode za 1000 doza vakcine. Pripremljena suspenzija vakcine treba da se rasprši ravnomerno po pilićima, sa udaljenosti od 30 do 40 cm. Najbolje je vakcinaciju sprovesti nakon zamračivanja prostora, kada se pilići zbiju jedni uz druge. Ukoliko je primenljivo, smanjiti ili isključiti ventilaciju kako bi se sprečio gubitak vakcine.  image


  Program vakcinacije:

  Nobilis ND C2 se može davati od prvog dana života. Kako imunitet indukovan vakcinom Nobilis ND C2 nije dugotrajan, treba primeniti produženi program vakcinacije. Da bi se održao potreban nivo zaštite, 2-3 nedelje nakon primene ove vakcine piliće treba vakcinisati živom vakcinom koja sadrži imunogeniji soj Clone 30.


 10. KARENCA


  Nula (0) dana.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati u frižideru (2-8 °C). Ne zamrzavati. Zaštiti od svetlosti. Nakon rekonstitucije, čuvati na temperaturi do 25 °C.


  Rok upotrebe: 24 meseca

  Rok upotrebe nakon rekonstitucije: 3 sata.

  Ne koristiti nakon isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Vakcinisati samo zdrave jedinke.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Vakcinalni virus se može širiti sa vakcinisanih na nevakcinisane ptice i do 10 dana posle vakcinacije, pri čemu ne dolazi do pojave simptoma bolesti, ali može dovesti do serokonverzije kod nevakcinisanih životinja.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Vakcinalni virus se može širiti sa vakcinisanih na nevakcinisane ptice do 10 dana posle vakcinacije, pri čemu kod nevakcinisanih životinja ne dolazi do pojave kliničkih znakova bolesti, ali može doći do serokonverzije.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Živi vakcinalni virus Newcastle bolesti kod ljudi može uzrokovati blagi, prolazni konjuktivitis, pa se zbog toga preporučuje primena odgovarajućih mera zaštite.

  Ruke i opremu treba prati i dezinfikovati nakon vakcinacije. Kada se vakcina primenjuje u obliku spreja (raspršivanjem), treba sprečiti kontakt očiju i disajnih puteva sa vakcinalnim virusom. Kod primene vakcine raspršivanjem nositi odgovarajuću zaštitnu opremu (zaštitnu masku i naočare).  image


  Upotreba tokom perioda nošenja jaja

  Vakcina se ne primenjuje kod nosilja, niti u periodu od 4 nedelje pre pronošenja (bezbednost primene u ovom periodu nije ispitana).


  Interakcije

  Dostupni su podaci o bezbednosti i efikasnosti koji pokazuju da se ova vakcina može primeniti jednodnevnim pilićima istog dana (ali bez mešanja vakcina), sa živim Intervetovim vakcinama protiv rinotraheitisa (soj 11/94), Marekove bolesti (sojevi CVI988 i FC126) i infektivnog bronhitisa (soj IBMa5). Efikasnost vakcine protiv Marekove bolesti i vakcine IB Ma5 nije ispitivana.

  Dostupni su podaci o bezbednosti i efikasnosti koji pokazuju da se živa vakcina protiv infektivnog burzitisa (soj D78) može primeniti 7 dana nakon primene vakcine Nobilis ND C2.

  Nema podataka o bezbednosti i efikasnosti ove vakcine kada se primenjuje sa bilo kojim drugim veterinarskim lekom osim gore navedenih proizvoda. Stoga se odluka o primeni ove vakcine pre ili posle bilo kog drugog veterinarskog leka donosi u zavisnosti od procene konkretnog slučaja.


  Inkompatibilnost

  Ne koristiti istovremeno sa bilo kojim drugim veterinarskim lekom, osim sa proizvodima navedenim u delu Interakcije.


  Predoziranje

  Nakon primene desetostruke maksimalne doze vakcine preporučenim putevima primene, nisu zabeležena druga neželjena dejstva osim onih opisanih u delu 6.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  04.11.2022.


 15. OSTALI PODACI Pakovanje:

Primarno pakovanje:

Staklena (tip I) bočica sa 2500 doza vakcine, zatvorena zapušačem od halogenobutil gume i zapečaćena metalnom kapicom.

Zatvorena aluminijumska laminatna čašica sa kontaktnim slojem od polipropilena (čašica) i polipropilena/polietilena (poklopac), sa 2500 doza vakcine.

Sekundarno pakovanje: Kartonska kutija sa 10 bočica. PET plastična kutija sa 12 čašica.image


Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara, a distribucija se vrši u skladu sa propisanim Programom mera zdravstvene zaštite životinja.


ATCvet kod: QI01AD06


Broj i datum izdavanja dozvole:

Pakovanje 10 bočica x 2500 doza: 323-01-00485-21-002 od 04.11.2022.

Pakovanje 12 čašica x 2500 doza: 323-01-00314-22-002 od 04.11.2022.


Stimulacija imuniteta protiv Newcastle bolesti kod pilića.

Atenuirani C2 soj je lentogen i slabo patogen, te je pogodan za primenu od prvog dana života. Efikasnost primarne vakcinacije ND C2 sojem je potvrđena isključivo uz sekundarnu vakcinaciju pilića živom NDV vakcinom koja sadrži imunogeniji soj Clone 30.image