Početna stranica Početna stranica

Gonadogen
gonadorelin


UPUTSTVO ZA VETERINARSKI LEKGONADOGEN 50 mcg/mL, rastvor za injekciju, 1x20 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: LABORATORIOS SYVA, S.A.U.


Adresa: Párroco Pablo Díez, 49-57, León – Spain


Podnosilac zahteva: GENERA PHARMA d.o.o. - Beograd - Voždovac Adresa: Gostivarska 70, Beograd


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  GENERA PHARMA d.o.o.

  Gostivarska 70, Beograd – Voždovac


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  LABORATORIOS SYVA, S.A.U.

  Párroco Pablo Díez, 49-57, León – Spain


 2. IME LEKA GONADOGEN

  50 mcg/mL

  rastvor za injekciju za goveda gonadorelin


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL rastvora za injekciju sadrži:

  Aktivna supstanca:

  Gonadorelin 50 mikrograma (mcg)

  (u obliku gonadorelin-acetata) 52.5 mikrograma (mcg)

  Pomoćne supstance:

  Benzil alkohol (E1519) 9 mg

  Ostale pomoćne supstance: kalijum-dihidrogenfosfat; dikalijum-fosfat; natrijum hlorid i voda za injekcije.


 4. INDIKACIJE


  Lečenje folikularnih cista, kao i za postizanje optimalnog vremena ovulacije (u cilju povećanja stepena koncepcije), nakon veštačkog osemenjavanja kod krava i junica.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne daje se životinjama kod kojih je dokazana preosetljivost prema aktivnoj ili bilo kojoj pomoćnoj supstanci u sastavu leka.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Nisu poznata.

  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


  image


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda: krave, junice.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Lek se primenjuje intramuskularno.


  Lečenje folikularnih cista na jajnicima: 100-150 µg gonadorelina (u obliku acetata) po životinji (odnosno 2- 3 ml rastvora za injekciju po životinji). Ako se pokaže potrebnim, lečenje se može ponavljati u razmacima od 1-2 nedelje.


  U sklopu veštačkog osemenjivanja za postizanje optimalnog vremena ovulacije, čime se poboljšavaju šanse da krava ostane steona: 100 µg gonadorelina (u obliku acetata) po životinji (odnosno 2 ml rastvora za injekciju po životinji). Proizvod se mora aplikovati pri izvođenju veštačkog osemenjivanja i/ili 12 dana nakon toga.


  Primena leka i osemenjivanja treba da se vremenski usklade prema sledećem:

  • Aplikuje se između 4-og i 10-og sata nakon utvrđivanja estrusa.

  • Preporučuje se da interval između primene GnRH i veštačkog osemenjavanja bude najmanje 2 sata.


  Veštačko osemenjavanje potrebno je sprovesti prema uobičajenim preporukama, odnosno 12 do 24 sata nakon utvrđivanja estrusa.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Kod lečenja cističnih jajnika, dijagnozu folikularnih cista treba postaviti na temelju rektalne palpacije uz potvrdu prisustva perzistentnih folikularnih formacija, promera većeg od 2,5 cm, a dijagnoza se mora potvrditi progesteronskim testom u plazmi ili mleku.

  Veterinarski lek se primenjuje najranije 14 dana nakon teljenja, zbog smanjene sposobnosti odgovora hipofize pre tog vremena.


 10. KARENCA


  Meso i jestive iznutrice: 0 dana Mleko: 0 dana


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati na temperaturi do 25 C, u originalnom pakovanju. Čuvati van domašaja dece.

  Rok upotrebe: 24 meseca, na temperaturi do 25 C.


  image


  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana, na temperaturi do 25 C.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Kod lečenja cističnih jajnika, dijagnozu folikularnih cista treba postaviti na temelju rektalne palpacije uz potvrdu prisustva perzistentnih folikularnih formacija, promera većeg od 2,5 cm, a dijagnoza se mora potvrditi progesteronskim testom u plazmi ili mleku.

  Veterinarski lek se primenjuje najranije 14 dana nakon teljenja, zbog smanjene sposobnosti odgovora hipofize pre tog vremena.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Nema posebnih upozorenja.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Ne primenjuje se tokom trajanja graviditeta. Lek nije kontraindikovan tokom laktacije.


  Interakcije

  Nisu poznate.


  Inkompatibilnost

  Nije poznata.


  Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Potreban je oprez prilikom rukovanja ovim lekom kako bi se izbeglo slučajno samoubrizgavanje. U slučaju samoubrizgavanja, odmah zatražite savet lekara i pokažite mu uputstvo ili etiketu. Ako rastvor slučajno dođe u dodir s kožom ili očima, obilno isprati vodom. Trudnice i žene koje uzimaju lekove za kontracepciju moraju pažljivo rukovati ovim lekom.

  Osobe koje su preosetljive na analoge GnRH moraju izbegavati kontakt s ovim lekom.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništavaju prema važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  12.09.2019.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: bezbojna, staklena bočica ( hidrolitičke grupe II) od 20 mL sa zapušačem od bromo- butil gume (grupe I ) i aluminijumskom kapicom u složivoj kartonskoj kutiji.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QH01CA01

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00056-19-002 od 12.09.2019. godine


image