Početna stranica Početna stranica

COKCIMAX 10
maduramicin

UPUTSTVO ZA LEK


COKCIMAX10,premikszamediciniranuhranu,1x20kg (za primenu na životinjama)


Proizvođač: FISH Corp.2000 d.o.o.


Adresa: Salaš br.62, Bački Vinogradi, Subotica


Podnosilac zahteva: FISH Corp.2000 d.o.o.


Adresa: Zaplanjska 86a, Beograd


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET


  FISH Corp. 2000 d.o.o., Zaplanjska 86a, Beograd


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  FISH Corp. 2000 d.o.o., Salaš br.62, Bački Vinogradi, Subotica


 2. IME LEKA


  COKCIMAX 10

  maduramicin

  premiks za mediciniranu hranu brojleri, ćurići


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 g premiksa za mediciniranu hranu sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Maduramicin-amonijum 10 mg


  Pomoćna supstanca:


  Kukuruzni skrob do 1000 mg


 4. INDIKACIJE


  Lek je namenjen za preveniranje kokcidioze prouzrokovane kokcidijama iz roda Eimeria (E. tenella,

  E. acervulina, E. brunetti, E. maxima, E. mitis i E. necatrix) kod brojlera, kao i za preveniranje kokcidioze prouzrokovane E. adenoides, E. meleagridis, E. dispersa i E. gallopavonis, kod ćurića u tovu.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Lek se ne daje komercijalnim nosiljama. Lek ne davati drugim vrstama životinja.

  Ne daje se istovremeno, kao ni 7 dana pre i 7 dana posle upotrebe tiamulina. Ne daje se istovremeno sa drugim kokcidiostaticima.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Samo ukoliko se primene koncentracije više od terapijskih, ili ako se lek ne umeša ravnomerno u hranu, kod živine može doći do pojave inapetence.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Brojleri, ćurići.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Lek se primenjuje dodavanjem u hranu, u količini koja za indikovane kategorije pilića i ćurića

  iznosi 0,5 kg leka na 1 t hrane, što je jednako koncentraciji od 5 ppm maduramicin-amonijuma. Brojlerima i tovnim ćurićima medicinirana hrana se daje od prvog dana života do 5 dana pred završetak tova.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Lek treba ravnomerno umešati sa hranom, tako što se određena količina leka prvo pomeša sa jednom desetinom odgovarajuće količine hrane, a zatim se ovoj smeši postepeno dodaje preostala količina hrane.


 10. KARENCA


  Meso tretirane živine ( pilića i ćurića) nije za ishranu ljudi u toku tretmana i 5 dana od poslednje primene leka.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati na temaraturi do 25°C, zaštićeno od vlage. Čuvati van domašaja dece.


  Rok upotrebe: 1 godina.

  Posle otvaranja kontejnera: proizvod utrošiti u celosti.

  Rok upotrebe nakon umešavanja u hranu: iskoristiti odmah


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama.

  Ne daje se istovremeno sa drugim kokcidiostaticima.

  Ne daje se istovremeno, kao ni 7 dana pre i 7 dana posle upotrebe tiamulina.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama:

  Prilikom mešanja leka sa hranom i primene medicinirane hrane treba zaštiti kožu, oči i sluzokožu, odnosno koristiti zaštitne rukavice, zaštitno odelo i obuću.

  Posle pripremanja i primene medicinirane hrane, ruke treba oprati vodom i sapunom. U toku rada sa lekom ne treba jesti, piti i pušiti.

  Ukoliko dođe do kontakta leka sa očima odmah ih isprati većom količinom vode. Ukoliko dođe do kontakta leka sa nezaštićenom kožom, odmah je oprati vodom i sapunom.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili otpadni materijal se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  04. 01. 2012.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: višeslojna papirna kesa od 20 kg

Režim izdavanja: lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QP51AX10


Broj dozvole: 323-01-0202-11-001