Početna stranica Početna stranica

Cenmicin-LC
linkomicin, spektinomicin

UPUTSTVO ZA LEK


Cenmicin-LC, rastvor za injekciju, bočica, 1x100 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: CENAVISA S.L.


Adresa: 43205 Reus, Cami Pedra Estella s/n, Španija


Podnosilac zahteva: AGRIMATCO d.o.o.


Adresa: Narodnog fronta 73/I, Novi Sad


 1. NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  CENAVISA S.L.

  Cami Pedra Estela s/n, Reus, Španija


  NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET


  AGRIMATCO d.o.o.

  Narodnog fronta 73/I, Novi Sad


 2. IME LEKA


  Cenmicin-LC

  linkomicin, spektinomicin 50 mg/mL + 100 mg/mL

  rastvor za injekciju

  za goveda, ovce i svinje


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL rastvora za injekciju sadrži:


  Aktivne supstance:

  Linkomicin 50 mg

  ( u obliku linkomicin-hidrohlorida) Spektinomicin 100 mg

  ( u obliku spektinomicin-sulfat, tetrahidrata)


  Pomoćne supstance:

  Benzilalkohol 9 mg


  Ostale pomoćne supstance: natrijum-hidroksid; hlorovodonična iselina; voda za injekcije.


 4. INDIKACIJE


  Lečenje infekcija uzrokovanih mikroorganizmima osetljivim na linkomicin i spektinomicin.


  Goveda:

  • Lečenje bronhopneumonija uzrokovanih sa Pastereulla multocida i Mycoplasma spp.


   Svinje:

  • Lečenje dizenterije uzrokovane sa Brachyspira hyodysenteriae;

   - Enzootska pneumonija uzrokovana sa Mycoplasma hyopneumoniae.


   Ovce:

   • Lečenje pneumonije uzrokovane sa Pastereulla multocida i Mycoplasma spp.;

   • Lečenje zarazne šepavosti ovaca uzrokovanih sa Dichelobacternodosus i Fusobacterium necrophorum.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne koristiti kod životinja kod kojih postoji preosetljivost na linkomicin, spektinomicin ili druge antibakterijske linkozamide ili aminociklitole i/ili neke od pomoćnih supstanci.

  Ne koristiti kod konja pošto linkomicin može izazvati hemoragični kolitis i diareju sa ozbiljnim posledicama.

  Ne koristiti kod životinja kod kojih već postoji infekcija uzrokovana sa Monillia spp.

  Ne davati životinjama tokom graviditeta i laktacije.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Ponekad kod lečenih životinja može doći do blagog crvenila i bola na mestu primene.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda, ovce i svinje.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Intramuskularna primena.


  Goveda i svinje: 10 mg linkomicina + 20 mg spektinomicina po kg telesne mase dnevno (što je ekvivalentno 2 ml leka/ 10 kg TM /dnevno) tokom 3-5 dana.


  Ovce:

  Za razna šepavost: 5 mg linkomicina + 10 mg spektinomicina po kg telesne mase dnevno (što je ekvivalentno 1 ml leka na 10 kg TM) kao pojedinačna doza

  Pneumonija: 10 mg linkomicina + 20 mg spektinomicina po kg telesne mase dnevno (što je ekvivalentno 2 ml leka na 10 kg TM dnevno) tokom 3-5 dana.


  Merenje telesne mase životinja bi trebalo uraditi što je moguće tačnije da bi se izbegle greške u doziranju.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU PRIMENU LEKA


  Videti prethodni odeljak


 10. KARENCA


  Meso: 21 dan

  Ne primenjuje se kod životinja u laktaciji čije se mleko koristi u ishrani ljudi.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25º C

  Rok upotrebe: 2 godine

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana, čuvanjem na temeraturi do 25º C


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama.


  Upotreba leka bi trebalo da bude zasnovana na osnovu rezultata antibiograma, kada god je to moguće.

  Dobra klinička praksa zahteva lečenje na osnovu testa osetljivosti bakterija izolovanih iz

  uzoraka uzetih od bolesnih životinja. Ako to nije moguće, lečenje bi trebalo sprovesti na osnovu lokalnih epidemioloških podataka (regionalno, na nivou gazdinstva) o osetljivosti različitih sojeva bakterija koje su najčešće uključene u infektivni proces.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Osobe sa poznatom osetljivošću na aktivne supstance iz leka trebalo bi da izbegavaju kontakt

  sa lekom.

  Ne pušiti, ne jesti i ne piti tokom rukovanja lekom. Oprati ruke posle rukovanja lekom. Izbegavati kontakt leka sa kožom i očima. Ukoliko dođe do kontakta isprati sa dosta tekuće vode. Ukoliko dođe do slučajnog samoubrizgavanja leka, potražiti odmah savet lekara i pokazati uputstvo za lek. Oticanje lica, usana, očiju i otežano disanje su ozbiljni simptomi koji zahtevaju hitnu lekarsku intervenciju.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Ne davati jedinkama tokom graviditeta i laktacije.


  Interakcije sa drugim lekovima

  Ne davati sa makrolidnim lekovima ili aminoglikozidima.


  Inkompatibilnost

  U odsustvu ispitivanja kompatibilnosti, ovaj lek se ne sme mešati sa drugim lekovima.


 13. POSEBNE MERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LEKA ILI OSTATKA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  26.01.2015.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: bočica od polipropilena, zapremine 100 mL, sa zapušačem od bromobutil gume i aluminijumskom kapicom.

ATCvet kod: QJ01RA94

Režim izdavanja leka: Lek se može izdavati samo na recept veterinara. Broj dozvole: 323-01-00350-14-001 od 26.01.2015.