Početna stranica Početna stranica

Nobilis MG 6/85
vakcina koja sadrži Mycoplasmae gallisepticum, soj MG 6/85UPUTSTVO ZA LEK


Nobilis MG 6/85, liofilizat za suspenziju, 1 x 1000 doza


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Intevet International B.V.


Adresa: Wim de Korvestraat 35, Boxmeer, Holandija


Podnosilac zahteva: Marlo Farma


Adresa: Hektorovićeva 20a, 11000 Beograd, Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  Marlo Farma

  Hektorovićeva 20a, 11000 Beograd, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Intervet International B.V.

  Wim de Korvestraat 35, Boxmeer, Holandija


 2. IME LEKA Nobilis MG 6/85

  vakcina koja sadrži živi atenuirani Mycoplasma gallisepticum, soj MG 6/85 liofilizat za suspenziju

  za piliće (buduće nosilje)


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 doza sadrži:

  Aktivna supstanca:

  Živa atenuirana Mycoplasmae gallisepticum soj MG 6/85 106.9 – 108.5 CFU*

  * Colony Forming Units


  Za kompletan spisak pomoćnih supstanci videti 6.1.


  Pomoćne supstance:

  natrijum-hlorid, natrijum-dihidrogenfosfat,dihidrat, kalijum-dihidrogenfosfat, natrijum- hidrogenfosfat,dihidrat, glutamin, saharoza, pankreasni hidrolizat kazeina, laktalbumin hidrolizat želatin i voda za injekcije


 4. INDIKACIJE


  Aktivna imunizacija budućih nosilja u cilju smanjenja lezija kod zapaljenja vazdušne kese i traheja usled infekcije izazvane sa Mycoplasma gallisepticum.

  Imunitet se razvija 4 nedelje nakon vakcinacije. Trajanje imuniteta iznosi 24 nedelje nakon vakcinacije sa vakcinom koja sadrži 7.5 log10 CFU aktivne supstance.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne primenjivati 4 nedelje nakon pronošenja ili tokom perioda nošenja jaja. Vakcina nije namenjena budućim roditeljskim jatima.


  image


 6. NEŽELJENA DEJSTVA

  Nema.


  Ukoliko primetite bilo kakva ozbiljna neželjena dejstva ili neželjena dejstva koja nisu navedena u ovom uputstvu, molimo Vas obavestite svog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Pilići (buduće nosilje).


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Nakon rekonstitucije, primeniti 1 dozu nebulizacijom (fini sprej) pilićima (budućim nosiljama) od

  6. nedelje starosti.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA Iskoristiti celokupan sadržaj nakon prvog otvaranja. Priprema vakcine:

  1. Koristiti samo čistu, hladnu, nehlorisanu, po mogućstvu destilovanu vodu temperature ≤ 25 °C. Zapremina vode za rekonstituciju treba da bude dovoljna da obezbedi ujednačenu distribuciju prilikom raspršivanja po pticama. Ovo može da varira u zavisnosti od veličine ptica koje se vakcinišu i sistema za vakcinaciju, ali se preporučuje 250 do 400 mL vode na 1000 doza. Pratiti uputstva sredstva za fino raspršivanje.

  2. Otvorite bočicu pod vodom.

  3. Skinite zatvarač i zapušač sa bočice.

  4. U slučaju mešanja, ponovite korake 2 i 3 u istoj vodi sa bočicama koje sadrže isti broj doza Nobilis MS Live


   Primena vakcine

   1. Vakcinisati uz pomoć sredstva za fino raspršivanje pogodnog za primenu vakcine nebulizacijom (veličina čestica < 100 µm). Suspenziju vakcine treba podjednako raspršiti na odgovarajući broj ptica sa rastojanja od otprilike 40 cm.

   2. Ne koristiti bilo kakve dezinficijense, obrano mleko ili druge agense koji mogu da umanje efikasnost vakcine primenjene sredstvom za fino raspršivanje.

   3. Isključite sve ventilatore i dotok vazduha dok vršite vakcinaciju raspršivanjem.

   4. Detaljno očistite sredstvo za fino raspršivanje nakon upotrebe prema preporuci proizvođača.


 10. KARENCA


  Nula (0) dana.


  image


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati u frižideru (od 2°C do 8°C). Ne zamrzavati.

  Zaštiti od svetlosti.

  Ne koristiti nakon isteka roka upotrebe navedenog na etiketi. Rok upotrebe: 21 mesec.

  Rok upotrebe nakon rastvaranja ili rekonstitucije prema uputstvima: 2 sata.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Ne koristiti antibiotike ili druge supstance sa antimikrobnom aktivnošću koje mogu da inhibiraju M. gallisepticum.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Vakcinisati samo zdravu živinu. Ne preporučuje se vakcinacija u prisustvu (sub)kliničke infekcije sa

  M. gallisepticum.

  Vakcinalni soj Mycoplasma gallisepticum, soj MG 6/85 se može izolovati kod vakcinisane živine i do 15 nedelja nakon vakcinacije. Treba preduzeti mere kako bi se sprečilo širenje vakcinalnog soja na druge vrste ptica (osim na piliće i ćurke), kao što divlje ptice, guske i patke. Može doći do serokonverzije nakon vakcinacije.

  Vakcinalni soj se može razlikovati od divljih Mycoplasma gallisepticum sojeva na osnovu rutinske DNK analize.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Kako bi se izbegle povrede kože i oka, kao i inhalacija ili digestija, treba nositi zaštitnu opremu koja se sastoji od maske, rukavica i zaštite za oči kada se rukuje veterinarskim medicinskim proizvodom. Ruke prati i dezinfikovati posle vakcinacije.

  Upotreba tokom graviditeta, laktacije i nošenja jaja

  Pogledati odeljak 5.


  Interakcije

  Dostupni su podaci iz studija o bezbednosti i efikasnosti koji potvrdjuju da se ova vakcina može mešati i primeniti sa vakcinom Nobilis MS Live. Pre istovremene primene treba pročitati uputstvo za vakcinu Nobilis MS Live. Ovako pripremljene vakcine (pomešane), ne treba primenjivati u toku 4 nedelje pre pronošenja niti u periodu nošenja jaja. Neželjene reakcije zabeležene nakon primene jedne doze ili nakon simultane primene prekomerne doze vakcina, se ne razlikuju od onih koje su opisane kada se primenjuje samo vakcina Nobilis MG 6/85.


  Nema dostupnih podataka o bezbednosti i efikasnosti ove vakcine kada se koristi zajedno sa bilo kojim drugim veterinarskim lekom, osim već gore pomenutog. U skladu sa tim, odluka o primeni


  image


  ove vakcine pre ili nakon primene nekog drugog bilo kog drugog veterinarskog leka treba doneti u zavisnosti od procene konkretnog slučaja.


  Predoziranje

  Primena desetostruke doze vakcine se pokazala bezbednom kod ciljnih vrsta.


  Inkompatibilnost

  Ne mešati sa bilo kojom drugim medicinskim proizvodom, osim sa Nobilis MS Live ili sa rastvaračem preporučenim za upotrebu sa ovim veterinarskim medicinskim proizvodom.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  14.11.2017.godine


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Kartonska kutija koja sadrži 1 bočicu od stakla hidrolitičke otpornosti tip I sa 1.000 doza liofilizata. Bočica je zatvorena sa zapušačem od halogenobutil gume i zapečaćena aluminijumskom kapicom.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QI01AE03

Broj i datum izdavanja dozvole:

Pakovanje1x1000 doza:323-01-00434-16-001 od 14.11.2017.godine


image