Početna stranica Početna stranica

Neolispec P-66
linkomicin, spektinomicin


UPUTSTVO ZA LEK


Neolispec P-66, prašak za upotrebu u vodi za piće, 22 mg/g + 44 mg/g, 1 x 20 g Neolispec P-66, prašak za upotrebu u vodi za piće, 22 mg/g + 44 mg/g, 1 x 100 g Neolispec P-66, prašak za upotrebu u vodi za piće, 22 mg/g + 44 mg/g, 1 x 500 g


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: FM PHARM D.O.O.

Adresa: Senćanski put, bb, Subotica, Srbija

Podnosilac zahteva: FM PHARM D.O.O.

Adresa: Vuka Mandušića 39/a, Subotica, Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

  Fm Pharm d.o.o., Vuka Mandušića 39/a, Subotica, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

  Fm Pharm d.o.o., Senćanski put bb, Subotica, Srbija


 2. IME LEKA Neolispec P-66

  linkomicin, spektinomicin

  prašak za upotrebu u vodi za piće za svinje i brojlere

  22 mg/g + 44 mg/g


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 g praška za upotrebu u vodi za piće sadrži:


  Aktivne supstance:

  Linkomicin (u obliku hidrohlorida, monohidrata) 22 mg Spektinomicin (u obliku sulfata, tetrahidrata) 44 mg


  Pomoćna supstanca:

  Glukoza, monohidrat do 1g


 4. INDIKACIJE


  Svinje:

  Lečenje i metafilaksa proliferativne enteropatije (ilietisa) koju prouzrokuje Lawsonia intracellularis, i povezanih enteropatogena (Escherichia coli), osetljivih na linkomicin i spektinomicin. Pre primene leka mora biti potvrđeno prisustvo oboljenja u grupi (zapatu).

  Brojleri:

  Lečenje i metafilaksa hroničnog respiratornog oboljenja (CRD) povezanog sa niskom stopom mortaliteta, koje prouzrokuju sojevi Mycoplasma gallisepticum i Escherichia coli osetljivi na linkomicin i spektinomicin. Pre primene leka mora biti potvrđeno prisustvo oboljenja u jatu.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Kontraindikovana je primena ovog leka kod preživara, konja, kunića, zamoraca i hrčkova, kao i koka nosilja čija se jaja koriste u ishrani ljudi.

  Lek se ne daje životinjama sa oštećenjem jetre i bubrega.


  image


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Ponekad primena leka može uzrokovati pojavu razmekšale stolice ili tešku dijareju, iritaciju (crvenilo i svrab) kože, inflamaciju/otok perianalne regije i uznemirenost životinja. Navedene reakcije se spontano povlače za 5 do 8 dana.

  Moguć je razvoj reakcija preosetljivosti/anafilakse. Ove reakcije zahtevaju prekid primene leka i uvođenje simptomatske terapije.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Svinje i brojleri.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Upotreba dodavanjem u vodu za piće.

  Lek se primenjuje rastvoren u vodi za piće, u sledećim dozama:

  Prasad: 3,3 mg linkomicina i 6,6 mg spektinomicina/kg tm/dan, tokom 7 dana, što odgovara količini od 150 mg praška /kg tm/dan, tokom 7 dana.

  Brojleri: 16,7 mg linkomicina i 33,4 mg spektinomicina/kg tm/dan, tokom 7 dana, što odgovara količini od 760 mg praška /kg tm/dan, tokom 7 dana.


  Za izračunavanje količine (mg) gotovog proizvoda koji se dodaje po 1 litru vode za piće, može se koristiti sledeća formula:

  A B D C

  A – prosečna telesna masa (kg) životinja koje se tretiraju

  B – propisana doza (mg) leka Neolispec P-66 po kg t.m. dnevno C – prosečan dnevni unos vode (L po životinji)

  D – potrebna količina leka (mg) po 1 L vode za piće


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Lečenje treba započeti što pre nakon pojave prvih kliničkih simptoma.

  Količina leka koja se dodaje u vodu za piće zavisi od telesne mase životinja i dnevnog unosa vode.

  Da bi se obezbedilo precizno doziranje i izbeglo subdoziranje, treba što tačnije odrediti prosečnu telesnu masu u grupama životinja i dnevni unos vode za piće.

  Medicinirana voda treba da bude jedini izvor vode za piće tokom trajanja terapije. Svu neiskorišćenu mediciniranu vodu treba odbaciti nakon 24 časa.

  U slučajevima kada je oboljenje praćeno značajnim smanjenjem unosa vode, može biti potrebno uvođenje odgovarajuće parenteralne terapije.


  image


 10. KARENCA


  Svinje:

  Meso i jestiva tkiva: nula (0) dana Brojleri:

  Meso i jestiva tkiva: 5 dana


  Lek se ne koristi kod nosilja konzumnih jaja, uključući zamenske piliće koji su namenjeni za buduću proizvodnju konzumnih jaja.


 11. POSEBNA UPUTSTVA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na temperaturi do 25 °C. Čuvati u originalnom pakovanju.

  Rok upotrebe: 2 godine

  Rok upotrebe posle prvog otvaranja: 14 dana

  Rok upotrebe posle rastvaranja u vodi za piće: razblaženje praviti jednom dnevno


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Značajan deo sojeva E.coli ima visoke vrednosti MIK (minimalne inhibitorne koncentracije) za kombinaciju linkomicina i spektinomicina i oni mogu biti klinički rezistentni, mada granična koncentracija nije definisana.

  Zbog tehničkih ograničenja, osetljivost L. intracellularis je teško ispitati in vitro, te podaci o rezistenciji na linkomicin-spektinomicin za ovu bakterijsku vrstu nisu dostupni.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Izbor terapije treba da se zasniva na ispitivanju osetljivosti izolovanih bakterija. Ukoliko to nije moguće, lečenje treba da se zasniva na podacima o osetljivosti ciljnih bakterija, utvrđenim na lokalnom nivou (farma ili region).

  Upotreba leka koja nije u skladu sa uputstvom datim u Sažetku karakteristika leka i Uputstvu za lek, može da poveća rizik od razvoja i selekcije rezistentnih bakterija i da smanji efikasnost lečenja makrolidima, zbog potencijalne ukrštene rezistencije.

  Oralna primena lekova koji sadrže linkomicin indikovana je isključivo kod svinja i pilića. Ostalim životinjskim vrstama se ne sme dozvoliti pristup mediciniranoj vodi za piće. Linkomicin može uzrokovati ozbiljne gastrointestinalne poremećaje kod drugih životinjskih vrsta.

  Treba izbegavati ponovljenu ili produženu primenu leka, poboljšavanjem zootehničkih uslova na farmi i unapređenjem mera dezinfekcije.


  image


  Ukoliko za 5 dana od početka terapije ne dođe do poboljšanja stanja kod lečenih životinja, terapiju treba prekinuti i preispitati dijagnozu.

  Kod bolesnih životinja može biti smanjen apetit i izmenjen unos vode. U slučajevima kada je oboljenje praćeno značajnim smanjenjem unosa vode, u lečenju treba primeniti odgovarajuću parenteralnu terapiju.

  Ovaj prašak je namenjen samo za primenu dodavanjem u vodu za piće i mora se rastvoriti pre upotrebe.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Osobe sa poznatom preosetljivošću na linkomicin i/ili spektinomicin treba da izbegavaju kontakt sa ovim lekom.

  Voditi računa da ne dođe do udisanja leka. Izbegavati kontakt leka sa kožom i očima.

  Osobe koje pripremaju mediciniranu vodu za piće treba da se pridržavaju odgovarajućih mera zaštite: da nose zaštitno odelo i rukavice, zaštitne naočare i masku za lice.

  Ne jesti, ne piti i ne pušiti tokom rukovanja lekom.

  Ruke i izložene delove kože treba oprati sapunom i vodom u slučaju kontakta sa lekom, kao i nakon završenog rukovanja lekom.

  U slučaju pojave alergijskih reakcija u vidu svraba kože ili iritacije oka, ili nekog drugog oblika neželjenog delovanja, neophodno je odmah se javiti lekaru i pokazati mu originalno pakovanje leka ili Uputstvo za lek.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  S obzirom na to da linkomicin prolazi placentalnu barijeru i u amnionskoj tečnosti može da dostigne 2/3 vrednosti koncentracije u krvi majke, smatra se da može ispoljiti ototoksične i nefrotoksične efekte na fetus. Lek se ne koristi kod gravidnih životinja i koka nosilja.


  Interakcije

  Lek se ne sme primenjivati zajedno sa eritromicinom i drugim makrolidima.

  Pokazalo se da linkomicin blokira neuromuskularnu provodljivost, pa ga ne treba koristiti sa lekovima koji imaju sličan efekat (npr. tubokurarin, pankuronijum).

  Ciklamati smanjuju resorpciju linkomicina iz digestivnog sistema. Kombinacija sa anesteticima može dovesti do nervnomišićne blokade.

  Lek ne treba primenjivati istovremeno sa kaolinom i pektinom zbog toga što oni ometaju resorpciju linkomicina. Ukoliko je njihova istovremena primena neophodna, primeniti ih u razmaku od najmanje 2 časa.


  Inkompatibilnost

  U rastvorima je linkomicin inkompatibilan sa ampicilinom, benzilpenicilinom, karbencilinom i sulfadiazinom.


  Predoziranje

  U slučaju predoziranja leka kod svinja, može se primetiti promena konzistencije fecesa (razmekšali feces i/ili dijareja).  image


  Kod pilića tretiranih dozom koja je nekoliko puta veća od preporučene, primećeno je povećanje cekuma i abnormalni sadržaj cekuma.

  Ako se lek daje u dužem vremenskom periodu može prouzrokovati nefrotoksični efekat i neurotoksičnu blokadu (miorelaksantni efekat).

  Tretman predoziranja je simptomatski.

  U slučaju nehotičnog predoziranja, lečenje treba prekinuti i ponovo započeti primenu propisanih doza leka.


 13. POSEBNE MERE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  01.06.2022.


 15. OSTALI PODACI Pakovanje:

Unutrašnje (ujedno i spoljašnje) pakovanje: troslojna kesica/kesa od tripleks folije (polietilen tereftalat/aluminijum/polietilen).

Lek je dostupan u pakovanju od 20 g, 100 g i 500 g.


Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.


ATCvet kod: QJ01FF52


Broj dozvole:

1x20g: 323-01-00288-21-001 od 01.06.2022. godine

1x100g: 323-01-00289-21-001 od 01.06.2022. godine

1x500g: 323-01-00290-21-001 od 01.06.2022. godine


image