Početna stranica Početna stranica

CheckMite+
kumafosUPUTSTVO ZA LEK


CheckMite+, traka za košnicu, 10%, 1 x 10 kom


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: KVP PHARMA + VETERINÄR PRODUKTE GMBH


Adresa: Projensdorfer Strasse 324, Kiel, Nemačka


Podnosilac zahteva: BAYER D.O.O. BEOGRAD


Adresa: Omladinskih brigada 88b, Beograd, Republika Srbijaimage


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  BAYER D.O.O. BEOGRAD

  Omladinskih brigada 88b, Beograd, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  KVP PHARMA + VETERINÄR PRODUKTE GMBH

  Projensdorfer Strasse 324, Kiel, Nemačka


 2. IME LEKA CheckMite+

  10 %

  traka za košnicu za pčele kumafos


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  Jedna traka za košnicu od 13.6 g sadrži:


  Aktivna supstanca:

  kumafos 1.36 g


  Pomoćne supstance:

  Titan-dioksid, polivinilhlorid (PVC).


 4. INDIKACIJE


  Infestacija pčelinjih društava parazitom Varroa destructor.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne koristiti u slučaju preosetljivosti na aktivnu supstancu ili na bilo koju od pomoćnih susptanci. Ne koristiti u vreme uzgajanja matica.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Primena CheckMite+ traka umanjuje uzgajanje i proizvodnju pčelinjih matica.


  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


  image


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Medonosne pčele.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Način primene: upotreba u košnici.

  Koristiti po dve trake po jednom pčelinjem društvu. Trake se vešaju između ramova u leglu tokom 42 dana.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Potrebno je tretirati sva infestirana pčelinja društva na istom pašnjaku. Terapija se obično primenjuje tokom jeseni ili zime, nakon ceđenja meda, tokom pripreme pčelinjih društava za zimu. Najbolji rezultati se postižu ako se sa tretmanom košnica počne u proleće, pre ceđenja prvog meda, ili na jesen, nakon poslednjeg ceđenja.

  Podaci ukazuju na to da upotreba traka u toku sezone ceđenja meda nema za posledicu prisustvo rezidua u medu iznad maksimalno dozvoljenog nivoa.


  image


 10. KARENCA


  Nula (0) dana za med.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Lek čuvati na temperaturi do 30 °C, u originalnom pakovanju, zaštićeno od direktne sunčeve svetlosti.


  Rok upotrebe: 3 godine.

  Rok upotrebe nakon otvaranja: sve trake se moraju iskoristiti odmah nakon otvaranja kese.


  image


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Sva društva u istom pčelinjaku treba tretirati istovremeno. Proizvod treba koristiti kao deo integralnog programa kontrole varoze. Takav program uključuje, pored ostalih mera, rotaciju akaricidnih proizvoda i sistematsko praćenje nivoa infestacije varoom tokom cele godine. Kao efikasnu metodu za smanjenje rizika od razvoja rezistencije, treba primeniti program rotacije akaricida koji sadrže aktivne supstance različitih hemijskih klasa. Neodgovarajuća upotreba proizvoda može povećati rizik od razvoja rezistencije, što može rezultirati neefikasnom terapijom i gubitkom pčelinjeg društva. Pčelinja društva treba redovno pratiti kako bi se proverio nivo zaraženosti grinjama Varroa (npr. korišćenjem opšteprihvaćenih standardnih testova, poput kontinuiranog praćenja broja prirodno otpalih varoa pomoću lepljivih podnih uložaka, ili procenom broja varoa na 100 pčela). U slučaju postojeće rezistencije na kumafos, proizvod CheckMite+ ne treba primenjivati.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Isključivo za upotrebu u pčelinjim košnicama.

  Ne sme se prekoračiti preporučeno vreme upotrebe od 42 dana.

  Svaka klasa akaricida može dovesti do razvijanja rezistencije parazita. U cilju smanjenja rizika od razvijanja rezistencije na Varroa mites kod tretiranih pčela, preporučuje se da se izbegava ponovna upotreba CheckMite+ i da se zameni proizvodom koji sadrži aktivnu supstancu druge hemijske klase.

  Jednom upotrebljene CheckMite+ trake ne treba više koristiti.

  Primena leka koja odstupa od instrukcija datih u Uputstvu za lek može dovesti do povećane rezistencije na Varroa lance.

  Obzirom da rezistentni Varroa mites mogu ponovo postati osetljivi na kumafos, naročito nakon primene leka koji sadrži aktivnu supstancu druge hemijske klase, treba razmotriti ponovno testiranje.


  Posebne mere opreza za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Izbegavati kontakt sa kožom.

  Prilikom rukovanja lekom obavezno nositi jednokratne rukavice otporne na hemikalije. Ne konzumirati jelo i piće prilikom rukovanja lekom.

  Lek čuvati odvojeno od hrane i pribora, kao i od vode za piće. Nakon rukovanja lekom oprati ruke.

  Ovaj lek sadrži organofosfate. U slučaju pojave toksičnih simptoma obratiti se lekaru. Antidot: U slučaju trovanja primeniti i.m. injekciju 1% rastvora atropin-sulfata.

  Doza (ljudi): 0,2 - 0,5 mL

  Injekciju atropin-sulfata ponoviti kad oslabi dejstvo atropina i kada se simptomi trovanja pogoršaju (suženje zenica, trzanje mišića, povraćanje, dijareja).


  Upotreba tokom graviditeta, laktacije

  Fertilnost: Uzgajanje i proizvodnja matica su umanjeni tokom tretmana pčelinjeg društva CheckMite+ trakama.


  Interakcije

  Nema poznatih.


  image


  Inkompatibilnost

  Nije poznata.


  Predoziranje

  U slučaju dupliranja doze (4 CheckMite+ trake po pčelinjem društvu), mortalitet pčela radilica i ukupna snaga pčelinjeg društva statistički se ne razlikuju značajnije od onog gde se koristi preporučena doza od 2 trake po košnici. Značajniji toksični efekat i viša stopa mortaliteta primećeni su prilkom četvorostrukog prekoračenja doze (8 CheckMite+ traka po pčelinjem društvu).


  Podaci o uticaju na životnu sredinu

  Aktivna supstanca kumafos je visoko toksična za vodene organizme i ptice. Ne zagađivati reke, rezervoare, vodene tokove, brane i ostale izvore vode.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  02.07.2021.


 15. OSTALI PODACI Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: kesa od poliester/aluminijum/polietilen folije sa 10 traka za košnicu.

Spoljnje pakovanje: složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 1 kesa sa 10 traka za košnicu i Uputstvo za lek.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QP53AF08

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00425-20-001 od 02.07.2021. godine


image