Početna stranica Početna stranica

Nobilis IB+G+ND
vakcina koja sadrži inaktivisani virus infektivnog bronhitisa živine (IBV), soj M41; inaktivisani virus infektivnog burzitisa (Gumboro bolesti),soj D78; inaktivisani virus Newcastle bolesti (NDV), klon 30

UPUTSTVO ZA LEK


Nobilis IB + G + ND, emulzija za injekciju,1x500 ml (1000 doza) (za primenu na životinjama)


Proizvođač: Intervet International B.V.


Adresa: Wim de Korvestraat 35, Boxmeer, Holandija Podnosilac zahteva: MARLOfarma, d.o.o, Beograd

Adresa: Hektorovićeva 20a, 11000 Beograd, Srbija


Broj rešenja: 323-01-00128-14-001 od 08.01.2015. za lek Nobilis IB+G+ND emulzija za injekciju 1x500ml(1000 doza)


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  Marlo farma, Hektorovićeva 20a, Beograd


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Intervet International B.V., Wim de Korvestraat 35, Boxmeer, Holandija


 2. IME LEKA


  Nobilis IB + G + ND

  vakcina koja sadrži inaktivisani virus infektivnog bronhitisa živine (IBV), soj M41; inaktivisani

  virus infektivnog burzitisa (Gumboro bolesti),soj D78; inaktivisani virus Newcastle bolesti (NDV), klon 30

  emulzija za injekciju

  za piliće (roditeljska jata)


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

  Aktivne supstance: 1 doza (0.5 ml ) vakcine sadrzi:

  inaktivisani virus infektivnog bronhitisa, soj M41 ≥ 6.0 log2 HI jedinica

  inaktivisani virus infektivnog burzitisa, soj D78 ≥ 14.5log2 VN jedinica inaktivisani virus Newcastle bolesti soj Klon 30 ≥ 4.0 log2 HI jedinica po 1/50 doze*

  *ili ≥ 50 PD50 po dozi u skladu sa Ph.Eur.


  Adjuvans:tečni parafin 215 mg


  Ekscipijensi: tečni parafin, polisorbat 80, sorbitan mono-oleat, glicin,formaldehid i voda za injekcije


 4. INDIKACIJE


  Vakcinacija roditeljskih jata radi zaštite od virusa Infektivnog Bronhitisa Massachusetts tipa i protiv virusa Newcastle bolesti, kao i da bi se obezbedila maternalna antitela kod potomstva vakcinisanih jedinki u cilju zaštite od Infektivnog burzitisa tokom prvih nedelja života.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Broj rešenja: 323-01-00128-14-001 od 08.01.2015. za lek Nobilis IB+G+ND emulzija za injekciju 1x500ml(1000 doza)


  Nevakcinisati bolesne, kahektične i parazitima invadirane piliće.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Kod zdravih životinja nema kliničke reakcije.

  Na mestu aplikacije vakcine moze se javiti blagi prolazni otok .


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Pilici (roditeljska jata).


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Svaka ptica treba da primi 0.5 ml vakcine intramuskularno u batak ili grudnu muskulaturu, ili subkutano u zadnju trećinu vrata.

  Nobilis IB+G+ND treba da se daje pticama između 14-20 nedelja starosti ali ne kasnije od 4 nedelje

  pre očekivanog pronošenja.


  Za optimalan booster efekat, prva vakcinacija treba da bude sprovedena živim vakcinama protiv Infektivnog bronhitisa, Infektivnog burzitisa i Newcastle bolesti. Najbolji rezultati će se dobiti ako vakcinacija sa inaktivisanom vakcinom bude sprovedena 4 nedelje nakon vakcinacije živim vakcinama.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Bočicu snažno promućkati pre upotrebe i povremeno tokom upotrebe.

  Prilikom vakcinacije ne koristiti opremu sa gumenim delovima, pošto ekscipijens može oštetiti određene vrste gume.


 10. KARENCA


  Nula (0 )dana.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati na temperaturi između +2 C -+ 8 C, zaštićeno od svetlosti. Ne zamrzavati. Rok upotrebe: 24 meseca.

  Rok upotrebe posle otvaranja: 3 sata. Čuvati van domasaja dece.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Broj rešenja: 323-01-00128-14-001 od 08.01.2015. za lek Nobilis IB+G+ND emulzija za injekciju 1x500ml(1000 doza)


  Za primenu na životinjama.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju lek životinjama:

  Ukoliko osoba koja vrši vakcinaciju slučajno vakcinu aplikuje sebi ili nekom od prisutnih lica, može se očekivati pojava lokalne reakcije. Preporučuje se da se neodložno potraži savet lekara , koga treba informisati da je vakcina u obliku uljano-vodene emulzije.


  Napomena lekaru:

  Ovaj proizvod sadrži mineralno ulje. Akcidentalno samoubrizgavanje čak i malih količina može prouzrokovati intenzivno oticanje , koje može rezultovati ishemičnom nekrozom, pa čak i gubitkom prsta. Potrebna je NEODLOŽNA konsultacija sa hirurgom , jer će možda biti neophodna incizija i ispiranje zahvaćene oblasti, posebno kada je zahvaćena muskulatura prsta ili tetiva.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili otpadni materijal se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  08.01.2015.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: 1x500ml(1000 doza)

ATCvet kod: QI01AA08

Režim izdavanja leka: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

Broj dozvole za stavljanje leka u promet:

Nobilis IB + G + ND 1x500 doza (1000ml) 323-01-00128-14-001 od 08.01.2015.


Broj rešenja: 323-01-00128-14-001 od 08.01.2015. za lek Nobilis IB+G+ND emulzija za injekciju 1x500ml(1000 doza)