Početna stranica Početna stranica

CTC-oblets
hlortetraciklinUPUTSTVO ZA LEKCTC- oblets, intrauterina tableta 1000 mg, blister, 100 x1 tableta


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: V.M.D. n.v. Belgija


Adresa: Hoge Mauw 900 , B-2370 Arendonk ,Belgija


Podnosilac zahteva: Provet D.O.O.

Adresa: Nikolaja Gogolja 48, Beograd


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  Provet D.O.O. Nikolaja Gogolja 48, Beograd


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  VMD n.v.Hoge Mauw 900 Arendonk, Belgija


 2. IME LEKA


  CTC - oblets 1000mg intrauterina tableta za krave

  hlortetraciklin (u obliku hlortetraciklin-hidrohlorida)


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 intrauterina tableta sadrži:

  Aktivna supstanca:

  Hlortetraciklin - hidrohlorid............. 1000 mg


  Pomoćne supstance:

  Laktoza,monohidrat; akacija, prašak; skrob, pšenični; talk; magnezijum – stearat. Duguljasta, ovalna tableta žute boje


 4. INDIKACIJE


  Za kontrolu infekcija materice posle teškog prirodnog teljenja(nepravilan položaj ploda,krupan plod,blizanci) ili neprirodnog odnosno carskog reza.Indikovan je i za kontrolu infekcija uterusa kod zaostajanja placente, kao i za lečenje puerperalnih infekcija prouzrokovanih mikroorganizmima osetljivim na hlortetraciklin.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne primenjuje se kod teških poremećaja funkcije bubrega i jetre kao i kod životinja sa poznatom preosetljivošću na tetracikline.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Samo ponekad može da se javi preosetljivost na ovaj lek.  image


  Ukoliko primetite neko ozbiljno ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Krave


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Pojedinačna primena dve intrauterine tablete što je moguće dalje u matericu nakon što je vulva temeljno oprana i dezinfikovana. Tablete se moraju staviti uz korišćenje dugačke plastične rukavice koristeći dosta lubrikanta. Ne pokušavajte da stavite tabletu ako grlić materice nije dovoljno otvoren.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Pre aplikacije potrebno je temeljno oprati i dezinfikovati vulvu, a zatim dobro nauljiti ili namazati gelom polietilensku rukavicu i uvesti tabletu u uterus.

  Da bi lek ispoljio potpunu antiikrobnu efikasnost poželjno je kompletno eliminisati sadržaj uterusa i onda aplikovati lek.


 10. KARENCA


  Meso: 7 dana

  Mleko: 72 sata (6 muža)


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Uslovi čuvanja leka:

  Čuvati na temperaturi do 250 C, u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti.


  Rok upotrebe: 4 godine.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.

  Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Neodgovarajuća upotreba leka može povećati prevalenciju bakterija rezistentnih na hlortetraciklin i može smanjiti efikasnost tretmana drugim tetraciklinima zbog unakrsne rezistencije. Osjetljivost ciljnih sojeva na lek može varirati s vremenom. Uvek kada je to moguće, tetracikline treba davati samo na osnovu nalaza antibiograma.


  image


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Ne koristiti ovaj lek ukoliko ste preosetljivi (alergični) na aktivnu supstancu ili ukoliko vam je savetovano da ne rukujete sa ovakvim preparatima.

  U slučaju nehotičnog kontakta sa očima ili kožom odmah isprati vodom.


  Upotreba leka tokom graviditeta i laktacije:

  Može se primenjivati u toku laktacije poštujući preporučenu karencu za mleko. Preparat se ne koristi u toku graviditeta već samo posle partusa kod krava.


  Interakcije

  Ne koristiti zajedno sa baktericidnim lekovima kao što su penicilini, cefalosporini, ...


  Predoziranje

  Ne postoji rizik od predoziranja


  Inkompatibilnost

  Tetraciklini su inkompatibilni sa dvovalentnim jonima kao što su Ca++ i Mg++, i trovalentnim jonima kao što je Al+++.

  U toku lečenja sa hlortetraciklinom nijedan preparat koji sadrži te jone ne treba upotrebljavati u materici


 13. POSEBNE MERE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  23.07.2019.


 15. OSTALI PODACI Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: blister (aluminijum-PVC) koji sadrži jednu intrauterinu tabletu Sekundarno pakovanje: složiva kartonska kutija koja sadrži 100 blistera sa po jednom tabletom. Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QG51AA02

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00408-18-001 od 23.07.2019.


image