Početna stranica Početna stranica

KETOPROCEN
ketoprofenUPUTSVO ZA LEK


KETOPROCEN, rastvor za injekciju, 100 mg/mL bočica, 1 x 100 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: “CENAVISA S.L.”


Adresa: Cami Pedra Estela s/n, 43205 Reus , Španija


Podnosilac zahteva: “AGRIMATCO d.o.o.”


Adresa: Narodnog fronta 73/I, 21102 Novi Sad, Republika Srbija


image


1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


“AGRIMATCO d.o.o.”

Narodnog fronta 73/I, 21102 Novi Sad, Republika Srbija NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

“CENAVISA S.L.”

Cami Pedra Estela s/n, 43205 Reus, Španija


 1. IME LEKA KETOPROCEN

  100 mg/mL

  rastvor za injekciju

  za konje, goveda i svinje ketoprofen


 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL rastvora za injekciju sadrži:


  Aktivna supstanca

  Ketoprofen 100,0 mg


  Pomoćne supstance

  Benzil alkohol (E 1519) 10,0 mg

  arginin, limunska kiselina monohidrat, voda za injekciju


 3. INDIKACIJE


  Konji

  Lečenje akutnih, bolnih i inflamatornih stanja kao posledica koštano mišićnih oboljenja kod sportskih i trkačkih konja, a naročito: hramanja traumatskog porekla, artritisa, artroza, trauma zglobova (uganuća, sinovitisa), fraktura, tendinitisa, peritendinitisa, stanja kože (oboljenja mišića, akcidenti sa potkovicama, dermatitis baze kopita, laminitis), inflamatorne reakcije nakon hirurških zahvata,

  - simptomatski tretman kolika.


  Goveda

  • Antiinflamatorni, analgetički i antipiretički treman stanja i oboljenja, kao što su:

  • Inflamatorni procesi koštano-mišićnog sistema,

  • Mastitis

  • Edem vimena

  • Inflamatorni procesi vezani za respiratorne bolesti i

  • Kolike


   image


   Svinje

   Lečenje hipertermije kod akutnih bolesti, te mastitisa, metritisa i agalakcije kod krmača.


 4. KONTRAINDIKACIJE


  Primena leka je kontraindikovana kod životinja, sa poznatom preosetljivosti na ketoprofen, u slučajevima ozbiljne renalne slabosti, istovremeno sa drugim nesteroidnim antiinflamatornim lekovima, kao i diureticima i antikoagulansima


 5. NEŽELJENA DEJSTVA

  U retkim slučajevima kod životinja mogu nastati iritacije ili ulkusi u gastrointestinalnom traktu. Učestalost neženjenih reakcija je određena u skladu sa sledećim pravilima:

  • vrlo česte (više od 1 od 10 tretiranih životinja pokazuju neželjenu reakciju)

  • česte (više od 1 ali manje od 10 životinja na 100 tretiranih životinja)

  • povremene (više od 1 ali manje od 10 životinja na 1000 tretiranih životinja)

  • retke (više od 1 ali manje od 10 životinja na 10000 tretiranih životinja)

  • veoma retke (manje od 1 od 10000 tretiranih životinja, uključujući izolovane slučajeve).


   Ukoliko primetite ozbiljno ili bilo kakvo drugo neženjeno dejstvo koje ovde nije navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 6. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Konji, goveda i svinje


 7. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Lek se primenjuje intravenski ili intramuskularno.


  Goveda

  3 mg ketoprofena po kg telesne mase, dnevno u trajanju od 1 do 3 dana duboko intramuskularno ili intravenski, odnosno 3 mL leka na 100 kg t.m.


  Konji

  2,2 mg ketoprofena po kg telesne mase dnevno, u trajanju od 3 do 5 dana intravenskim putem ili 1 mL leka na 45 kg t.m..

  Za terapiju kolika jedna injekcija je obično dovoljna, a dodatne aplikacije moraju uslediti tek posle ponovnog kliničkog pregleda životinje.


  Svinje

  Jedna injekcija 3 mg ketoprofena po kg telesne mase ili 3 mL leka na 100 kg t.m., duboko intramuskularno.


  image


 8. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Ne mešati lek sa drugim lekovima i supstancama u istom špricu.


 9. KARENCA


  Konji

  Meso: 4 dana

  Mleko: 0 časova


  Goveda

  Meso: 4 dana

  Mleko: 0 časova


  Svinje

  Meso: 4 dana


 10. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece

  Primarno pakovanje leka (bočice, boce) treba držati u sekundarnom pakovanju (kutijama), u cilju zaštite od svetlosti.


  Rok upotrebe: 30 meseci.

  Uslovi čuvanja: proizvod ne zahteva posebe uslove čuvanja.


  Rok upotrebe posle otvaranja: 28 dana.

  Uslovi čuvanja posle otvaranja kontejnera: na temperaturi do 25ºC. Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe.


 11. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Primena kod životinja mlađih od 6 nedelja ili starih životinja nosi dodatne rizike. Ove životinje treba pažljivo klinički tretirati ukoliko se takva primena ne može izbeći.

  Izbegavajte upotrebu kod dehidriranih, hipovolemičnih ili hipotenzivnih životinja, zbog mogućeg rizika od povišene renalne toksičnosti.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Ne mešati lek sa drugim lekovima i supstancama u istom špricu.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama


  image


  Osobe sa poznatom preosetljivošću na ketoprofen i/ili benzil alkohol treba da izbegavaju kontakt sa lekom.

  U slučaju nehotičnog samoubrizgavanja leka, odmah se treba javiti lekaru, i pokazati mu etiketu ili uputstvo.

  Izbegavati kontakt sa lekom, odnosno sprečiti da isti kontaminira kožu ili oči.


  Ukoliko lek dođe u kontakt sa kožom ili očima, navedena mesta isprati većom količinom čiste vode. U slučaju da proces iritacije potraje, treba konsultovati lekara.

  Posle primene leka oprati ruke.


  Upotreba tokom graviditeta, laktacije ili nošenja jaja

  Lek se može koristiti kod životinja (krave, krmače) u graviditetu i laktaciji.

  U odsustvu specifičnih podataka kod gravidnih kobila i veoma mlade ždrebadi, ne preporučuje se primena leka kod gravidnih kobila i ždrebadi, starosti ispod 15 dana .


  Interakcije

  Lek se ne primenjuje zajedno sa drugim nesteroidnim antiinflamatornim lekovima, diureticima ili antikoagulansima.


  Predoziranje

  Ketoprocen u preporučenoj dozi ne izaziva neželjene reakcije vezane za tretman. Nisu zabeleženi znaci predoziranja kod konja nakon primene leka u petostruko većoj dozi tokom 15 dana, kod goveda nakon primene leka u petostruko većoj dozi tokom 5 dana, niti kod svinja nakon primene leka u trostruko većoj dozi tokom 3 dana.


  Inkompatibilnost

  U odsustvu ispitivanja kompatibilnosti, ovaj veterinarski lek ne sme se mešati sa drugim lekovima


 12. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 13. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  10.12.2020.


 14. OSTALI PODACI Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje:

Bočica od tamnog stakla (II hidrolitička grupa), zatvorena čepom od brombutila i aluminijumskom kapicom.

Spoljašnje pakovanje:

Kartonska kutija sa jednom bočicom od 100 mL.

ATCvet šifra: QM01AE03

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

Broj dozvole: 323-01-00562-19-001 od 10.12.2020. godine


image