Početna stranica Početna stranica

Catobevit
butafosfan, cijanokobalamin


UPUTSTVO ZA LEKCatobevit, rastvor za injekciju, 100 mg/mL+0.05 mg/mL, 1x100 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: KRKA, D.D., NOVO MESTO


Adresа: Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija


Podnosilac zahteva: KRKA-FARMA D.O.O. BEOGRAD


Аdresа: Jurija Gagarina 26/V/II, Beograd, Srbija


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  image


  KRKA-FARMA D.O.O. BEOGRAD, Jurija Gagarina 26/V/II, Beograd, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  KRKA, D.D., NOVO MESTO, Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija


 2. IME LEKA Catobevit

  100 mg/mL+0.05 mg/mL rastvor za injekciju

  za goveda, konje, pse i mačke butafosfan, cijanokobalamin


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL rastvora za injekciju sadrži:


  Aktivne supstance:

  Butafosfan 100.00 mg

  Cijanokobalamin (vitamin B12) 0.05 mg


  Pomoćne supstance:

  Fenol 4.00 mg


  Ružičast do crvenkastoružičast rastvor.


 4. INDIKACIJE


  Kao potporna terapija kod metaboličkih i reproduktivnih oboljenja kada je potrebna nadoknada fosfora i cijanokobalamina.

  U slučajevima puerperalnih metaboličkih poremećaja, tetanija i pareza (mlečna groznica), ovaj preparat treba primenjivati zajedno sa magnezijumom i kalcijumom, u zavisnosti od oboljenja. Za poboljšanje funkcije mišića kada postoji deficit fosfora i/ili cijanokobalamina.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne koristiti lek u slučajevima poznate preosetljivosti na aktivnu supstancu ili na bilo koju pomoćnu supstancu.  image


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Kod mačaka se nakon supkutane primene u interskapularnu regiju mogu javiti lokalne reakcije na injekcionom mestu (otok, edem, eritem i otvrdnuće).


  Ukoliko primetite neko ozbiljno ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda, konji, psi i mačke.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Način primene:

  Goveda, konji: intravenski

  Psi i mačke: intravenski, intramuskularno, subkutano Doza:

  Vrsta životinja / potkategorija

  Butafosfan (mg/kg)

  Vitamin B12 (µg/kg)

  Lek (ml/kg)

  Način primene

  Goveda

  2,0-5,0

  1,0-2,5

  0,02-0,05

  IV

  Telad

  3,3-5,6

  1,65-2,8

  0,033-0,056

  IV

  Konji

  2,0-5,0

  1,0-2,5

  0,02-0,05

  IV

  Ždrebad

  3,3-5,6

  1,65-2,8

  0,033-0,056

  IV

  Psi

  2,5-25

  1,0-2,5

  0,025-0,25

  IV, IM, SC

  Mačke

  10-50

  5-25

  0,1-0,5

  IV, IM, SC


  Ako je potrebno, primena se ponavlja jednom dnevno.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Zapušač se može bezbedno probosti do 25 puta. Ako je potrebno više od 25 probijanja, preporučuje se korišćenje igle za izvlačenje.


  image


 10. KARENCA


  Goveda, konji:

  Meso i iznutrice: nula dana Mleko: nula dana


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti.

  Ne koristiti veterinarski lek nakon isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem i unutrašnjem pakovanju nakon “Važi do:”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

  Rok upotrebe: 2 godine.

  Rok upotrebe posle prvog otvaranja: 28 dana, na temperaturi do 25 °C.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Savetuje se da se utvrde uzroci metaboličkih ili reproduktivnih poremećaja, kako bi se utvrdile mere prevencije i terapija koja najviše odgovara, kao i potreba za terapijom dopune fosfora i vitamina B12.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Kontakt sa lekom treba da izbegavaju osobe koje su preosetljive na bilo koji sastojak leka. Lek može imati blago nadražujuće dejstvo na kožu i oči. Zato se mora izbegavati kontakt sa kožom i očima. Ukoliko dođe do slučajnog kontakta sa lekom, kožu i/ili oči isprati vodom.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Bezbednost ovog leka nije utvrđena kod krava, kobila, kuja i mačaka u periodima graviditeta i laktacije. Međutim, njegova primena u ovim periodima kod navedenih kategorija životinja ne bi trebalo da predstavlja poseban problem.


  Inkompatibilnost

  U odsustvu ispitivanja kompatibilnosti, ovaj veterinarski lek se ne sme mešati sa drugim veterinarskim lekovima.

 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


  image


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  25.12.2019.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Primarno pakovanje: bočica od tamnog stakla (hidrolitičke klase II),


zapremine 100 mL, zatvorena čepom od

brombutila

i

aluminijumskom kapicom.

Sekundarno pakovanje: složiva kartonska kutija.

Režim izdavanja:

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod:

QA12CX99

Broj dozvole:

323-01-00010-2019-002 od 25.12.2019. godine


image