Početna stranica Početna stranica

NORODINE 24
sulfadiazin, trimetoprim

UPUTSTVO ZA KORISNIKA


NORODINE 24, rastvor za injekciju, 1 x 100 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Norbrook Laboratories Limited


Adresa: Station Works, Newry Country Down, Severna Irska, Velika Britanija


Podnosilac zahteva: Zoolek d.o.o.


Adresa: Hadži Prodanova 8, 11000 Beograd


1. NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


Norbrook Laboratories Limited, Station Works, Newry County Down, BT35 6JP, Severna Irska, Velika Britanija


NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET


Zoolek d.o.o., Hadži Prodanova 8, 11000 Beograd


 1. IME LEKA


  Norodine 24

  sulfadiazin, trimetoprim (200 mg/mL + 40 mg/mL)

  rastvor za injekciju konji, goveda i svinje


 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL rastvora za injekciju sadrži:


  Aktivne supstance:

  Sulfadiazin 200 mg

  Trimetoprim 40 mg


  Pomoćne supstance:

  Natrijum hidroksid, natrijum-formaldehidsulfoksilat, dinatrijum edetat, hlorokrezol, N-metil pirolidon, voda za injekcije


 3. INDIKACIJE


  Lek je namenjen za lečenje alutnih, subakutnih i hroničnih bolesti kod konja, goveda i svinja, prouzrokovanih mikroorganizmima osetljivim na kombinaciju sulfadiazin-trimetoprim. Lek se koristi za terapiju infekcija prouzrokovanih gram-pozitivnim i gram-negativnim mikroorganizmima kao što su: Actinobacillus spp., Actinomycetae, Bordetella spp., Brucella spp., Arcanobacteria, Escherichia coli, Haemophilus spp., Klebsiella spp., Pasteurella spp., Pneumococcus spp., Proteus spp., Salmonella spp., Staphylococci, Streptococci, Vibrio spp..

  Norodine 24 se koristi za lečenje bakterijskih infekcija respiratornog trakta (rinitis, pneumonija,

  bronhitis ili sekundarne bakterijske infekcije kod virusnih pneumonija ili infekcija mikoplazmom), urogenitalnog trakta (cistitis, vaginitis, uretritis, nefritis i metritis), gastrointestinalnog trakta (uljučujući neonatalnu dijareju i salmonelozu) kao i ostalih infekcija (panaricijum, akutni mastitis, bakterijska agalakcija krmača, infekcije oka, uva i usne duplje).


 4. KONTRAINDIKACIJE


  Lek ne aplikovati na druge načine osim na one koji su preporučeni. Ne aplikovati intraperitonealno, intraarterijalno ili intratrahealno. Ne primenjivati kod životinja kod kojih postoji preosetljivost na sulfonamide, jaka oštećenja jetre, bubrega ili hematopoeznih organa. Lek se ne koristi kod konja namenjenih za ishranu ljudi.


 5. NEŽELJENA DEJSTVA


  Ponekad kod tretiranih životinja, ukoliko terapija traje duže od tri dana, može doći do dijareje, dehidratacije, gubitka apetita, iznurenosti, a u nekim slučajevima anoreksije i reakcije preosetljivosti.


 6. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Konji, goveda i svinje.


 7. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Goveda: Lek se aplikuje intramuskularno ili sporo intravenski u dozi od 1 mL leka na 16 kg telesne mase.

  Svinje: Lek se aplikuje duboko intramuskularno u dozi od 1 mL leka na 16 kg telesne mase.

  Konji: Lek se aplikuje sporo intravenski u dozi od 1 mL leka na 16 kg telesne mase.

  Lek se primenjuje tokom tri do pet uzastopnih dana, a u težim slučajevima bolesti sedam dana u kontinuitetu.


 8. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Lek treba aplikovati sporo intravenski a pre upotrebe lek treba zagrejati do temperature tela. Kod prvih znakova reakcije preosetljivosti odmah prestati sa aplikacijom leka i početi sa anafilaktičkom terapijom.

  Životinjama trebaju biti dostupne adekvatne količine vode tokom terapeutskog delovanja leka.


 9. KARENCA


  Meso se ne koristi za ljudsku upotrebu tokom tretmana kao i 20 dana od poslednje primene primene kod svinja i 12 dana kod goveda.

  Mleko tretiranih krava ne koristi se tokom tretmana i 7 dana od poslednje primene. Lek se ne koristi kod konja čije se meso koristi za ljudsku upotrebu.


 10. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati u originalnom pakovanju na temperaturi do 25oC, zaštićeno od svetlosti. Čuvati van domašaja dece.

  Zaštiti lek od smrzavanja. Moguća je pojava reverzibilne kristalizacije leka usled spoljne niske

  temperature i tada lek treba lagano zagrevati.


  Rok upotrebe: 2 godine

  Rok upotrebe posle otvaranja: 28 dana


 11. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama.


  Ne primenjivati kod konja sa srčanim aritmijama koje su prouzrokovane lekovima kao što su anestetici ili sedativi.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  U slučaju kontakta preparata sa očima i kožom, treba ih kompletno oprati sa vodom. Treba voditi računa da prilikom aplikacije leka ne dođe do samoubrizgavanja, a ako dođe do njega potražiti savet lekara. Oprati ruke posle aplikovanja leka.

  Sulfonamidi mogu prouzrokovati preosetljivost (alergiju) unošenjem u organizam putem injekcije, inhalacije, ingestije ili dodirom preko kože. Preosetljivost na sulfonamide može dovesti do unakrsne reakcije sa drugim antibioticima. Alergijske reakcije na ove supstance mogu izazvati ozbiljne probleme.

  Ne manipulisati ovim lekom u slučaju kada već postoji preosetljivost ili ako je savetovano da se

  izbegava rukovanje sa ovim preparatom.

  Ako se razviju simptomi usled kontakta kao što je svrab, potražiti medicinsku pomoć i pokazati ovo upozorenje. Otok lica, usana, očiju ili problemi sa disanjem su mnogo ozbiljniji simptomi i zahtevaju hitnu medicinsku pomoć.


 12. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 13. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  Jun 2011.


 14. OSTALI PODACI


Pakovanje: Bočica 100 mL

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo uz recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01EW10

Broj dozvole: 323-01-359-08-001 od 30.05.2011.