Početna stranica Početna stranica

Canishield
deltametrinUPUTSTVO ZA LEK


Canishield 0,77 g lekovita ogrlica za pse malih i srednjih rasa, 0,77 g, 1 x 48 cm (19 g)


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Beaphar B.V.


Adresa: Oude Linderteseweg 9, 8102 EV Raalte, Holandija


Podnosilac zahteva: ROYAL VET D.O.O.


Adresa: Oslobođenja 25, 11090 Beograd, Republika Srbijaimage


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  ROYAL VET D.O.O.

  Oslobođenja 25, 11090 Beograd, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Beaphar B.V.

  Oude Linderteseweg 9, 8102 EV Raalte, Holandija


 2. IME LEKA


  Canishield 0,77 g lekovita ogrlica za pse malih i srednjih rasa

  0,77 g

  lekovita ogrlica

  za pse malih i srednjih rasa deltametrin


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  Jedna lekovita ogrlica od 48 cm (19 g) sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Deltametrin 0,77 g


  Pomoćne supstance:

  Stearinska kiselina, trifenil-fosfa,t kalcijum-stearat, epoksidno ulje soje, di-izononil-adipat, cink- stearat, polivinil hlorid, ugljeno crna boja.


 4. INDIKACIJE


  Prevencija infestacije buvama (Ctenocephalides felis) u periodu od 16 nedelja; Prevencija infestacije krpeljirna (lxodes ricinus) u periodu 6 meseci;

  Zaštita od ujeda papadaća (Phlebotomus perniciosus) u periodu od 5,5 meseci.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne primenjivati kod štenadi mlađe od 7 nedelja starosti. Ne primenjivati kod pasa sa kožnim lezijama.

  Ne primenjivati u slučajevima preosetljivosti na aktivnu supstancu ili bilo koju od pomoćnih supstanci.

  Ne primenjivati kod mačaka.


  image


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  U retkim slučajevima, zabeležena je pojava lokalizovanih reakcija kože vrata (lokalizovani dermatitis ili eritem, pruritus, opadanje dlake) ili generalizovana reakcija kože.

  U retkim slučajevima, zabeležena je pojava poremećaja u ponašanju (npr. letargija ili hiperaktivnost).

  U izuzetno retkim slučajevima su zabeleženi neurološki simptomi (kakvi su npr. tremor, ataksija, gubitak koordinacije) ili digestivni poremećaji (povraćanje, dijareja, hipersalivacija).

  Ukoliko do toga dođe, potrebno je odmah ukloniti ogrlicu. Ovi simptomi se obično povlače u roku od 48 sati.

  Ukoliko primetite bilo koji od ovih simptoma, preporuka je da uklonite ogrlicu i obavestite veterinara. Kako specifičan antidot nije poznat, lečenje treba da bude simptomatsko.


  Učestalost neželjenih reakcija je određena u skladu sa sledećim pravilima:

  • vrlo česte (više od 1 od 10 tretiranih životinja pokazuju neželjenu reakciju)

  • česte (više od 1 ali manje od 10 životinja na 100 tretiranih životinja)

  • povremene (više od 1 ali manje od 10 životinja na 1000 tretiranih životinja)

  • retke (više od 1 ali manje od 10 životinja na 10000 tretiranih životinja)

  • veoma retke (manje od 1 od 10000 tretiranih životinja, uključujući izolovane slučajeve).


  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Psi.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Ogrlice su namenjene za postavljanje oko vrata. Jedna ogrlica po psu.

  Samo za spoljnu primenu.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Izvaditi ogrlicu iz kesice. Postaviti ogrlicu labavo oko vrata psa, bez preteranog zatezanja ostavljajući prostor od dva prsta između ogrlice i vrata. Provući kraj ogrlice kroz kopču i odseći višak dužine ostavljajući 5 cm iza kopče, da bi u slučaju potrebe ogrlica mogla da se popusti.


 10. KARENCA


  Nije primenljivo.


  image


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati vam domašaja dece.

  Ne zahteva posebne uslove čuvanja.

  Držati kesice u spoljašnjem pakovanju.


  Rok upotrebe: 30 meseci.

  Rok upotrebe posle otvaranja: Upotrebiti odmah.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  S obzirom na to da ogrlica ispoljava svoj puni efekat nakon jedne nedelje, ogrlicu treba staviti nedelju dana pre nego što postoji mogućnost da životinja bude izložena infestaciji.

  Krpelji i papadaći će biti ubijeni i otpadaće sa domaćina u roku od 24 i 48 časova nakon izlaganja, po pravilu bez da su uzeli obrok krvi. Pričvršćivanje pojedinačnog krpelja ili ujed pojedinog papadaća nakon tretmana ne može se isključiti. Iz tog razloga, ako uslovi nisu povoljni, prenos zaraznih bolesti krpeljima ili papadaćima ne mogu se u potpunosti isključiti.

  U cilju optimalne kontrole infestacije buvama u domaćinstvima sa više kućnih ljubimaca, svi psi u okviru domaćinstva trebali bi da budu istovremeno tretirani.

  Buve sa ljubimaca često infestiraju korpu ljubimca, ležaj, mesta gde se odmara kao što su tepisi i nameštaj. Njih treba tretirati u slučaju masovne infestacije, tokom sprovođenja kontrolnih mera sa odgovarajućim insekticidom, uz redovno usisavanje.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  U slučaju postojanja lezija na koži psa, treba skinuti ogrlicu do povlačenja simptoma. Nema podataka o uticaju šamponiranja pasa na trajanje efikasnosti ogrlice.

  Iako povremeni kontakt sa vodom nema negativan uticaj na efikasnost ogrlice, uvek je treba skinuti sa psa pre kupanja ili plivanja, jer je aktivna supstanca štetna za ribe i druge vodene organizme.

  Psima ne treba dozvoljavati plivanje tokom prvih 5 dana nošenja ogrlice.


  Posebne mere opreza za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Ruke oprati sapunom i hladnom vodom nakon rukovanja ogrlicom.

  Osobe sa poznatom preosetljivošću na komponente u sastavu treba da izbegavaju kontakt sa ogrlicom.

  Obezbediti da deca, pre svega mlađa od 2 godine, ne diraju ogrlicu, ne igraju se sa njom niti je stavljaju u usta.

  Deca treba da izbegavaju dugotrajan kontakt sa psom koji nosi ogrlicu. Čuvati ogrlicu daleko od hrane, pića i hrane za životinje.

  Ne jesti, ne piti i ne pušiti tokom rukovanja ogrlicom.

  Ukoliko ogrlica dođe u kontakt sa očima, isprati oči sa vodom.

  Ukoliko iritacija oka ili kože potraje, ili ukoliko dođe do gutanja preparata, odmah se javite lekaru i pokažite mu uputstvo za lek.


  image


  U slučaju akcidentalne oralne ekspozicije ili gutanja, potražite lekarsku pomoć i pokažite lekaru letak iz pakovanja ili etiketu.

  Tretirani psi ne bi trebalo da spavaju u kontaktu sa ljudima, a naročito sa decom.


  Osobe sa poznatom preosetljivošću na deltametrin trebale bi da izbegavaju kontakt sa veterinarskim lekom i tretiranim životinjama. Potražite lekarsku pomoć u slučaju pojave reakcija preosetljivosti.


  Upotreba tokom graviditeta, laktacije

  Laboratorijske studije nisu pružile dokaze o razvojnim ili embriotoksičnim efektima. Međutim, bezbednost leka nije utvrđena kod gravidnih kuja. Shodno tome, tokom graviditeta i laktacije lek bi trebao da se koristi samo u skladu sa procenom koristi/rizika od strane odgovornog veterinara.


  Interakcije

  Ne primenjivati sa drugim ektoparaziticima (piretroidi, organofosfati).


  Inkompatibilnost

  Nije poznata.


  Predoziranje

  Iako malo verovatno, ukoliko pas pojede ogrlicu, mogu da se jave sledeći simptomi trovanja: nekoordinisani pokreti, tremor, balavljenje, povraćanje, ukočenost zadnjih ekstremiteta. Navedeni simptomi se najčešće povlače u roku od 48 časova.

  Za više informacija u vezi simptomatske terapije preporučujemo da kontaktirate lokalnog veterinara.


  Podaci o uticaju na životnu sredinu

  Deltametrin je štetan za ribe, ostale vodene organizme i pčele. Psima koji nose ogricu nije dozvoljen ulaz u vodotokove.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  06.07.2021.


 15. OSTALI PODACI Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: četvoroslojna kesica (od polietilentereftalata/aluminijuma/polietilena/ surlyn) u kojoj se nalazi jedna lekovita ogrlica dužine 48 cm (19 g).

Spoljnje pakovanje: složiva kartonska kutija, u kojoj se nalazi jedna kesica sa lekovitom ogrlicom i uputstvo za lek (1 x 48 cm).

Režim izdavanja: Lek se može izdavati bez recepta veterinara.

ATCvet kod: QP53AC11

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00379-20-001 od 06.07.2021. godine


image