Početna stranica Početna stranica

Hemosul - S
sulfametoksazol, trimetoprimUPUTSTVO ZA LEK


image

HEMOSUL - S, rastvor za injekciju (200mg/mL + 40 mg/mL), 1 x 100 mL (za primenu na životinjama)


Proizvođač: VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA A.D.


Adresa: Beogradski put 123, Subotica, Srbija


Podnosilac zahteva: VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA A.D.

Adresa: Beogradski put 123, Subotica, Srbijaimage


1.

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA A.D., Beogradski put 123, Subotica, Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA A.D., Beogradski put 123, Subotica, Srbija


2.


IME LEKA

HEMOSUL - S

200 mg/mL + 40 mg/mL rastvor za injekciju

za svinje

sulfametoksazol, trimetoprim


3.


KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

1 mL rastvora za injekciju sadrži:

Aktivna supstanca

Sulfametoksazol 200 mg

Trimetoprim 40 mg

Pomoćne supstance:

Benzilalkohol 50 mg

Ostale pomoćne supstance: natrijum-hidroksid; etanol, koncentrovani; voda propilenglikol.

za injekcije;


 1. INDIKACIJE


  Lečenje infekcija uzrokovanih infekcijama osetljivim na kombinaciju trimetoprim+sulfametoksazol.


 2. KONTRAINDIKACIJE


  Kontraindikovana je primena ovog preparata kod životinja sa oštećenom funkcijom jetre ili bubrega, kod oligurije i anurije, kao i kod životinja sa oštećenom funkcijom hematopoetskih organa.

  Ne daje se životinjama sa poznatom preosetljivošću na sulfonamide i/ili trimetoprim.


 3. NEŽELJENA DEJSTVA


  Ponekad kod tretiranih životinja može doći do povraćanja, dijareje, anoreksije. Moguća je pojava reakcija preosetljivosti.


  image


  Ukoliko primetite neko ozbiljno ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 4. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Svinje


 5. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Intramuskularna upotreba.

  Lek se primenjuje u dozi od 1 mL leka/10-15 kg t.m.


 6. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Jednokratna aplikacija može biti dovoljna u nekomplikovanim stanjima, ali u težim stanjima je potrebno da se lek aplikuje jedanput dnevno tokom nekoliko dana, do dva dana nakon povlačenja simptoma, najviše 5 dana.

  Na jedno injekciono mesto ne treba aplikovati više od 10 mL leka. Volumen leka veći od 10 mL treba podeliti i aplikovati na više mesta.


 7. KARENCA


  Meso i iznutrice svinja: 28 dana


 8. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na temperaturi do 25 ˚C, u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti.


  Rok upotrebe: 3 godine.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana, na temperaturi do 25 ˚C. Ne koristiti lek posle roka naznačenog na pakovanju.


 9. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Tokom terapije životinjama treba obezbediti dovoljne količine vode za piće. Lek treba davati na osnovu nalaza antibiograma.

  Da bi se lek pravilno dozirao, treba što tačnije odrediti telesnu masu životinje.

  Upotreba leka koja nije u skladu sa uputstvom datim u Sažetku karakteristika leka i Uputstvu za lek može da dovede do povećanja zastupljenosti rezistentnih bakterija.


  image


  Pogledati poglavlje „Interakcije”.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Voditi računa da ne dođe do samoubrizgavanja leka. Izbegavati kontakt leka sa kožom i očima. Ukoliko do toga dođe, mesto kontakta isprati velikom količinom vode. Ukoliko se javi iritacija, obratiti se lekaru.

  Nakon primene leka oprati ruke.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Bezbednost upotrebe sulfametoksazola i trimetoprima kod gravidnih životinja nije dovoljno ispitana. Stoga se ne preporučuje primena leka tokom graviditeta i laktacije.


  Predoziranje

  Posle duže upotrebe sulfonamida, često dolazi do oštećenja hematopoetskih oragana pa i centralnog nervnog sistema. Doze trimetoprima veće od terapijskih, mogu izazvati leukopeniju i anemiju. Doza od 30 do 100 mg/kg trimetoprima prouzrokuje i apneju.


  Interakcije

  Preparat se ne daje zajedno sa para-aminobenzoevom kiselinom (PABA), i njenim derivatima (prokain i ostali lokalni anestetici), kao ni sa vitaminima B kompleksa (nikotinamid, folna kiselina i holin), jer antagonistički deluju na sulfonamide. Urea pojačava dejstvo sulfonamida povećavajući njihovu rastvorljivost i smanjujući vezivanje za proteine. Nesteroidni antireumatski lekovi smanjuju vezivanje sulfonamida za proteine plazme i mogu da pojačaju njihov efekat.


  Inkompatibilnost

  Ne mešati sa drugim lekovima.


 10. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili otpadni materijal se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 11. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  05.09.2019.


 12. OSTALI PODACI


Pakovanje: Bočica od tamnog stakla (tip II), zapremine 100 mL, zatvorena gumenim zapušačem i aluminijumskom kapicom, u kutiji.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01EW11

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00136-19-002 od 05.09.2019.


image