Početna stranica Početna stranica

Gentamicin 10%
gentamicinUPUTSTVO ZA LEK


Gentamicin 10%, rastvor za injekciju, 100 mg/mL, 1 x 50 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: BIOVET JSC


Adresa: Petar Rakov Street 39, Peštera, Bugarska


Podnosilac zahteva: FARMANIMA D.O.O.


Adresa: Živka Davidovića 113, Beograd, Republika Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  FARMANIMA D.O.O.;

  Živka Davidovića 113, Beograd, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  BIOVET JSC;

  Petar Rakov Street 39, Peštera, Bugarska


 2. IME LEKA


  Gentamicin 10%

  100 mg/mL

  rastvor za injekciju za goveda gentamicin


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL rastvora za injekciju sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Gentamicin (u obliku sulfata) 100.0 mg


  Pomoćne supstance:

  Natrijum-metabisulfit 3.2 mg

  Metil-parahidroksibenzoat 1.0 mg

  Propil-parahidroksibenzoat 0.1 mg


  Ostale pomoćne supstance: Dinatrijum edetat; voda za injekcije.


 4. INDIKACIJE


  Za lečenje infekcija gastrointestinalnog, respiratornog i urogenitalnog trakta, infekcija kože i mekih tkiva, kao i za lečenje infekcija koje su prouzrokovane bakterijama koje su rezistentne na druge antibiotike, kao što su E.coli i Pseudomonas aeruginosa.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne daje se kunićima.

  Ne primenjuje se kod životinja preosetljivih na aminoglikozidne antibiotike. Ne primenjuje se kod životinja sa teškom bubrežnom insuficijencijom.

  Ne primenjuje se kod gravidnih životinja (prolazi placentu i prouzrokuje oštećenja bubrega i čula sluha fetusa).


  image


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Posle primene gentamicina u terapijskoj dozi moguća je pojava reakcija preosetljivosti. Kada se primeni u višim dozama i u toku dužeg vremenskog perioda, gentamicin može dovesti do oštećenja čula sluha i ravnoteže, neuromišićne blokade i oštećenja bubrega.


  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Intravenska ili intramuskularna primena. Lek aplikovati u sledećim dozama: Goveda:

  2-4 mL/100 kg t.m. (2-4 mg gentamicina/kg t.m.), dva puta dnevno, intramuskularno ili sporo intravenski.

  Dužina tretmana 3-7 dana.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Lek treba aplikovati sporo intravenski. U slučaju brze i.v aplikacije može doći do neuromišićne blokade, kada treba odmah prekinuti sa aplikacijom leka, a po potrebi (respiratorna paraliza) aplikovati kalcijum ili neostigmin.


 10. KARENCA


  Tokom perioda karence, zbog nagomilavanja gentamicina u jetri, bubrezima i mestu primene, treba izbegavati ponovljenu primenu leka.

  Meso i jestiva tkiva: 192 dana.

  Mleko: 7 dana.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Rok upotrebe: 2 godine, u originalnom pakovanju. Rok upotrebe posle otvaranja: 28 dana.

  Uslovi čuvanja gotovog proizvoda: na temperaturi do 25 °C, zaštićeno od direktne sunčeve svetlosti. Uslovi čuvanja posle otvaranja: u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25 °C.


  image


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  U slučaju intravenske primene, lek treba aplikovati sporo intravenski, da bi se izbegao endotoksični šok. U ovom slučaju treba stalno pratiti kardiovaskularne parametre.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Zbog moguće pojave neuromišićne blokade lek aplikovati sporo intravenski.

  Lek treba davati na osnovu nalaza antibiograma. Ako ovo nije moguće, terapiju treba bazirati na osnovu lokalne epidemiološke situacije.


  Posebne mere opreza za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Osobe sa poznatom preosetljivošću na gentamicin treba da izbegavaju direktan kontakt leka sa kožom i sluzokožama, a posle svake primene leka ruke treba oprati sa vodom i sapunom.

  U toku primene leka ne treba piti, jesti i pušiti.


  Upotreba tokom graviditeta, laktacije

  Primena leka u graviditetu je kontraindikovana zbog mogućeg nefrotoksičnog i ototoksičnog delovanja leka na fetus, osim u slučajevima teških infekcija kada je gentamicin lek izbora.


  Interakcije

  Ne primenjuje se istovremeno sa drugim aminoglikozidnim antibioticima, opštim anesteticima, miorelaksantnim lekovima, magnezijumom, diureticima i drugim ototoksičnim i nefrotoksičnim lekovima.


  Inkompatibilnost

  Inkompatibilan je sa alkalnim proizvodima (javlja se ubrzana sedimentacija).

  Ne mešati sa penicilinima, cefalosporinima, hloramfenikolom ili sulfonamidima u istom špricu.


  Predoziranje

  U slučaju pojave reakcija preosetljivosti treba odmah prekinuti sa davanjem leka i primeniti adrenalin, antihistaminike i/ili glukokortikoide. U slučaju predoziranja ili brze i.v aplikacije može doći do neuromišićne blokade, kada treba odmah prekinuti sa aplikacijom leka, a po potrebi (respiratorna paraliza) aplikovati kalcijum ili neostigmin.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA 25.11.2022.


  image


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: bočica od obojenog stakla (II hidrolitička grupa) volumena 50 mL, zatvorena čepom od brombutila i aluminijumskim poklopcem.

Spoljašnje pakovanje: složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi jedna bočica sa lekom i uputstvo za lek.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01GB03

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00242-22-001 od 25.11.2022.image