Početna stranica Početna stranica

NEOAMPICILLIN P 20%
ampicilinUPUTSTVO ZA LEK


NEOAMPICILLIN P 20%, oralni prašak, 200 mg/g, 1 x 100 g NEOAMPICILLIN P 20%, oralni prašak, 200 mg/g, 1 x 500 g


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: FM PHARM D.O.O.


Adresa: Senćanski put bb, Subotica, Republika Srbija


Podnosilac zahteva: FM PHARM D.O.O.


Adresa: Vuka Mandušića 39a, Subotica, Republika Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  FM PHARM D.O.O.

  Vuka Mandušića 39a, Subotica, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  FM PHARM D.O.O.

  Senćanski put bb, Subotica, Republika Srbija


 2. IME LEKA NEOAMPICILLIN P 20%

  200 mg/g oralni prašak

  za svinje i brojlere ampicilin


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 g oralnog praška sadrži:


  Aktivne supstance:

  Ampicilin, trihidrat 200 mg


  Pomoćne supstance:

  Dekstroza, monohidrat Fini prašak bele boje.


 4. INDIKACIJE


  Lek je namenjen za lečenje infekcija gastrointestinalnog i respiratornog sistema koje su uzrokovane osetljivim sojevima E. Coli.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Kontraindikovana je primena leka kod životinja preosetljivih na ampicilin i druge β-laktamske antibiotike, kao i cefalosporine.

  Lek se ne primenjuje kod preživara, konja i sitnih glodara (kunića, zamoraca, hrčaka, gerbila) Lek se ne primenjuje kod koka nosilja konzumnih jaja.


  image


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Retko, pre svega posle oralne primene u toku dužeg vremenskog perioda, može doći do pojave supresije bakterijske saprofitske mikroflore i mučnine, dijareje, anoreksije. Takođe su moguće reakcije preosetljivosti.


  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Svinje i brojleri.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Svinje: Lek se daje putem vode za piće u dozi od 50-100 mg leka/kg t.m. (ekvivalentno 10-20 mg ampicilin-trihidrata/kg t.m.) na 12-24 sata u zavisnosti od intenziteta ispoljenih simptoma, tokom 3-5 dana.


  Brojleri: Lek se daje putem vode za piće u dozi od 250 mg leka/kg t.m. (ekvivalentno 50 mg ampicilin-trihidrata/kg t.m.), tokom 3-5 dana.


  Za izračunavanje potrebne koncentracije leka može se koristiti sledeća formula (u miligramima leka po litru vode za piće):


  mg leka/kg t.m. na dan x prosečna t.m. (kg) lečenih životinja

  ------------------------------------------------------------------------------- = mg leka po litri vode za piće

  prosečni dnevni unos vode (litara) po životinji na dan


  Vodite računa da se ne premaši propisana doza. Na kraju lečenja potrebno je adekvatno očistiti sistem za napajanje da bi se izbeglo izlaganje subterapijskim dozama aktivne supstance.

  Da bi se izbeglo subdoziranje, potrebno je što tačnije odrediti telesnu masu životinja.

  Unos medicinirane vode zavisi od kliničkog stanja životinja. Da bi se odredila tačna doza, koncentracija ampicilin-trihidrata mora biti izračunata uz uzimanje u obzir unosa vode. Izračunata doza mora biti izmerena pomoću kalibrisane vage.

  Preporučuje se davanje jednom dnevno, u količini vode koju životinje konzumiraju tokom 1-2 sata. Prethodno je potrebno uskratiti vodu tokom 1-2 časa, kako bi se obezbedilo da životinje popiju svu mediciniranu vodu. Kada životinja popije mediciniranu vodu, ponovo se daje uobičajena voda za piće. Neiskorišćenu mediciniranu vodu treba odbaciti nakon 24 časa.


  Ukoliko se lek primenjuje kontinuirano u vodi za piće, medicirana voda mora biti jedini izvor vode za piće. Svež rastvor leka (mediciranu vodu) treba praviti na svakih 24 časa.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Lek treba rastvoriti u manjoj količini vode, a zatim pomešati sa ukupnom predviđenom količinom vode.


  image


  Zbog sve većeg razvoja rezistencije E.coli na ampicilin, pre primene leka preporučuje se izrada antibiograma za izolovane sojeve.


 10. KARENCA


  Meso i jestiva tkiva: 28 dana.

  Lek se ne primenjuje kod nosilja konzumnih jaja.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Lek čuvati u originalnom pakovanju na temperaturi do 25°C.

  Rok upotrebe: 2 godine, u originalnom pakovanju na temperaturi do 25°C.

  Rok upotrebe posle prvog otvaranja pakovanja: upotrebiti odmah.

  Rok upotrebe posle rastvaranja u vodi za piće za životinje: 24 h.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Nema posebnih upozorenja.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Lek treba rastvoriti u manjoj količini vode, a zatim pomešati sa ukupnom predvidjenom količinom vode.

  Zbog sve većeg razvoja rezistencije E.coli na ampicilin, pre primene leka preporučuje se izrada antibiograma na izolovane sojeve.


  Posebne mere opreza za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Penicilini i cefalosporini mogu izazvati preosetljivost (alergije) kao posledicu injekcije, inhalacije, gutanja ili kontakta sa kožom. Preosetljivost na peniciline može dovesti do unakrsne reakcije na cefalosporine i obrnuto.

  Osobama sa poznatom preosetljivošću savetuje se da ne rukuju ovim preparatom.

  Alergijske reakcije na ove supstance mogu biti veoma ozbiljne. Ukoliko se simptomi ispolje kao svrab treba potražiti medicinsku pomoć. Otok lica, usana, očiju ili problemi sa disanjem su ozbiljniji simptomi i zahtevaju hitnu medicinsku pomoć.

  Zbog moguće iritacije i pojave kontaktnog dermatitisa, treba izbegavati direktan kontakt leka sa očima, odnosno kožom i sluzokožom. Prilikom primene leka treba nositi zaštitnu opremu (zaštitno odelo, rukavice, maska), a ruke prati posle svake primene leka.

  Oprati ruke posle svake upotrebe. Lek čuvati van domašaja dece.


  Upotreba tokom graviditeta, laktacije i nošenja jaja

  Nema ograničenja upotrebe tokom graviditeta. Lek nije indikovan za primenu kod koka nosilja.


  image


  Interakcije

  Ne preporučuje se istovremena primena sa drugim bakteriostatskim lekovima (tetraciklini, tiamfenikol, fluorfenikol, eritromicin) jer dovodi do smanjenja njihovog antibakterijskog delovanja.


  Inkompatibilnost

  U nedostatku studija inkompatibilnosti, lek se ne sme mešati sa drugim veterinarskim lekovima. Pogledati interakcije.


  Predoziranje

  U slučaju predoziranja leka, treba odmah prekinuti terapiju, a nastale promene lečiti simptomatski. Kod pojave reakcije preosetljivosti primeniti antihistaminike i kortikosteroide.


  Podaci o uticaju na životnu sredinu

  Kada se koristi na propisan način lek ne predstavlja opasnost za životnu sredinu.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  12.08.2022.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Unutrašnje, ujedno i spoljašnje pakovanje: kesa od polietilena obložena aluminijumom sa 100 g ili 500 g praška.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01CA01

Broj i datum izdavanja dozvole:

1 x 100 g: 323-01-00121-22-001 od 12.08.2022.

1 x 500 g: 323-01-00122-22-001 od 12.08.2022.


image