Početna stranica Početna stranica

Calmasol-440
kalcijum-glukonat, magnezijum-hlorid, borna kiselina


UPUTSTVO ZA LEK


Calmasol-440, rastvor za infuziju, 380 mg/mL+60 mg/mL+50 mg/mL, 1x500mL


Za primenu na životinjama


Proizvođač: 1. Interchemie werken "De Adelaar" Eesti AS

2. Interchemie werken "De Adelaar" B.V Interchemie

Adresa: 1. Vanapere Tee 14, Viimsi, Estonija

2. Metaalweg 8, Venray, Holandija Metaalweg 8, Venray,

Podnosilac zahteva: Vojvodinalek DOO

Adresa: Temerinski put 93 Novi Sad, Republika Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  VOJVODINALEK DOO, Temerinski put 93, Novi Sad

  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Interchemie werken "De Adelaar" Eesti AS,Vanapere Tee 14, Viimsi, Estonija Interchemie werken "De Adelaar" B.V, Metaalweg 8, Venray, Holandija


 2. IME LEKA

  CALMASOL-440

  380 mg/mL + 60 mg/mL + 50 mg/mL rastvor za infuziju

  za goveda,ovce,svinje

  kalcijum glukonat,magnezijum hlorid heksahidrat,borna kiselina


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV LEKA

  1 ml rastvora za infuziju sadrži:


  Aktivna supstanca:

  kalcijum glukonat 380.0 mg

  (odgovara Ca2+ : 34,0 mg ili 0,85 mmol)

  magnezijum hlorid heksahidrat 60.0 mg (odgovara Mg2+ : 7,2 mg ili 0,30 mmol)

  borna kiselina 50.0 mg


  Pomoćne supstance: Voda za injekcije Rastvor za infuziju.

  Bistar rastvor, bezbojan do žućkastobraon boje.


 4. INDIKACIJE

  -Akutna hipokalcemija

  -Potporna terapija kod alergija, urtikarija, hemoragične dijateze, slabih kontrakcija uterusa.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  image


  Ne koristiti u sledećim slučajevima:

  • hiperkalcemije i hipermagneziemije;

  • kalcinoze kod goveda i ovaca;

  • nakon uzimanja visokih doza vitamina D3;

  • hronične bubrežne insuficijencije;

  • istovremene ili trenutne primene rastvora neorganskog fosfora.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Čak i kada se primenjuje u terapijskoj dozi, nivoi kalcijuma mogu izazvati prolaznu hiperkalcemiju zajedno sa sledećim simptomima: primarna bradikardija, nemir, drhtanje mišića, povećana salivacija i ubrzano disanje. Povećanje srčane frekvencije nakon početne bradikardije može ukazivati na predoziranje. U ovom slučaju aplikaciju leka treba odmah prekinuti. Odloženi neželjeni efekti, koji se mogu manifestovati kao poremećaji opšteg stanja i simptomi hiperkalcemije 6-10 sati nakon primene,

  ne mogu se dijagnostikovati kao ponavljajuća hipokalcemija.


  Ukoliko primetite ozbiljno ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje ovde nije navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE


  Goveda,ovce,svinje


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Goveda:

  Akutna hipokalcemija:

  • 20 do 30 ml leka na 50kg telesne mase ,

   što odgovara 0,34 do 0,51 mmol Ca2 + i 0,12-0,18 mmol Mg2 + po kg telesne mase.


   Kao potporna terapija kod alergija, urtikarije, hemoragične dijateze, atonije uterusa:

  • 15 do 20 ml leka na 50 kg telesne mase,

   što odgovara 0,26 do 0,34 mmol Ca2+ i 0,09 do 0,12 mmol Mg2+ po kg telesne mase.


   Ovce, telad, svinje:

  • 3 do 4 ml leka na 10 kg telesne mase,

  što odgovara 0,26 do 0,34 mmol Ca2+ i 0,09-0,12 mmol Mg2+ po kg telesne mase.


  image


  Navedene doze su standardne preporučene vrednosti. Dozu uvek treba prilagoditi postojećem deficitu i stanju cirkulatornog sistema u konkretnom slučaju.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Intravenska infuzija se mora davati sporo,u trajanju od 20-30 minuta. Sledeća primene ne sme se sprovesti pre isteka najmanje 6 sati od predhodne. Primena se može ponoviti dva puta u intervalima od 24 sata, ako hipokalcemijsko stanje potraje.

  Tokom infuzije treba pratiti srčani ritam i cirkulaciju krvi. Ako dođe do predoziranja (promena srčanog ritma, smanjenje krvnog pritiska, nemir), aplikaciju treba prekinuti.


 10. KARENCA


  Goveda,ovce,svinje

  Meso i jestiva tkiva: 0 dana


  Goveda,ovce Mleko: 0 dana


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na temperaturi do 25°C,u originalnom pakovanju. Rok upotrebe: 3 godine.

  Rok upotrebe nakon otvaranja: iskoristiti odmah.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama

  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Lek se primenjuje samo sporo intravenski. Tokom infuzije potrebno je pratiti srčani ritam i cirkulaciju. U slučaju pojave simptoma predoziranja (srčana aritmija, pad krvnog pritiska, uznemirenost), infuziju treba odmah prekinuti.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  U slučaju nenamernog samoubrizgavanja, potražiti hitnu medicinsku pomoć a lekaru pokazati uputstvo za upotrebu ili etiketu.


  Upotreba tokom laktacije,graviditeta i nošenja jaja


  image


  Nije poznato.


  Interakcije

  Kalcijum pojačava dejstvo glikozida na srce.

  Kalcijum pojačava β -adrenergički i metilksantinski efekat na srce.

  Glukokortikoidi povećavaju izlučivanje kalcijuma putem bubrega putem antagonizma vitamina D.


  Predoziranje

  Kada se intravenska primena izvrši prebrzo, može doći do hiperkalcemije i/ili hipermagnezemije sa kardiotoksičnim simptomima, kao što je početna bradikardija sa naknadnom tahikardijom, srčanom aritmijom, a u tezim slučajevima i sa ventrikularnom fibrilacijom sa zastojem srca.


  Dodatni simptomi hiperkalcemije su: motorička slabost, tremor mišića, povećana ekscitabilnost, agitacija, znojenje, poliurija, pad krvnog pritiska, depresija i koma. Prekoračenje maksimalne primenjene doze može izazvati alergijske reakcije usled oslobađanja histamina. U ovom slučaju, primenu treba odmah prekinuti.


  Simptomi hiperkalcemije mogu potrajati 6-10 sati nakon infuzije i ne smeju se pogrešno dijagnostikovati kao simptomi hipokalcemije.


  Inkompatibilnost

  U nedostatku studija kompatibilnosti, ovaj veterinarski lek se ne sme mešati sa drugim lekovima.


 13. PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA ZA KORISNIKA


  20.12.2022.


 15. OSTALI PODACI

Pakovanje:


Unutrašnje,ujedno i spoljašnje pakovanje:

Boca od polipropilena, zapremine 500 ml zatvorena gumenim čepom i aluminijumskom kapicom sa flip-off poklopcem.


Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QA12AX

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00516-21-001 od 20.12.2022. godine


image