Početna stranica Početna stranica

Ivermektin-P
ivermektin


UPUTSTVO ZA LEK


Ivermektin-P, premiks za mediciniranu hranu, 2 mg/g, 1x100g Ivermektin-P, premiks za mediciniranu hranu, 2 mg/g, 1x1kg


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA DOO


Adresa: Beogradski put 123, Subotica, Srbija


Podnosilac zahteva VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA DOO


Adresa: Beogradski put 123, Subotica, Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE LEK


  VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA DOO

  Beogradski put 123, 24106 Subotica, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA DOO

  Beogradski put 123, 24106 Subotica, Srbija


 2. IME LEKA Ivermektin-P

  2 mg/g

  premiks za mediciniranu hranu za svinje

  ivermektin


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1g premiksa za mediciniranu hranu sadrži:

  Aktivna supstanca:

  Ivermektin 2.0 mg

  Pomoćne supstance:

  Laktoza, monohidrat 975.20 mg


  Ostale pomoćne supstance: silicijum dioksid, anhidrovani koloidni; makrogol 6000 Prašak bele do skoro bele boje.


 4. INDIKACIJE


  Lečenje i kontrola parazitskih infekcija prouzrokovanih sledećim endo- i ektoparazitima:


  Želudačno-crevne nematode (odrasli i IV stadijum larvi): Ascaris suum, Hyostrongylus rubidus, Oesophagostomum spp. i Strongyloides ransomi* (odrasli)

  Plućne nematode (odrasli): Metastrongylus spp.

  Vaši: Haematopinus suis

  Šugarci: Sarcoptes scabiei var. suis


  *Kada se aplikuje gravidnim krmačama pre prašenja, sprečava transmisiju S. ransomi preko mleka na prasad.


  image


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne daje se životinjskim vrstama za koje nije indikovan jer može izazvati ozbiljne poremećaje, pa čak i smrt.

  Ne daje se životinjama sa poznatom preosetljivošću na ivermektin.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Posle aplikacije leka u preporučenoj dozi, nisu zabeležena neželjena dejstva kod ciljne vrste životinja.

  Ukoliko primetite neko neželjeno dejstvo, koje nije navedeno u ovom uputstvu, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Svinje.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Lek se daje umešan u hranu. Oralna terapijska dnevna doza za svinje iznosi:

  - 0.5 g leka na 10 kg t.m. (ekv. 0.1 mg ivermektina po kilogramu t.m.) Terapija traje 7 uzastopnih dana.  Kategorija / t.m. svinja


  Doza (kg premiksa/tona hrane)


  Doza (g premiksa /100 kg hrane)

  Do 40 kg

  1 kg/1 tonu hrane

  100 g/100 kg hrane

  Preko 40 kg

  1.2 kg/1 tonu hrane

  120 g/100 kg hrane

  Krmače i veprovi (odrasle svinje)

  5 kg/1 tonu hrane

  Ovako napravljenu smešu davati u količini od 1 kg/100 kg t.m.

  500 g/100 kg hrane Ovako napravljenu smešu davati

  u količini od 1 kg/100 kg t.m.


  Nakon što se lek umeša u hranu, daje se svinjama u fazi rasta (t.m. do 40 kg i preko 40 kg), kao jedini obrok neprekidno tokom sedam dana; dok se odraslim svinjama daje u količini od 1 kg pripremljene smeše /100 kg t.m. dnevno.

  U cilju postizanja potpune kontrole parazitskih infekcija, može biti neophodno ponoviti terapiju ovim lekom nakon 21 dan od prestanka inicijalne terapije.

  Gravidne krmače bi trebalo tretirati 14 – 21 dan pre prašenja, da bi se smanjila mogućnost infekcije prasadi.  image


  Da bi lečenje bilo uspešno i da bi svaka jedinka dobila odgovarajuću dozu leka, lek se sa hranom mora dobro umešati kako bi se postigla bolja homogenizacija. Zbog toga je najbolje lek prvo umešati u manju količinu hrane, a zatim u predviđenu ukupnu količinu hrane.

  Da bi se lek pravilno dozirao, treba što tačnije odrediti telesnu masu životinje.

  Ukoliko se životinje tretiraju grupno, a ne individualno, potrebno je formirati grupe prema njihovoj telesnoj masi, da bi se izbeglo potencijalno subdoziranje ili predoziranje leka.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Da bi lečenje bilo uspešno, lek se sa hranom mora dobro umešati, kako bi se postigla bolja homogenizacija, da bi svaka jedinka dobila odgovarajuću dozu leka. Zbog toga je najbolje lek prvo umešati u manju količinu hrane, a zatim u predviđenu ukupnu količinu hrane.


 10. KARENCA


  Svinje (meso i iznutrice): 12 dana


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na temperaturi do 25 °C, u originalnom pakovanju.


  Rok upotrebe: 2 godine

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 7 dana, na temperaturi do 25 °C. Nakon umešavanja u hranu: iskoristiti odmah.

  Ne koristiti lek posle roka naznačenog na pakovanju.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Bolesne jedinke mogu imati umanjen apetit pa može biti potrebno praćenje pojedinačnih životinja. Kontakt tretiranih svinja sa inficiranim životinjama, kontaminiranim objektima ili zemljištem, može dovesti do reinfekcije. Treba sprečiti kontakt tretiranih i netretiranih životinja najmanje 7 dana po završetku tretmana.

  U cilju postizanja potpune kontrole parazitskih infekcija, može biti neophodno ponoviti terapiju ovim lekom nakon 21 dan od prestanka inicijalne terapije.

  U cilju sprečavanja razvoja rezistencije koja može dovesti do smanjenja ili izostanka efikasnosti terapije, treba izbegavati:

  • suviše čestu i ponavljanu upotrebu anthelmintika iste grupe, tokom dužeg vremenskog perioda   image


  • subdoziranje, koje može biti posledica pogrešno procenjene telesne rnase, pogrešnog načina primene leka ili upotrebe nekalibrisanog dozera.

  Kliničke slučajeve sumnje na razvoj rezistencije na anthelmintike treba potvrditi odgovarajućim testovima (npr. test redukcije broja jaja u fecesu). Ukoliko dobijeni rezultati ukazuju na razvoj rezistencije na određeni anthelmintik, u lečenju treba koristiti anthelmintik druge klase, odnosno sa drugim mehanizmom delovanja.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Prilikom mešanja leka izbegavati direktan kontakt sa kožom i sluzokožom, odnosno obavezno koristiti odgovarajuću zaštitnu opremu. Ukoliko do kontakta dođe, odmah isprati vodom. Posle upotrebe oprati ruke. Pri radu ne piti, ne pušiti i ne jesti.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije Može se koristiti kod priplodnih krmača. Može se koristiti tokom graviditeta i laktacije.


  Interakcije

  Ivermektin pojačava efekte GABA agonista.


  Predoziranje

  Primena ivermektina u obroku svinja u dozama pet puta većim od preporučene doze, tokom 21 uzastopnog dana (3 puta duži period od preporučenog), ne izaziva neželjene efekte.

  Ne postoji specifičan antidot.


  Podaci o uticaju na životnu sredinu

  Ivermektin u ekskretima zadržava svoju insekticidnu aktivnost. Eliminisan putem fecesa tretiranih životinja ostaje toksičan kako za odrasle, tako i za larvene oblike insekata koji se mogu naći u organskom otpadu i balezi.

  Ivermektin je slabo rastvorljiv u vodi. Čvrsto se vezuje za zemljište, tako da mu je ograničeno širenje u različitim delovima ekosistema.

  Potencijalni uticaj ivermektina na životnu sredinu je promenljiv i uglavnom zavisi od geografskog područja, klime, prisutnih vrsta insekata i godišnjeg doba. Ivermektin se brzo razgrađuje pod dejstvom sunčeve svetlosti.


  Inkompatibilnost

  U nedostatku ispitivanja inkompatibilnosti Ivermektin-P se ne sme mešati sa drugim lekovima.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.

  Ivermektin-P ne sme dospeti u vodotokove, jer je izrazito toksičan za ribe i druge vodene organizme.


  image


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  01.12.2022.

 15. OSTALI PODACI Pakovanje:

Pakovanje 1 x 100 g:

Unutrašnje ujedno i spoljašnje pakovanje: kesica od tripleks folije (PET/Al/PE) Pakovanje 1 x 1 kg:

Unutrašnje pakovanje: polietilenska kesa.

Spoljašnje pakovanje: složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi jedna kesa i Uputstvo za lek. 1x1 kg (u kartonskoj kutiji).

ATCvet kod: QP54AA01

Režim izdavanja:Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

Broj i datum izdavanja dozvole:

1x100 g: 323-01-00199-22-001 od 01.12.2022.

1x1 kg: 323-01-00198-22-001 od 01.12.2022.


image