Početna stranica Početna stranica

COLIPRIM 2400 pulvis
kolistin

UPUTSTVO ZA LEK


COLIPRIM2400pulvis, prašakzaoralnirastvor, 1x1kg COLIPRIM2400pulvis, prašakzaoralnirastvor, 1x10kg


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: LAVET Pharmaceuticals Ltd.


Adresa: Otto u. 14., 1161 Budimpešta, Mađarska


Podnosilac zahteva: FIRST – VET D.O.O.


Adresa: Georgi Dimitrova 5, Subotica Srbija


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  FIRST – VET d.o.o.

  Georgi Dimitrova 5, Subotica Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  LAVET Pharmaceuticals Ltd.

  Otto u 14., 1161 Budimpešta, Mađarska


 2. IME LEKA


  COLIPRIM 2400

  kolistin (2.400 000 i.j./g) prašak za oralni rastvor svinje, pilići i ćurići


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 g praška za oralni rastvor sadrži:


  Aktivne supstance:

  Kolistin-sulfat ......... 2.400 000 i.j./g


  Pomoćne supstance:

  Glukoza monohidrat


 4. INDIKACIJE


  Lečenje gastrointestinalnih infekcija, prouzrokovanih sa E. coli, Salmonella spp. i drugim bakterijama osetljivim na kolistin, kod svinja i peradi.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne primenjuje se kod životinja sa poznatom preosetljivošću na polimiksine.

  Ne treba ga davati životinjama sa oštečenim bubrezima i novo- rođenim životinjama (do 3 nedelje starosti).


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Preparat Coliprim 2400 pulvis je slabo toksičan i retko izaziva neželjena dejstva.

  Ukoliko se neželjena dejstva jave, ili se posumnja na njih, terapiju treba odmah prekinuti. Kod primene viših doza u toku dužeg vremenskog perioda može doći do oštećenja bubrega.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Svinje, pilići i ćurići


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Predloženi preparat se primenjuje oralno, u vodi za piće u količini, odnosno dozi, koja iznosi:

  za svinje 35,0 - 45,0g/100 l vode za piće (ekv. 5 mg kolistina/kg t m.) u toku 5 dana:

  • do 50 kg t.m.: 35,0 g/100 l vode za piće

  • preko 50 kg t.m.: 45,0 g/100 l vode za piće


   za piliće i ćuriće 25,0-40,0g/100 l vode za piće (ekv. 6 mg kolistina/kg t.m.) u toku 5 dana:

  • do starosti od 4 meseca: 25,0 – 30,0 g/100 l vode za piće

  • iznad starosti od 4 meseca: 30,0 – 40,0g/100 l vode za piće


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Nema posebnog uputstva za upotrebu leka


 10. KARENCA


  Period od poslednje aplikacije leka, pa do korišćenja jestivih tkiva tretiranih svinja, pilića i ćurića za ishranu ljudi iznosi 2 dana.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na temperaturi do 25 ºC, na suvom mestu, zaštićeno od svetlosti.


  Rok upotrebe u originalnom pakovanju: 2 godine Rok upotrebe posle prvog otvaranja: 3 meseca Rok upotrebe posle rastvaranja u vodi: 24 sata


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama.

  Nisu poznata.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Predloženi preparat se može koristiti za vreme graviditeta i kod koka nosilja isključivo u skladu sa

  procenom veterinara, u slučajevima kada je korist veća od rizika.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Osobe preosetljive na kolistin ne bi smele rukovati preparatom, odnosno moraju izbegavati direktan kontakt sa njim.

  Za vreme rastvaranja u vodi ili primene preparata, potrebno je nositi zaštitne rukavice i maska za

  lice.

  U slučaju razvoja alergijskih reakcija (kao što su otok lica, usana, promene na očima, ili pak teško disanje), potrebno je potražiti medicinsku pomoć


 13. POSEBNE MERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LEKA ILI OSTATKA LEKA


  Neiskorišćen lek ili otpadni materijal se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  Maj 2014.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: plastična posuda a 1 kg

višeslojna papirna kesa a 10 kg

Način izdavanja: lek se može izdavati samo na recept veterinara

ATCvet kod: QA07AA10

Broj dozvole: 1 x 1 kg 323-01-394-08-001 od 19.01.2012.

1 x 10 kg 323-01-395-08-001 od 19.01.2012.