Početna stranica Početna stranica

Hipraviar-clon
vakcina koja sadrži živi virus Newcastle bolesti, klon CL/79UPUTSTVO ZA LEKHIPRAVIAR-CLON, liofilizat za suspenziju, 10 x 1000 doza HIPRAVIAR-CLON, liofilizat za suspenziju, 10 x 5000 doza


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: LABORATORIOS HIPRA S.A.


Adresa: Avda. la Selva, 135, 17170 Amer (Girona), Španija


Podnosilac zahteva: FISH Corp.2000 d.o.o.


Adresa: Nebojšina 41, Beograd, Srbijaimage


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

  FISH Corp. 2000 d.o.o., Nebojšina 41, Beograd, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

  LABORATORIOS HIPRA S.A., Avda la Selva, 135, 17170 Amer (Girona), Španija


 2. IME LEKA HIPRAVIAR-CLON

  vakcina koja sadrži živi virus Newcastle bolesti, klon CL/79 liofilizat za suspenziju

  za piliće


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  Jedna doza vakcine (0,03 mL posle rekonstitucije za okularnu/nazalnu upotrebu) sadrži:

  Aktivna supstanca:

  Živi virus Newcastle bolesti, klon CL/79 106,5 - 107,7 EID50

  * 50% infektivna doza za pileći embrion


  Pomoćne supstance: kalijum-hidrogenfosfat; kalijum-dihidrogenfosfat; želatin; saharoza; enzimski hidrolizat kazeina (N-Z Amine AS)


 4. INDIKACIJE


  Aktivna imunizacija brojlera i budućih nosilja i roditelja u cilju prevencije Newcastle bolesti.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Nema.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Kod vakcinisanih ptica je 5-7 dana nakon vakcinacije moguća pojava respiratornih simptoma. Ukoliko primetite neko ozbiljno ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo, koje nije navedeno u ovom uputstvu, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Pilići (brojleri i buduće nosilje i roditelji).


  image


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Doziranje: jedna doza vakcine po ptici.

  Način primene: okulonazalna upotreba, upotreba dodavanjem u vodu za piće ili upotreba raspršivanjem.

  Nadležni veterinar će odrediti najpogodniji program vakcinacije, u odnosu na zdravstveno stanje na farmi i u regionu.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Okularna/nazalna upotreba:

  Za pripremu 1000 doza vakcine, liofilizat pomešati sa rastvaračem/vodom za injekcije (32 mL za 1000 doza) i blago promešati. Vakcinu primenjivati tek nakon potpunog resuspendovanja liofilizata. Aplikovati jednu kap vakcine (0,03 mL) po ptici, u oko ili nozdrvu, uz upotrebu standardne kapaljke.


  Upotreba dodavanjem u vodu za piće (oralno):

  Resuspendovati liofilizat tako što se bočica u kojoj se nalazi napuni do polovine zapremine svežom vodom (ne koristiti hlorisanu vodu, niti vodu sa bilo kojim drugim dezinficijensom, kao ni destilovanu vodu), promućka i sipa u odgovarajući kontejner do one količine vode za piće koju će ptice konzumirati u roku od pola do najduže jednog sata, vodeći računa o potrebama za vodom:


  Starost pilića Približna količina vode za 1000 pilića

  1 do 3 nedelje 5 - 10 litara

  4 do 9 nedelja 12 - 23 litara

  10 do 16 nedelja 27 - 37 litara


  Ne koristiti toplu vodu za resuspendovanje liofilizata.

  Da bi se obezbedilo da živina popije rekonstituisanu vakcinu u roku od pola ili najduže jednog sata, vodu za piće treba uskratiti leti 1 sat, odnosno zimi 2 sata pre vakcinacije.


  Upotreba raspršivanjem (aerosolom):

  Ukoliko se vakcina aplikuje u obliku aerosola, koristiti kapljice veličine preko 50μm.

  Zapremina vode koja će biti potrebna za aerosol aplikaciju zavisi od aparata koji se upotrebljava i veličine kapljica koje proizvodi. Zbog toga, pre sprovođenja vakcinacije treba utvrditi količinu vode koja je potrebna za aparat pomoću kog će se vakcina primenjivati. Da bi se to uradilo, dan pre vakcinacije treba napuniti aparat svežom vodom i raspršiti aerosol, tako da glave ptica budu prekrivene kapljicama vode. Zatim treba proveriti koliko je vode potrošeno i to će biti količina vode potrebna za vakcinaciju, koja će se zatim pomešati sa odgovarajućim brojem doza vakcine, zavisno od broja jedinki koje treba vakcinisati.

  Orijentaciono, potrebna količina vode će biti:


  Broj doza

  Jednodnevni pilići (velike kapi)

  Starije jedinke (fine kapi)

  1000

  200-250 mL

  500-1000 mL  image


  Preporučuje se da se sprej krupnih kapljica (većih od 50 µm) koristi za prvu imunizaciju. Za kasnije vakcinacije (kod starijih ptica) se može koristiti sprej finijih kapljica (manjih od 50 µm).


 10. KARENCA


  Nula (0) dana.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati i transportovati na temperaturi 2-8°C (u frižideru). Čuvati zaštićeno od svetlosti.

  Ne zamrzavati.

  Čuvati van domašaja dece.


  Rok upotrebe u originalnom pakovanju: 24 meseca

  Rok upotrebe nakon rekonstitucije: upotrebiti odmah.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Vakcinisati samo zdrave jedinke. Ne izlagati vakcinu dezinficijensima, deterdžentima, toploti ili sunčevoj svetlosti, jer je na njih osetljiva. Broj doza vakcine usaglasiti sa brojem jedinki koje treba vakcinisati. Obezbediti da svaka ptica primi propisanu dozu. Kako bi se izbegao gubitak efikasnosti vakcine, vakcinaciju treba sprovesti u najkraćem mogućem roku.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Pilići mogu biti vakcinisani već jedan dan posle izleganja, ukoliko će biti naseljeni u endemična područja za Newcastle bolest.

  Za rekonstituciju vakcine ne koristiti hlorisanu vodu niti vodu sa bilo kojim drugim dezinficijensom, kao ni destilovanu vodu.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Primena vakcine aerosolom zahteva upotrebu zaštitne maske i naočara.


  Upotreba tokom nošenja jaja

  Ne primenjivati u periodu nošenja jaja.  image


  Interakcije

  Nema dostupnih podataka o bezbednosti i efikasnosti istovremene primene ove vakcine sa drugim veterinarskim lekovima. Odluku o primeni ove vakcine pre ili posle bilo kog drugog veterinarskog leka treba doneti u zavisnosti od procene konkretnog slučaja.


  Inkopatibilnost

  U nedostatku ispitivanja kompatibilnosti, ovaj lek se ne sme mešati sa drugim veterinarskim lekovima.


  Predoziranje

  Simptomi nisu zabeleženi pri primeni doze 10 puta veće od preporučene.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  24.12.2021.


 15. OSTALI PODACI Pakovanje:

Primarno pakovanje: bočica od stakla tipa I, sa 1000 i 5000 doza vakcine, zatvorena zapušačem od brombutil gume i aluminijumskom kapicom.

Sekundarno pakovanje: kartonska kutija sa 10 bočica x 1000 doza ili 10 bočica x 5000 doza vakcine.


ATCvet kod: QI01AD06


Način izdavanja:

Lek se može izdavati samo na recept, a distribucija se vrši u skladu sa propisanim Programom mera zdravstvene zaštite životinja.


Broj dozvole:

Pakovanje 10 x 1000 doza: 323-01-00323-21-001 od 21.12.2021.

Pakovanje 10 x 5000 doza: 323-01-00324-21-001 od 21.12.2021.


image