Početna stranica Početna stranica

Neopen LA
benzatin benzilpenicilin, benzilpenicilin-prokainUPUTSTVO ZA LEK


NEOPEN L.A., suspenzija za injekciju, (150 00i.j. +150 000 i.j.)/mL, 1 x 100 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: FM Pharm d.o.o


Adresa: Beli golub 20, Palić, Republika Srbija


Podnosilac zahteva: FM Pharm d.o.o.


Adresa: Vuka Mandušića, 39 A, Subotica, Republika Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  FM Pharm d.o.o.;

  Vuka Mandušića, 39 A, Subotica, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  FM Pharm d.o.o;

  Beli golub 20, Palić, Republika Srbija


 2. IME LEKA NEOPEN L.A.

  (150 000 i.j. + 150 000 i.j.) mL

  suspenzija za injekciju

  za konje, goveda, svinje, ovce, pse i mačke benzilpenicilin-prokain, benzatin-benzilpenicilin


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL suspenzije za injekciju sadrži:


  Aktivne supstance:

  Benzilpenicilin-prokain 150.000 i.j.

  Benzatin-benzilpenicilin 150.000 i.j.


  Pomoćne supstance:

  Metil-parahidroksibenzoat 1 mg

  povidon K12, metil-hidroksibenzoat, dinatrijum-EDTA, natrijum-citrat, kalijum-dihidrogenfosfat, antifoam PD 30, voda za injekcije.


 4. INDIKACIJE


  Infekcije respiratornog trakta (bronhitis, tonzilitis, faringitis), apscesi, flegmone, inflamatorni procesi, antraks i druga oboljenja uzrokovana bakterijama osetljivim na penicilin.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Preosetljivost i alergija na peniciline i cefalosporine. Lek ne davati gravidnim krmačama i nazimicama (zbog mogućeg abortusa), trkaćim konjima 2 nedelje pred trku i malim herbivorima (zamorac, kunić, hrčak, gerbil).


  image


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Može doći do pojave reakcije prosetljivosti: nervnih poremećaja (ataksija, inkoordinacija pokreta), prolazne groznice i/ili povraćanja. Ponekad kod gravidnih krmača i nazimica može da se javi pojačan vaginalni iscedak. Na mestu aplikacije prouzrokuju lokalni nadražajni efekat koji se manifestuje iritacijom i otokom. Lokalna primena penicilina na koži nekih pasa, može da prouzrokuje preosetljivost i to kod onih koji su ranije sistemski tretirani penicilinima. Pored kože (alergijski dermatitis) i farinksa (otok i inflamacija), lokalna alergijska reakcija je najizraženija na očima. Kombinacija prokain-benzilpenicilina sa kalijum-benzilpenicilinom primenjena brzo i.v. prouzrokuje zastoj rada srca, a sam prokain-benzilpenicilin primenjivan u visokim dozama i.m. prouzrokuje ekscitacije CNS-a koje su praćene inkoordinacijom pokreta, ataksijom i opštim nemirom životinja, naročito konja. Penicilini mogu da prouzrokuju dijareju, odnosno fatalni hemoragični kolitis narocito kod zamoraca, ali i kod kunića, hrčka, konja i ljudi. U konja prokain- benzilpenicilin, odnosno prokain iz penicilina deluje depresivno na rad srca.

  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Konji, goveda, svinje, ovce, psi i mačke.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Lek se daje jednokratno, duboko intramuskularno.

  Po potrebi, davanje leka se može ponoviti posle 3 do 4 dana.

  Dnevna doza je za sve životinje, osim prasadi, iznosi 1 mL na 10-20 kg telesne mase, zavisno od intenziteta oboljenja. Dnevna doza za prasad je 1 mL/5 kg t.m.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Ne davati lek i.v. i intratrahealno. Govedima i konjima ne davati više od 15-20 mL leka na jednom injekcionom mestu, teladima, ždrebadima, svinjama i ovcama ne više od 10 mL a malim životinjama (pas i mačka) najviše 5 mL leka po injekcionom mestu.

  Uvek kada je to moguće, primena leka treba da bude zasnovana na prethodnom ispitivanju osetljivosti uzročnika. Zbog mogućeg razvoja rezistencije, lek ne treba davati u manjim dozama od preporučenih, niti skraćivati vreme trajanja terapije. Ukoliko se kod životinja pojave alergijske reakcije treba odmah primeniti antihistaminike i po potrebi glukokortikoide.


 10. KARENCA Meso i iznutrice.

  Goveda, svinje i ovce: 35 dana


  image


  Mesto aplikacije leka (mišić):

  Svinje i goveda: 70 dana Ovce: 56 dana

  Mleko krava: 8 dana


  Lek se ne primenjuje kod konja čije se meso koristi u ishrani ljudi i ovaca čije se mleko koristi u ishrani ljudi.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Rok upotrebe: 1 godina u originalnom pakovanju. Rok upotrebe nakon otvaranja: 28 dana.

  Lek čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi frižidera (od 2 do 8 °C). Posle prvog otvaranja, čuvati na temperaturi frižidera (od 2 do 8 °C).


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Kod krmača i nazimica kao posledica davanja ovog leka može da se javi vaginalno pranje i abortus. Akutne alergijske reakcije na penicilin registrovane su kod pasa i goveda. Lokalne alergijske manifestacije zapažene su na oku i farinksu pasa a registrovan je i alergijski dermatitis. Alergijske reakcije se javljaju i kod konja nakon primena visokih doza leka. Kod konja, penicilini dati u visokim dozama i.m. mogu izazvati ekscitacije CNS-a koje su praćene inkoordinacijom pokreta, ataksijom i opštim nemirom životinje.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Uvek kada je to moguće, primena leka treba da bude zasnovana na prethodnom ispitivanju osetljivosti uzročnika. Zbog mogućeg razvoja rezistencije, lek ne treba davati u manjim dozama od preporučenih, niti skraćivati vreme trajanja terapije.

  Ukoliko se kod životinja pojave alergijske reakcije treba odmah primeniti antihistaminike i po potrebi glukokortikoide.

  Ne davati lek i.v. i intratrahealno. Govedima i konjima ne davati više od 15-20 mL leka na jednom injekcionom mestu, teladima, ždrebadima, svinjama i ovcama ne više od 10 mL a malim životinjama (pas i mačka) najviše 5 mL leka na po injekcionom mestu.


  Posebne mere opreza za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Penicilini i cefalosporini mogu izazvati preosetljivost (alergije) kao posledicu injekcije, inhalacije, gutanja ili kontakta sa kožom. Preosetljivost na peniciline može dovesti do unakrsne reakcije na cefalosporine i obrnuto.

  Osobama sa poznatom preosetljivošću na peniciline, aminoglikozide i cefalosporine savetuje se da ne rukuju ovim lekom, naročito bez zaštitnih rukavica.


  image


  Alergijske reakcije na ove supstance mogu biti veoma ozbiljne. Ukoliko se simptomi ispolje kao svrab treba potražiti medicinsku pomoć. Otok lica, usana, očiju ili problemi sa disanjem su ozbiljniji simptomi i zahtevaju hitnu medicinsku pomoć.

  Oprati ruke posle svake upotrebe.


  Upotreba tokom graviditeta, laktacije

  Lek se ne daje gravidnim krmačama i nazimicama jer kod njih, čak i terapijske doze prokain- benzilpenicilina mogu da prouzrokuju smrt fetusa i abortus.


  Interakcije

  Antibiotici širokog spektra i eritromicin smanjuju antimikrobni efekat leka. Neomicin smanjuje resorpciju penicilina iz gastrointestinalnog trakta, a oksifen, butazon i probenicid smanjuju ekskreciju penicilina u bubrezima. Meticilin, kloksacilin, cefalosporini, polimiksin B i aminoglikozidi pojačavaju antimikrobnu aktivnost penicilina.


  Inkompatibilnost

  Penicilin u rastvorima precipitira ili inaktivira aminofilin, askorbinska kiselina, fenotijazin, cefalotin, natrijum-hidrogenkarbonat i vitamini B-kompleksa. Penicilin se postepeno inaktiviše u rastvoru za infuziju. Kiseline, baze i oksidansi brzo inaktiviraju penicilin. Preparat je inkompatibilan sa antikoagulansima, miorelaksantima, kiselinama, bazama i oksidacionim sredstvima.


  Predoziranje

  Soli penicilina su veoma malo toksične i životinje dobro podnose davanje višestrukih terapijskih doza. U slučaju davanja ekstremno visokih doza može doći do senzibilizacije i pojave alergijskih reakcija. Ukoliko se kod kod primene leka pojavi alergijska reakcija kod žvotinja ili ljudi koji dolaze u kontakt sa lekom, koriste se i.m. adrenalin, a zatim po potrebi antihistaminici i glukokortikoidi.


  Podaci o uticaju na životnu sredinu

  Kada se koristi na propisan način lek ne predstavlja opasnost za životnu sredinu.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  04.02.2022.


 15. OSTALI PODACI Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje je ujedno i spoljašnje: bočica od obojenog stakla (II hidrolitička grupa), zapremine 100 mL, zatvorena čepom od brombutila i aluminijumskom kapicom.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01CE30

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00560-20-01 od 25.10.2021. godine


image