Početna stranica Početna stranica

Nobilis Rismavac
vakcina koja sadrži živi herpes virus (virus Marekove bolesti), soj CVI988


UPUTSTVO ZA LEK


image

Nobilis Rismavac,suspenzija i rastvarač za suspenziju za injekciju, 1000 doza i rastvarač 1 x 200 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: INTERVET INTERNATIONAL BV


Adresa: Wim de Korvestraat 35, Boxmeer, Holandija


Podnosilac zahteva: TURANGO D.O.O.


Adresa: Vojvode Antonija Pljakića 9b, Kragujevac, Republika Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  TURANGO D.O.O.

  Vojvode Antonija Pljakića 9b, Kragujevac, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  INTERVET INTERNATIONAL,

  Wim de Korvestraat 35, Boxmeer, Holandija


 2. IME LEKA Nobilis Rismavac

  vakcina koja sadrži živi herpes virus (virus Marekove bolesti), soj CVI988 suspenzija i rastvarač za suspenziju za injekciju

  za piliće


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  Sastav po dozi (0.2 mL):


  Aktivna supstanca:

  Živi virus Marekove bolesti, soj CVI988 najmanje 3,0 log10 TCID50


  Pomoćne supstance:

  Vakcina:

  podloga za rast, teleći serum, dimetilsulfoksid, antibiotici (vakcina može sadržati, pojedinačno ili u kombinaciji, u tragovima antibiotike neomicin-sulfat, gentamicin-sulfat, polimiksinB-sulfat i amfotericin B).

  Rastvarač:

  saharoza, kazein hidrolizat, kalijum-dihidrogenfosfat, fenolsulfonftalein, voda za injekcije.


 4. INDIKACIJE


  Za aktivnu imunizaciju jednodnevnih pilića protiv Marekove bolesti.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Nema ih, kada se vakcine primenjuje u skladu sa uputstvom.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Moguće su blage postvakcinalne reakcije.


  image


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Jednodnevni pilići.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Doza po piletu je 0,2 mL.

  Vakcina se daje subkutano u vrat ili intramuskularno u nogu (batak).


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Nakon što se sadržaj ampule prethodno otopi potapanjem ampule u vodu sobne temperature, ampula se lagano protrese, odmah otvara i njen celokupan sadržaj se, dodavanjem rastvarača (koji treba da bude sobne temperature) i ispiranjem ampule, pomoću šprica prenese u kesu sa rastvaračem, nakon čega se blago promućka.

  U 200 mL rastvarača se rastvara 1.000 doza vakcine. Vakcinacija se vrši sterilnim automatskim špricem.

  Samo odgovarajuće obučena osoba treba da rukuje kontejnerom sa tečnim azotom, kao i sa samom vakcinom, vodeći pri tome računa o sopstvenoj zaštiti, u smislu nošenja rukavica i zaštitne maske za lice.

  Rekonstituisana vakcina se mora upotrebiti tokom 2 sata nakon rastvaranja. Posle toga, svaki ostatak treba uništiti.


 10. KARENCA


  Nema ograničenja.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Vakcina se čuva u tečnom azotu na temperaturi -196 °C. Odmrznutu ampulu ponovo ne zamrzavati. Rastvarač se čuva na temperaturi do 25 °C.

  Rekonstituisanu vakcinu čuvati na temperaturi od 2-8C.

  Kontejner sa tečnim azotom čuvati na sigurnom mestu u uspravnom položaju, u dobro provetrenoj prostoriji, daleko od inkubatora i bokseva sa pilićima.


  Rok upotrebe ampule sa vakcinom u tečnom azotu: 3 godine

  Rok upotrebe rastvarača u višeslojnoj infuzionoj kesi (MLP): 2 godine

  Rok upotrebe nakon rastvaranja (rekonstitucije): 2 sata, na temperaturi od 2-8°C


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.


  image


  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Nema.


  Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

  Vakcinisati samo zdrave piliće.

  Subkutana aplikacija daje slabije zaštitne efekte od intramuskularne aplikacije. Prisustvo maternalnih antitela može imati negativne efekte na efikasnost vakcinacije. Nakon rastvaranja, vakcinu upotrebiti u roku od dva sata.

  Zbog mogućnosti širenja vakcinalnog virusa, treba sprovesti odgovarajuće preventivne mere kako bi se to sprečilo, naročito na lokacijama gde se nalaze jata različite starosti.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Osobe koje aplikuju ovaj preparat se moraju pridržavati opštih mera predostrožnosti pri rukovanju tečnim azotom i/ili supstancama na veoma niskim temperaturama.

  Ampule mogu eksplodirati pri naglim promenama temperature, tako da osobe koje rukuju vakcinom moraju sebe zaštititi nošenjem maske za lice i zaštitinih rukavica.

  Posle rukovanja vakcinom oprati i dezinfikovati ruke.

  U slučaju promrzlina nastalih pri radu sa vakcinom, zagrejati povređeni deo tela potapanjem u vodu temperature 29 1 C. Tokom zagrevanja može se javiti bol, što je uobičajena reakcija. Povređeni deo ne trljati i odmah zatražiti pomoć lekara.


  Upotreba tokom perioda nošenja jaja

  Ne koristi se kod ptica u periodu nošenja jaja.


  Predoziranje

  Nema posebnog tretmana ili preporučene antidot terapije.


  Interakcije

  Dostupni su podaci o bezbednosti i efikasnosti koji pokazuju da se vakcina Nobilis Rismavac može mešati u istom rastvaraču i primeniti subkutano sa vakcinom Innovax-ILT ili Innovax-ND-IBD. Posle upotrebe po mešanih vakcina, dokazano vreme potrebno za razvoj imuniteta za Marekovu bolest (MD) je 5 dana.

  Nema podataka o bezbednosti i efikasnosti ove vakcine kada se primeni istovremeno sa bilo kojim drugim veterinarskim lekom, izuzev gore pomenutim vakcinama. Stoga se odluka o primeni ove vakcine pre ili posle bilo kog drugog veterinarskog leka donosi u zavisnosti od procene konkretnog slučaja.


  Inkompatibilnost

  Ne mešati sa bilo kojim drugim veterinarskim lekom, osim sa vakcinama Innovax-ILT ili Innovax ND-IBD i priloženim rastvaračem.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


  image


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  11.03.2022.


 15. OSTALI PODACI Pakovanje:

Vakcina: ampule od hidrolitičkog stakla tipa I, plombirane plamenom. Svaka ampula sadrži 1000 doza. Ampule se čuvaju u kontejneru sa tečnim azotom.

Rastvarač: višeslojna infuziona kesa (MLP) 200 mL


Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.


ATCvet kod: QI01AD03


Broj dozvole: 323-01-00384-17-001 od 07.03.2018.


image