Početna stranica Početna stranica

NEOCYCLIN L.A.
oksitetraciklinUPUTSTVO ZA LEK


NEOCYCLIN L.A, rastvor za injekciju, 200 mg/mL, 1 x 100 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: FM PHARM D.O.O.


Adresa: Senćanski put bb, Subotica, Republika Srbija


Podnosilac zahteva: FM PHARM D.O.O,


Adresa: Vuka Mandušića 39 a, Subotica, Republika Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  FM PHARM D.O.O.;

  Vuka Mandušića 39 a, Subotica, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  FM PHARM D.O.O.;

  Senćanski put bb, Subotica, Republika Srbija


 2. IME LEKA NEOCYCLIN L.A.

  200 mg/mL

  rastvor za injekciju

  za goveda, ovce, svinje oksitetraciklin


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL rastvora za injekciju sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Oksitetraciklin (u obliku dihidrata) 200 mg


  Pomoćne supstance:

  Natrijum-formaldehidsulfoksilat 3.0 mg


  Ostale pomoćne supstance: magnezijum-oksid; monoetanolamin; dimetilacetamid; voda za injekcije.


  Bistar rastvor svetlobraon do braon boje.


 4. INDIKACIJE


  Lečenje infekcija uzrokovanih mikroorganizmima osetljivim na oksitetraciklin:


  • Goveda: pneumonija (izazvana sa Pasteurella spp. i Hemophilus spp.), pastereloza, difterija teladi (Fusobacterium necrophorum), terapija postoperativnih i postpartalnih infekcija uzrokovanih sa stafilokokama i streptokokama osetljivim na oksitetraciklin.


  • Ovce: pneumonija (izazvana sa Pasteurella spp. i Hemophilus spp.), truljenje papaka (Fusobacterium necrophorum), mastitis, metritis, infekcija pupka, postpartalne infekcije izazvane mikroorganizmima osetljivim na oksitetraciklin.


   image


  • Svinje: pneumonija (Pasteurella multocida), enteritis (E. coli), leptospiroza (Leptospira pomona), mastitis, infekcije rana izazvane mikroorganizmima osetljivim na oksitetraciklin.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Lek se ne daje životinjama sa poznatom preosetljivošću na tetracikline. Ne daje se životinjama sa poremećajima funkcije jetre i bubrega. Ne daje se u poslednjoj trećini graviditeta, kao i sasvim mladim životinjama u uzrastu do tri nedelje. Lek se ne primenjuje kod konja, pasa i mačaka.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Pri primeni terapijskih doza mogu se javiti gastrointestinalne smetnje (dijareja), kao posledica superinfekcije neosetljivim bakterijama i gljivicama. Nekada se na mestu aplikacije leka može javiti lokalna reakcija koja spontano prolazi. Alergijske reakcije su veoma retke, a u slučaju pojave treba primeniti antihistaminike i kortikosteroide. Kod mladih životinja moguće je deponovanje u kostima i prebojavanje zuba. Moguća je pojava fotodermatitisa.

  Tetraciklini imaju anabolički efekat i mogu da prouzrokuju azotemiju koja se može pogoršati dodatnom primenom glukokortikoida. Ovaj lek takođe može prouzrokovati metaboličku acidozu i elektrolitni disbalans.

  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda, ovce, svinje.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Lek se primenjuje kod goveda, ovaca i svinja, duboko intramuskularno, u dozi od 20 mg oksitetraciklina/kg telesne mase, odnosno 1 mL leka na 10 kg telesne mase. Lek se aplikuje jednokratno. U slučaju potrebe, lek se može ponovo aplikovati posle 3 dana.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  U slučaju da doza prelazi 10 mL za goveda i odrasle svinje, 5 mL za ovce i 2 mL za jagnjad i prasad, lek se mora aplikovati na više mesta. Pre primene leka preporučuje se izrada antibiograma za izolovane mikroorganizme, zbog sve većeg razvoja rezistencije na tetracikline. Najčešće su rezistentne bakterije iz rodova Proteus, Pseudomonas kao i neki sojevi E.coli, Salmonella spp., Enterococcus spp., Shigella spp., Enterobacter spp. i neki sojevi Mannheimia (Pasteurella) haemolytica.


 10. KARENCA


  Meso i jestiva tkiva:  image


  • goveda: 36 dana

  • svinje: 36 dana

  • ovce: 24 dana

   Lek se ne primenjuje kod životinja čije mleko se koristi za ishranu ljudi.

 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Lek čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25 °C. Rok upotrebe: 2 godine.

  Rok upotrebe nakon otvaranja: 28 dana, na temperaturi do 25 °C.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Zbog poznatog antagonizma, lek ne primenjivati istovremeno sa baktericidnim antibioticima, kao što su β-laktamski antibiotici, aminoglikozidi, kombinacija sulfonamida i trimetoprima, polimiksinima.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Ako se primenjuju drugi injekcioni preparati, treba ih aplikovati na drugo injekciono mesto. Koristiti sterilne igle i špriceve.

  U slučaju da ukupna doza prelazi 10 ml za goveda i odrasle svinje, 5 ml za ovce i 2 ml za jagnjad i prasad, lek se mora aplikovati na više mesta.

  Uvek kada je to moguće, tetracikline treba davati samo na osnovu nalaza antibiograma.


  Posebne mere opreza za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Osobe sa poznatom preosetljivošću na tetracikline ne bi trebalo da rukuju ovim lekom.

  Zbog moguće iritacije trebalo bi izbegavati direktan kontakt sluzokože i kože sa lekom. U slučaju kontakta sa kožom ili očima odmah isprati vodom. Nakon primene leka oprati ruke.


  Upotreba tokom graviditeta, laktacije

  Lek se ne daje se u ranom graviditetu, tokom 2-3 nedelje od gestacije, kao ni u poslednjoj trećini graviditeta. Upotreba tetraciklina tokom perioda razvoja zuba i kostiju može dovesti do prebojavanja zuba i poremećaja razvoja kostiju. Kao i ostali tetraciklini, oksitetraciklin se izlučuje mlekom tretiranih životinja u laktaciji.


  Interakcije

  Ne primenjivati istovremeno sa baktericidnim lekovima.


  Inkompatibilnost

  U nedostatku studija inkompatibilnosti, ovaj lek se ne sme mešati sa drugim veterinarskim lekovima.


  Predoziranje

  Primenjen u višim dozama od terapijskih, oksitetraciklin može imati nefrotoksične i hepatotoksične efekte.


  Podaci o uticaju na životnu sredinu

  Kada se koristi na propisan način lek ne predstavlja opasnost za životnu sredinu.  image


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA 25.11.2022.

 15. OSTALI PODACI Pakovanje:

Unutrašnje, ujedno i spoljašnje pakovanje:

Bočica od tamnog stakla (hidrolitičke klase II), sa 100 mL rastvora za injekciju, zatvorena čepom od brombutil gume i aluminijumskom kapicom.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01AA06

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00193-2022-6 od 25.11.2022.


image